รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600724 นายภาสกร คำทอง  TCE
2 B5601875 นายรเดช ภัทรประเสริฐ  TCE
3 B5701094 นางสาวฐิติกานต์ ตันวิรัตน์  TCE
4 B5702015 นางสาวธนตวรรณ กมลกลาง  TCE
5 B5702022 นางสาวมุกริน ฉิมใหม่  TCE
6 B5702787 นางสาวมณฑารัตน์ หันตุลา  TCE
7 B5704323 นางสาวกัญชมาภรณ์ แพนชัยภูมิ  TCE
8 B5704491 นายวรานนท์ อนุฤทธิ์  TCE
9 B5705290 นางสาวชลิตา สระกระโทก  TCE
10 B5705405 นางสาวณัฐกมล คำสิงห์นอก  TCE
11 B5705559 นายนิพนธ์ พลายละหาร  TCE
12 B5705726 นายอนุภาพ รอดม่วง  TCE
13 B5706938 นางสาวศุภกานต์ ประจำ  TCE
14 B5709274 นายชัยยุทธ หล้าใต้  TCE
15 B5709519 นางสาวสโรชา ด้วงขำ  TCE
16 B5709823 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม  TCE
17 B5710287 นางสาวศุภศิริ อักษรณู  TCE
18 B5710492 นางสาวจุฑามาศ พรมภักดี  TCE
19 B5710782 นางสาวมาริษา เกตุเหล็ก  TCE
20 B5711550 นางสาวเสาวนีย์ นรมาตย์  TCE
21 B5712762 นางสาวศศิกานต์ แฝงกระโทก  TCE
22 B5716845 นางสาวกานต์พิชชา กองก่ำ  TCE
23 B5716876 นายวิริยะ พลชัย  TCE
24 B5716883 นางสาวพันธิตรา ประทุมมา  TCE
25 B5716999 นายฉัตรดนัย ปุงคานนท์  TCE
26 B5717033 นางสาววศินี เกษกรุ  TCE
27 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง  TCE
28 B5720071 นางสาวอทิติยา ศรีขาว  TCE
29 B5720187 นายสันติ กัวประเสริฐ  TCE
30 B5720231 นางสาวชุติมา ธงไชย  TCE
31 B5723539 นายนครินทร์ ศรีทา  TCE
32 B5724857 นางสาวอารียา เจริญไชย  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.