รายชื่อนศ.
รายวิชา617340 : AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.