รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762781 นางสาวอภิญญา บุญวิรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.