รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5556557 นางสาวณัฐพร ทองดี  FOOD TECHNOLOGY
3 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B5854554 นายชัยสิทธิ์ ระจิตดำรงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5107407 นางสาวรวินท์ปุษยา หิรัญกนกรักษ์  TE
9 B5426997 นายวสันต์ ทองปาน  MAE
10 B5509522 นางสาวพิมพ์ผกา ดวงผัด  MAE
11 B5517237 นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ  Environmental Engineering
12 B5522941 นางสาวกาญจนรัตน์ ชามะเริง  Environmental Engineering
13 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE
14 B5535699 นางสาวพิมพ์พิศา กิจวัชรการกุล  EE
15 B5542352 นายปิยะราช จันทิวา  EE
16 B5542758 นายพชร ไพเราะ  MAE
17 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering
18 B5592050 นายประภวัต ใจสมัคร  MAE
19 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ  MAE
20 B5602759 นางสาวผาณิตา ประไพเพชร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
21 B5603688 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  ChemE
22 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ  Environmental Engineering
23 B5605828 นางสาวศุภรัตน์ วงรคร  Environmental Engineering
24 B5606467 นายเฉลิมชัย มากวิสัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
25 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
26 B5608737 นางสาวพิมพ์นิภา ภูไพศาลสิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
27 B5608867 นายขันติ ประมูลสินทรัพย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
28 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  Environmental Engineering
29 B5610617 นายวันชัย สำลีกลาง  Automotive Engineering
30 B5610891 นายทิวา วัดพรหม  ChemE
31 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี  CE
32 B5617159 นางสาวศิวพร พรศิริกาญจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
33 B5623945 นายโชคชัย ชิณราช  TCE
34 B5624751 นายกิตติภูมิ ศรีเมฆ  Automotive Engineering
35 B5700028 นายฐิติกร สิมสีพิมพ์  Agricultural and Food Engineering
36 B5700318 นางสาวอารีรัตน์ ทวีสุข  PE
37 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering
38 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering
39 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
40 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ  TOOL ENGINEERING
41 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE
42 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE
43 B5709694 นายจักราวุฒิ ศรีสุธรรม  MAE
44 B5710164 นายอนุรักษ์ พิมพรม  CME
45 B5710645 นางสาวสุทธิดา วงษ์มาลี  MAE
46 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด  MAE
47 B5718498 นายปริพัตร เจริญกิจภัณฑ์  IE
48 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
49 B5720415 นายณัฐนันต์ ศรีสง่า  GT
50 B5720873 นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค  MAE
51 B5722143 นายคุณาภัส พานิล  Electronic Engineering
52 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME
53 B5800124 นายนิติศักดิ์ นราพงษ์  PE
54 B5800223 นายปชาบดี ขุนภูเขียว  Environmental Engineering
55 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B5800377 นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์  Transportation Engineering And Logistics
57 B5800421 นางสาวประเทืองพร เบาสันเทียะ  Environmental Engineering
58 B5800445 นางสาวสุธิดา แซ่โซว  Environmental Engineering
59 B5800582 นางสาวกนกวรรณ ทับขุนทด  EE
60 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์  Transportation Engineering And Logistics
61 B5801183 นางสาววรรณฑนีย์ บุญศรี  N/A
62 B5801374 นางสาวพรรณวิภา สิงห์กลิ่น  IE
63 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering
64 B5801541 นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล  EE
65 B5801640 นางสาวชลลดา ยอยเงิน  TCE
66 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE
67 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE
68 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME
69 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว  CE
70 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE
71 B5803699 นางสาววรินทร สกุลวงษ์  CPE
72 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering
73 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE
74 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE
75 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics
76 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์  Transportation Engineering And Logistics
77 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics
78 B5804368 นายประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์  EE
79 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering
80 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering
81 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง  MAE
82 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering
83 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering
84 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
85 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา  IE
86 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส  CE
87 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
88 B5805082 นายณัฐกุล พวงประโคน  Electronic Engineering
89 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE
90 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง  MAE
91 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม  CE
92 B5805747 นางสาวมณฑิยา นิยม  IE
93 B5805839 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  N/A
94 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
95 B5806225 นายวงศพัทธ์ พรนฤชิตพงศ์  EE
96 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์  CE
97 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE
98 B5806652 นายวิริยะ จันทนา  ME
99 B5806768 นายนิติพล ชัยภักดี  TOOL ENGINEERING
