รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5862429 นางสาวยุรดา ภัทระชัยกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5863839 นางสาววัชราภรณ์ ช่วยค้ำชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5864041 นางสาวพิกุลทอง เตาเมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.