รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5962174 นางสาวอรสา กำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.