รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5780280 นางสาวจินดา อินโคกสูง  SPORTS SCIENCE
2 B5780594 นางสาวขวัญฤทัย ชูจิตร  SPORTS SCIENCE
3 B5780648 นางสาวนิตยา แดงกันรัน  SPORTS SCIENCE
4 B5780730 นางสาวศิริลักษณ์ ครุฑสุวรรณ  SPORTS SCIENCE
5 B5780921 นางสาวปัทมพร อมรมงคล  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5444397 นายปัณณธร ค้าผล  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B5517374 นางสาวขนิษฐา ไกรศรี  MAE
10 B5533367 นายสุกิจ บัวอ่อน  Automotive Engineering
11 B5538126 นายศรชัย จันทะศรี  Automotive Engineering
12 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด  ChemE
13 B5539932 นางสาวดวงฤทัย แซ่ย่าง  MAE
14 B5543496 นางสาวเบญจมาศ ผลจันทร์  CME
15 B5604692 นายเกียรติกวี ใจปินตา  PE
16 B5612079 นายกิตติศักดิ์ พลมณี  Electronic Engineering
17 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์  Electronic Engineering
18 B5620487 นางสาวช่อผกา ลาจันทึก  MAE
19 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME
20 B5700325 นายพีรพล ภูเขียว  Agricultural and Food Engineering
21 B5700899 นายวชิระสรณ์ คุ้มศรีษะ  CPE
22 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering
23 B5704316 นายวุฒิชัย เพชร์สูงเนิน  Environmental Engineering
24 B5705078 นายนัฐชัย เวียงคำ  Agricultural and Food Engineering
25 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering
26 B5709960 นายอภิศักดิ์ แก้วผม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
27 B5714353 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering
28 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering
29 B5718580 นางสาวปัณฑารีย์ ยอดวงศ์พะเนา  IE
30 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B5719303 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง  MAE
32 B5723027 นายธนบดินทร์ กมล  CPE
33 B5724901 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  Electronic Engineering
34 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ  ME
35 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE
36 B5800025 นายภาณุพงศ์ ชำนาญพุดซา  CPE
37 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ  ChemE
38 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE
39 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE
40 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME
41 B5800117 นางสาวณิชมล สว่างไสว  TCE
42 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE
43 B5800162 นางสาวชฎาพร สาไธสง  EE
44 B5800230 นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์  Electronic Engineering
45 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering
46 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING
47 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics
48 B5800469 นายปริวรรต เอื้อเฟื้อกลาง  IE
49 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์  ChemE
50 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE
51 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE
52 B5800629 นายสถิต ฉิมพลี  EE
53 B5800704 นายกิตติภพ เฮ่ประโคน  TCE
54 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
55 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME
56 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering
57 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME
58 B5801060 นายจีรุตม์ ศรีสังข์  IE
59 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
60 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
61 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม  CE
62 B5801152 นายสรศักดิ์ บูรณ์เจริญ  Agricultural and Food Engineering
63 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE
64 B5801220 นายสยมภู เทนอิสสระ  N/A
65 B5801329 นางสาวอิชยาพร ยอดจะโปะ  EE
66 B5801527 นายสุกฤษฏิ์ ศรีเมฆารัตน์  Geological Engineering
67 B5801633 นายเนติธร นิงสานนท์  IE
68 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม  MAE
69 B5801688 นางสาวจิณณัฏฐา เหมเมือง  TCE
70 B5801718 นางสาวจิดาภา ศิลาพงษ์  ChemE
71 B5801725 นางสาวธิดารัตน์ พลทะมัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
72 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE
73 B5801763 นางสาวนิตยา จันลา  TCE
74 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง  CE
75 B5802029 นางสาวกัญจนพร วิเลปะนะ  ChemE
76 B5802043 นางสาวทิพย์วลี สิทธิ์สูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
77 B5802104 นายพรชัย ทับทิม  Metallurgical Engineering
78 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME
79 B5802210 นายธุวานนท์ อ่ำสำลี  CME
80 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ  Environmental Engineering
81 B5802487 นางสาวอาทิตรา สายใจ  CME
82 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
83 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
84 B5802760 นายกฤษณะ พฤทธิพัฒกุล  EE
85 B5802845 นายวิศวะ หินกอง  IE
86 B5802982 นายกรกฏ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  N/A
87 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน  Metallurgical Engineering
88 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
89 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี  PE
90 B5803323 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CPE
91 B5803347 นายณัฐพงศ์ ชูช่วย  MAE
92 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering
93 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering
94 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME
95 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม  CPE
96 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering
97 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม  Transportation Engineering And Logistics
98 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม  CE
99 B5803767 นายศุกภรักษ์ สมบูลธนวาท  CPE
100 B5803828 นายยศสรัล อยู่คะเชนทร์  Transportation Engineering And Logistics
101 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา  CE
102 B5803880 นายกฤษณ์ เสวกานันท์  N/A
103 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE
104 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE
105 B5804030 นางสาวนิตยานันท์ เงางาม  EE
106 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering
107 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง  CE
108 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering
109 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
110 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME
111 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
112 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์  Transportation Engineering And Logistics
113 B5804412 นายเรวัฒน์ ศรีษะทาน  EE
114 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE
115 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร  CPE
116 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
117 B5804641 นางสาวแทนธาน ตุพิมาย  PE
118 B5804689 นางสาวพรสวรรค์ กำมะชัยคำ  TCE
119 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME
120 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
121 B5804948 นางสาวศศิวิมล บุญเครือบ  TCE
122 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
123 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง  Transportation Engineering And Logistics
124 B5805068 นางสาวกาญจนสิริ ศรีสอน  TCE
125 B5805112 นางสาวกาญจนาภรณ์ อ่อนพร  TCE
126 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering
127 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
128 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering
129 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์  MAE
130 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering
131 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
132 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering
133 B5805365 นางสาวจตุพร กิจชวลิต  CPE
134 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Electronic Engineering
135 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
136 B5805440 นายชิดณรงค์ กองคำ  EE
137 B5805495 นายภูวนัตถ์ เนตรสว่าง  EE
138 B5805501 นางสาวณัฐชา คงงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
