รายชื่อนศ.
รายวิชา617438 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5460779 นางสาวอัทธ์อตินุช อาจวิชัยปวรา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5560936 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5660032 นางสาวสุภชา สีหาบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5660209 นางสาวธนิตา รินทราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5660216 นางสาวอรอุมา ภูสนิท  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5660322 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5660681 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5660698 นางสาวสกุลรัตน์ ภาคภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5660827 นางสาวกรกนก บุพศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5661145 นางสาวสไบทิพย์ สะใบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5661251 นางสาวธนัญญา จำนงธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5661299 นางสาวสุวนันท์ ศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5661398 นางสาวศุภรัตน์ นาคสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5661442 นางสาวจิราพร ศรีถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5661534 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5661572 นางสาววิชชุดา สอนงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5661671 นางสาวปิยะพร พลกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5661688 นางสาวอุ่นมณี ศรีพันลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5661749 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ฝาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5661756 นายพงศธร ศรีพลแท่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5661770 นางสาวจริญญา จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5661787 นางสาวชนิดา นิลผาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5661848 นางสาวฉัตรญาภรณ์ ภูคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5661916 นางสาวนริศรา เสริมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5663040 นางสาวศศิธร ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5663569 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5663651 นางสาวสุธิมา โรจน์บุญถึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.