รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660032 นางสาวสุภชา สีหาบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5660209 นางสาวธนิตา รินทราช  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5660216 นางสาวอรอุมา ภูสนิท  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5660322 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5660681 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5661251 นางสาวธนัญญา จำนงธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5661299 นางสาวสุวนันท์ ศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5661442 นางสาวจิราพร ศรีถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5661688 นางสาวอุ่นมณี ศรีพันลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5661749 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ฝาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5661756 นายพงศธร ศรีพลแท่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5661770 นางสาวจริญญา จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5661787 นางสาวชนิดา นิลผาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5661848 นางสาวฉัตรญาภรณ์ ภูคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5661916 นางสาวนริศรา เสริมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5663569 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.