รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600700 นายธราเทพ วงศาอ้วน  CPE10
2 B5601257 นายศตวรรษ มูลทองสงค์  CPE10
3 B5601806 นายอัครณัฐ สัตยาภรณ์  CPE10
4 B5602087 นายพลเทพ โกษัย  CPE10
5 B5603176 นางสาวฐานะมาศ อานามวัฒน์  CPE10
6 B5603848 นายอนุวัฒน์ รอดม่วง  CPE10
7 B5604487 นายวิทยา อย่างสวย  CPE10
8 B5604579 นายจีรวัฒน์ ขวัญอยู่  CPE10
9 B5605255 นางสาววิชญาพร ภารัตนวงศ์  CPE10
10 B5607815 นางสาวศรสวรรค์ ศรีเพชร  CPE10
11 B5608287 นางสาวอารยา ทิมัน  CPE10
12 B5610761 นายกิตติพันธ์ ประเสริฐสังข์  CPE10
13 B5611034 นายเทียนชัย สิงห์คำคูณ  CPE10
14 B5612406 นายปรีชา มุ่งมงคล  CPE10
15 B5612970 นายพงษ์พิพัฒน์ พรมวงค์  CPE10
16 B5613083 นายฑีฆวัฒน์ พวงมาลัย  CPE10
17 B5613106 นางสาวนิโรบล แซ่คู  CPE10
18 B5616220 นายอัมมัร คหาปนะ  CPE10
19 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์  CPE10
20 B5618781 นายสรวิศ เหล่าธรรมยิ่งยง  CPE10
21 B5619153 นายธนพัฒน์ ปุริศรี  CPE10
22 B5619672 นายอนุวัฒน์ ทรงจำรอง  CPE10
23 B5619696 นางสาวชรินรัตน์ บาลโสง  CPE10
24 B5620739 นายฉันทิชย์ มุนติเก  CPE10
25 B5620791 นายกฤษดา คำวงค์  CPE10
26 B5621101 นายเดชาธร เฉลิมชยณัฐ  CPE10
27 B5621484 นายทรงพล สิงห์หาญ  CPE10
28 B5622504 นายกิตติศักดิ์ ชุมธีรรัตน์  CPE10
29 B5702435 นางสาววาสนา เรืองเอี่ยม  CPE10
30 B5703234 นายธนพล คงเจริญสุข  CPE10
31 B5703760 นายเนติพงษ์ จันทร์สม  CPE10
32 B5703777 นางสาวธัญจิรา ทาภักดี  CPE10
33 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง  CPE10
34 B5705467 นางสาวจิรัฏฐ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
35 B5706846 นายวรายุทธ ขอเชิญกลาง  CPE10
36 B5707775 นายธนพล ชุ่มกระโทก  CPE10
37 B5711277 นายเบญจรงค์ อินวงศ์วรรณ  CPE10
38 B5711994 นางสาวปภานัน เสาวิชิต  CPE10
39 B5712243 นายภูวเนศวร์ เภสัชชา  CPE10
40 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ  CPE10
41 B5715572 นายนัทกรณ์ ทวีพูล  CPE10
42 B5715602 นายธีรวัฒน์ เนตรคุณากร  CPE10
43 B5716197 นางสาวจิรพรรณ ศรีทองคำ  CPE10
44 B5720248 นายทัตพล อินเขียน  CPE10
45 B5720668 นายมารุต ภาเพา  CPE10
46 B5723027 นายธนบดินทร์ กมล  CPE10
47 B5723744 นายวรากร เสียงเพราะ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.