รายชื่อนศ.
รายวิชา617340 : AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5661329 นายพิชิต พลเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5661688 นางสาวอุ่นมณี ศรีพันลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.