รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5601974 นายเนติพงษ์ ถินมานัด  CME10
2 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
4 B5607488 นางสาวอภิรดี ประทุมวิง  CME10
5 B5608522 นางสาวแพรวนภา ชาปัด  CME10
6 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
7 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต  Agricultural and Food Engineering10
8 B5617586 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
10 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
11 B5702114 นายทศพล แซ่ชั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5702121 นางสาวรัตนาพร ดีแป้น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5703609 นายฉัตร น้อยถนอม  CME10
14 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์  PE10
15 B5707317 นายชิตชัย หม่อมสระ  CME10
16 B5709762 นายสรเดช บัวทองเอี่ยม  CME10
17 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE10
18 B5711444 นายศรายุทธ หมู่ไพบูลย์  CME10
19 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น  Agricultural and Food Engineering10
20 B5715404 นางสาวดวงจันทร์ เสาใย  Agricultural and Food Engineering10
21 B5722686 นายโสภณ แสงฉาย  Metallurgical Engineering10
22 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี  ChemE10
23 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering10
24 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering10
25 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering10
26 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์  MAE10
27 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
28 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
29 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE10
30 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE10
31 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE10
32 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE10
33 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE10
34 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
35 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
36 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering10
37 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
38 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
41 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE10
42 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.