100 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช  Electronic Engineering
101 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล  CE
102 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE
103 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์  Electronic Engineering
104 B5807444 นายเอกสิทธิ์ จันรักษ์  EE
105 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING
106 B5807536 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก  Transportation Engineering And Logistics
107 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering
108 B5807970 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  N/A
109 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME
110 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา  Transportation Engineering And Logistics
111 B5808564 นายธนภัทร เสือโพธิ์  EE
112 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics
113 B5808762 นางสาวสิริวรรณ เพิ่มสุข  TCE
114 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค  CE
115 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา  TCE
116 B5808977 นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก  Electronic Engineering
117 B5809004 นายเอกชัย จำปา  N/A
118 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering
119 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering
120 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน  Electronic Engineering
121 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE
122 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์  Electronic Engineering
123 B5810239 นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์  IE
124 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics
125 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ  CE
126 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง  CE
127 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering
128 B5810482 นางสาวชุติมน หวังกกกลาง  Transportation Engineering And Logistics
129 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE
130 B5810734 นายเศรษฐชัย ก่อสกุล  Transportation Engineering And Logistics
131 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME
132 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE
133 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
134 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา  Transportation Engineering And Logistics
135 B5811175 นางสาวอุวรรณ์ญา จตุเทน  TCE
136 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE
137 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering
138 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics
139 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี  CME
140 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
141 B5811540 นางสาวพัชรินทร์ ศรีพนม  IE
142 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
143 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
144 B5811878 นางสาวศิรินันท์ แก้วเกิด  TCE
145 B5812004 นางสาวน้ำทิพย์ สุภสรณ์  EE
146 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง  Environmental Engineering
147 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม  MAE
148 B5812158 นายพีรพล จันทะแจ่ม  CPE
149 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
150 B5812240 นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี  TCE
151 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ  CPE
152 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering
153 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE
154 B5813155 นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา  Transportation Engineering And Logistics
155 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering
156 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME
157 B5813520 นางสาวภาณุมาส สิงหา  Electronic Engineering
158 B5813841 นายฤทธิไกร สมบูรณ์  N/A
159 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ  CE
160 B5814046 นางสาวนิศารัตน์ ห้าวหาญ  IE
161 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล  Geological Engineering
162 B5814169 นางสาวกรกช พัฒนชาญสกุลชัย  MAE
163 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE
164 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE
165 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE
166 B5814503 นางสาวปิยมาภรณ์ คุณทะวงษ์  EE
167 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์  ME
168 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง  CPE
169 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE
170 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE
171 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า  ChemE
172 B5815395 นางสาววรรณพร บ่อพิมาย  EE
173 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE
174 B5815548 นายกิตติคุณ ศิริตัง  EE
175 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME
176 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME
177 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์  ME
178 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน  ME
179 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ  ME
180 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME
181 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME
182 B5816040 นางสาวศุภานัน พาเมือง  ME
183 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา  ME
184 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME
185 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME
186 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME
187 B5816408 นายภัทรดนัย ซอกทองหลาง  TCE
188 B5816415 นางสาวศรวณีย์ ตัวสระเกษ  TCE
189 B5816507 นางสาวชฎาพร ชูจันทร์  TCE
190 B5816576 นางสาวสุกัญญา กาจกลาง  TCE
191 B5816705 นางสาวกานติมา ชูอาวุธ  TCE
192 B5816811 นางสาวลดาธัญญา พุ่มแก้ว  TCE
