รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5284054 นายณัฐสิทธิ์ เพ็ชรสังวาล  SPORTS SCIENCE
2 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5143276 นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร  TE
4 B5343010 นายวีรยุทธ ชินรัมย์  CE
5 B5405398 นายตันติกร กรมวังก้อน  Geological Engineering
6 B5412792 นางสาวจุฑามาศ สนพะเนาว์  ME
7 B5430086 นายนฤพันธ์ ขำบุญเกิด  Environmental Engineering
8 B5445004 นายอภิวัฒน์ ศรีเตชะ  Transportation Engineering And Logistics
9 B5446230 นายกัมปนาท รายณะสุข  Transportation Engineering And Logistics
10 B5501649 นางสาวจันทร์สุรีย์ พระนารายณ์  CPE
11 B5510061 นางสาวอรพรรณ ตรีแก้ว  TCE
12 B5520534 นางสาวทิตยาภรณ์ ดับโศรก  CME
13 B5525263 นายสุรัก เลี่ยมสระน้อย  Automotive Engineering
14 B5532742 นายคมกฤษฏิ์ มุ่งจอมกลาง  Agricultural and Food Engineering
15 B5534364 นางสาวเพียรพิณ เพชนัด  CME
16 B5534593 นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว  Metallurgical Engineering
17 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์  CPE
18 B5536948 นายชาญชัย มวยมั่น  Automotive Engineering
19 B5541973 นายสมบัติ คำจันทร์  PE
20 B5543724 นายศุภวิชญ์ เงินมาก  IE
21 B5600434 นางสาวรุจิรดา สุทธิประภา  CME
22 B5601141 นายเอกสิทธิ์ ปรางค์รัตน์  CME
23 B5603039 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME
24 B5605330 นายมนัสพงษ์ ชาวหนอง  CME
25 B5605385 นางสาวกนกกาญจน์ กาญจนลักษณ์  Transportation Engineering And Logistics
26 B5605804 นายกฤษณะ บัวกลาง  CME
27 B5609840 นางสาววราลี สุภัทรศักดา  CME
28 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE
29 B5612178 นางสาววรรณิตา เอกวิชญพงศ์  CME
30 B5619962 นางสาวธนาพร เทียนกุล  ChemE
31 B5622047 นางสาวอันธิกา รัตนปรารมย์  CME
32 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก  Agricultural and Food Engineering
33 B5701094 นางสาวฐิติกานต์ ตันวิรัตน์  TCE
34 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE
35 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา  CPE
36 B5712472 นางสาววิภารัตน์ แก้วหานาม  Environmental Engineering
37 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
38 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน  Electronic Engineering
39 B5720668 นายมารุต ภาเพา  CPE
40 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย  Environmental Engineering
41 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering
42 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
43 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE
44 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering
45 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE
46 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE
47 B5804085 นางสาวรสกร ไชยสอาด  Transportation Engineering And Logistics
48 B5804887 นางสาวยุวดี พวงเพชร  EE
49 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต  Geological Engineering
50 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering
51 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE
52 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING
53 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE
54 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME
55 B5812615 นายดำรงศักดิ์ พันเพ็ชร  ChemE
56 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering
57 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย  CME
58 B5814374 นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญรัมย์  Environmental Engineering
59 B5814602 นายพัสกร แกมทับทิม  EE
60 B5815470 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์  ChemE
61 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME
62 B5816897 นางสาววารุณี กุลวงศ์  TCE
63 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE
64 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร  EE
65 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering
66 B5819591 นางสาวลัดดาวรรณ ชาญเกษม  Electronic Engineering
67 B5820627 นายวงศกร โอมฤก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
68 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
69 B5820702 นายกิตติทัต สิทธิขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
70 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering
71 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering
72 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม  ME
73 B5823772 นายธเนศร์ มีพริ้ง  TOOL ENGINEERING
74 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME
75 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
76 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics
77 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE
78 B5826414 นางสาวพิมพ์บุญญา ศรีภิรมย์  TCE
79 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
80 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก  CPE
81 B5827701 นายวสุพล วิบุลศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
82 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE
83 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ  PE
84 B5828418 นางสาวประกาย มณีภาค  N/A
85 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.