รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5762958 นางสาววรัญญา หรพูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.