รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ  ChemE10
2 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE10
3 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE10
4 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์  ChemE10
5 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE10
6 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE10
7 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE10
8 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE10
9 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE10
10 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE10
11 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE10
12 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE10
13 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ  ChemE10
14 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE10
15 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE10
16 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE10
17 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE10
18 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
19 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE10
20 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE10
21 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE10
22 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล  ChemE10
23 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE10
24 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE10
25 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE10
26 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก  ChemE10
27 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE10
28 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ  ChemE10
29 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า  ChemE10
30 B5815388 นางสาวขนิษฐพร ทองสืบสาย  ChemE10
31 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE10
32 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE10
33 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE10
34 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE10
35 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต  ChemE10
36 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE10
37 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี  ChemE10
38 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ  ChemE10
39 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE10
40 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
41 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE10
42 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย  ChemE10
43 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์  ChemE10
44 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา  ChemE10
45 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE10
46 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE10
47 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE10
48 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE10
49 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์  ChemE10
50 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.