รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5963096 นางสาวชนนิกานต์ เพียรอดวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.