รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600724 นายภาสกร คำทอง  TCE10
2 B5601875 นายรเดช ภัทรประเสริฐ  TCE10
3 B5701094 นางสาวฐิติกานต์ ตันวิรัตน์  TCE10
4 B5702015 นางสาวธนตวรรณ กมลกลาง  TCE10
5 B5702022 นางสาวมุกริน ฉิมใหม่  TCE10
6 B5702787 นางสาวมณฑารัตน์ หันตุลา  TCE10
7 B5704323 นางสาวกัญชมาภรณ์ แพนชัยภูมิ  TCE10
8 B5704491 นายวรานนท์ อนุฤทธิ์  TCE10
9 B5705290 นางสาวชลิตา สระกระโทก  TCE10
10 B5705405 นางสาวณัฐกมล คำสิงห์นอก  TCE10
11 B5705559 นายนิพนธ์ พลายละหาร  TCE10
12 B5705726 นายอนุภาพ รอดม่วง  TCE10
13 B5706938 นางสาวศุภกานต์ ประจำ  TCE10
14 B5709274 นายชัยยุทธ หล้าใต้  TCE10
15 B5709519 นางสาวสโรชา ด้วงขำ  TCE10
16 B5709823 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม  TCE10
17 B5710287 นางสาวศุภศิริ อักษรณู  TCE10
18 B5710492 นางสาวจุฑามาศ พรมภักดี  TCE10
19 B5710782 นางสาวมาริษา เกตุเหล็ก  TCE10
20 B5711550 นางสาวเสาวนีย์ นรมาตย์  TCE10
21 B5712762 นางสาวศศิกานต์ แฝงกระโทก  TCE10
22 B5716845 นางสาวกานต์พิชชา กองก่ำ  TCE10
23 B5716876 นายวิริยะ พลชัย  TCE10
24 B5716883 นางสาวพันธิตรา ประทุมมา  TCE10
25 B5716999 นายฉัตรดนัย ปุงคานนท์  TCE10
26 B5717033 นางสาววศินี เกษกรุ  TCE10
27 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง  TCE10
28 B5720071 นางสาวอทิติยา ศรีขาว  TCE10
29 B5720187 นายสันติ กัวประเสริฐ  TCE10
30 B5720231 นางสาวชุติมา ธงไชย  TCE10
31 B5723539 นายนครินทร์ ศรีทา  TCE10
32 B5724857 นางสาวอารียา เจริญไชย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.