193 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE
194 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
195 B5817276 นายอภิวัฒน์ เวฬุบับ  PE
196 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE
197 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
198 B5817306 นายณัฐภัทร ทาลุมพุก  EE
199 B5817504 นางสาวมะลิ มากพูน  EE
200 B5817511 นางสาวจิราภรณ์ สุตะวงษ์  EE
201 B5817559 นางสาวศิริลักษณ์ กูลวงค์  EE
202 B5817825 นายรัฐศักดิ์ สิทธิไชย  EE
203 B5817832 นายจิราวุฒิ โพธิยา  EE
204 B5817894 นายณัฐภูมิ แก้วศรีปราชญ์  IE
205 B5817948 นายจตุรพร บุดดา  EE
206 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE
207 B5817962 นายจิตรภานุ สุขเกษมศิลป์  EE
208 B5818013 นายสมรักษ์ โนนเกลือ  EE
209 B5818020 นายสิทธา ปรีดาภิรัตน์  EE
210 B5818068 นายพิชชากร ภูทะวัง  EE
211 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์  EE
212 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า  CE
213 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด  CE
214 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง  CE
215 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา  CE
216 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ  CE
217 B5818631 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกองไชย  CE
218 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE
219 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering
220 B5818952 นายณัฐพงษ์ อุไชย  Automotive Engineering
221 B5819010 นายธรรมนิตย์ สายสุวรรณ  Metallurgical Engineering
222 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering
223 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME
224 B5819331 นางสาวสุพรรณวดี กลั่นภักดี  Environmental Engineering
225 B5819393 นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล  Environmental Engineering
226 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ  Environmental Engineering
227 B5819454 นางสาวฐิติมา ขันเงิน  Environmental Engineering
228 B5819546 นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์  EE
229 B5819645 นายนววัฒน์ ดียิ่ง  Electronic Engineering
230 B5819775 นายกฤษฎา จันทร์ผล  EE
231 B5819782 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Electronic Engineering
232 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต  Electronic Engineering
233 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง  IE
234 B5820245 นายกรดนัย ไชยเดช  IE
235 B5820658 นายประชัน มหาอุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
236 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
237 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering
238 B5821303 นางสาวปาณิสรา เยื่องธนากร  AERONAUTICAL ENGINEERING
239 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
240 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
241 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู  AERONAUTICAL ENGINEERING
242 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
243 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
244 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
245 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง  Agricultural and Food Engineering
246 B5821877 นางสาวณัฏฐา แจะประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
247 B5821914 นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย  Agricultural and Food Engineering
248 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต  CE
249 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม  MAE
250 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์  Agricultural and Food Engineering
251 B5822393 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ  Transportation Engineering And Logistics
252 B5822645 นางสาววิจิตรา ดีนาน  Geological Engineering
253 B5822683 นางสาวนัฐปสรณ์ ศรีอวน  Geological Engineering
254 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE
255 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา  ChemE
256 B5823451 นายพงศ์วิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล  N/A
257 B5823550 นางสาวสุชาวดี จิตจำ  CME
258 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering
259 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร  CPE
260 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME
261 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering
262 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering
263 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME
264 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics
265 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ  CE
266 B5825134 นางสาวสุพัตรา พิมพ์ภูมี  N/A
267 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก  AERONAUTICAL ENGINEERING
268 B5825462 นางสาวกฤชยา อุปปาจันโท  Geological Engineering
269 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า  ChemE
270 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
271 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE
272 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
273 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME
274 B5826261 นางสาวฟาริดา สันรัมย์  TCE
275 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์  CE
276 B5827404 นางสาวจตุพร พุ่มพวง  ChemE
277 B5827510 นายพลวัต เลาวัฒนกิจ  PE
278 B5827770 นายวิชญ์ บุบผามาลา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
279 B5827794 นายชลวรรษ เลิศจันทึก  TOOL ENGINEERING
280 B5827817 นายณัฐวุฒิ ภูเหิน  N/A
281 B5827961 นายณัฐสกรณ์ สีโห  N/A
282 B5828302 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน  CME
283 B5828326 นางสาวศุภณัฐ บัวสนิท  N/A
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
284 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
285 B5761326 นางสาวมลฑกานต์ ไกรสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.