รายชื่อนศ.
รายวิชา573601 : GRADUATE SEMINAR
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 D5940073 นายณธีนนท์ โพธิขี  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
2 D5940080 นายชโนดม เลิศสุริยะกุล  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
3 D5940097 นายภาคภูมิ นาพุดซา  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
4 D5940110 นางสาวนฤมล เสาอนันต์  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
5 M5842346 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
6 M5842353 นางสาวสุจิตรา หล้าหิบ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
7 M5842384 นายกรกช ค่อนสะอาด  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
8 M5842391 นางสาวสวรินทร์ จำปาน้อย  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
9 M5842407 นางสาวฉัตรชิตา ถีระพันธ์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
10 M5842537 นายสุรศักดิ์ จันทร์เพ็ญ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
11 M5842544 นายคณพศ บุญยอด  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
12 M5940172 นายจักรพันธ์ เจริญกลาง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
13 M5940202 นางสาวกรกช พงษ์เพ็ง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.