139 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE
140 B5805594 นายมงคลชัย ฝ่ายอากาศ  Agricultural and Food Engineering
141 B5805617 นายเชาว์วัฒน์ โกสีนาม  Transportation Engineering And Logistics
142 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME
143 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
144 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู  CME
145 B5805723 นายวัชโรทัย มีพงษ์  CPE
146 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
147 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา  ME
148 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์  CE
149 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE
150 B5805945 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  TCE
151 B5805976 นายวีรภัทร ขอพึ่งกลาง  IE
152 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering
153 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering
154 B5806126 นางสาวณิศร์ชญา ศรีสวัสดิ์  CPE
155 B5806133 นายธนวัฒน์ เปรมศรี  EE
156 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME
157 B5806294 นายสราวุธ จินดาแป้น  CPE
158 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์  MAE
159 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE
160 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
161 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering
162 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์  CE
163 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics
164 B5806560 นายวิศรุต มีทะโจน  TCE
165 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
166 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE
167 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ  CE
168 B5806690 นายมาวิน กฤตเวทิน  EE
169 B5806713 นางสาวชุติมาศ ลีเส็ง  TCE
170 B5806720 นางสาวธิดารัตน์ สิงหันต์  Transportation Engineering And Logistics
171 B5806737 นายดิษดล แก้วก่า  CPE
172 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE
173 B5806782 นายสิรภพ อาทรเกตุ  Transportation Engineering And Logistics
174 B5806850 นางสาวนุตประวีณ์ เจริญสุข  Electronic Engineering
175 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME
176 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME
177 B5806959 นางสาวกัญญาณัฐ พิมไทย  TCE
178 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
179 B5806980 นายอภิสิทธิ์ ชัฏขันธกิจ  N/A
180 B5807017 นายพลเทพ วังดง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
181 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE
182 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics
183 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย  CPE
184 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว  Geological Engineering
185 B5807130 นายธนเดช วุฒิฐิติการ  N/A
186 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME
187 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE
188 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  CE
189 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering
190 B5807185 นายนฤเทพ ศิริ  EE
191 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering
192 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME
193 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม  Geological Engineering
194 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics
195 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE
196 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering
197 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE
198 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
199 B5807482 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว  Transportation Engineering And Logistics
200 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE
201 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน  CE
202 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE
203 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics
204 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ  Transportation Engineering And Logistics
205 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา  EE
206 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME
207 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE
208 B5807833 นางสาวณัฐฐาพร ชูเกาะ  Metallurgical Engineering
209 B5807895 นางสาวเทพยุดา เมษมหิทธิ  IE
210 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
211 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์  Transportation Engineering And Logistics
212 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE
213 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE
214 B5808182 นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ  N/A
215 B5808212 นายภาสกร ทองคำ  CE
216 B5808250 นายวริศ เดชมี  Transportation Engineering And Logistics
217 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์  CE
218 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME
219 B5808427 นายเทวินทร์ บุญยวด  TCE
220 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา  Electronic Engineering
221 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE
222 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
223 B5808533 นายจุลดิส อินทมาตย์  PE
224 B5808557 นางสาวปาริชาติ มณีรัตน์  Metallurgical Engineering
225 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
226 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME
227 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE
228 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE
229 B5808700 นายโสถณวิชญ์ สงแจ้ง  N/A
230 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE
231 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง  CE
232 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering
233 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
234 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ  CE
235 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE
236 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE
237 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
238 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE
239 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข  CE
240 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
241 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering
242 B5809288 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
243 B5809301 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร  Transportation Engineering And Logistics
244 B5809318 นายดุลยวัต เรืองวิริยะชัย  CME
245 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering
246 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering
247 B5809387 นางสาวราชาวดี วงศ์ษา  CME
248 B5809424 นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์  IE
249 B5809455 นางสาวศิริลักษณ์ ค้าขาย  Geological Engineering
250 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์  ME
251 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร  CE
252 B5809615 นายชลกร อ่อนมา  MAE
253 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์  Transportation Engineering And Logistics
254 B5809684 นางสาววีรวรรณ ทองศรี  TCE
255 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน  CE
256 B5809714 นายพัชรพล บัวภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
257 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics
258 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
259 B5809868 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Environmental Engineering
260 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี  CE
261 B5810000 นายจิรายุ จีนกลาง  EE
262 B5810017 นายสราวุฒิ พิกุลเงิน  EE
263 B5810048 นายไวทยา คันสร  CE
264 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics
265 B5810062 นายวัชรากร บุญกลาง  IE
266 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม  CE
267 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
268 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
269 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME
270 B5810222 นางสาวอารยา ก้อนรัตน์  EE
271 B5810260 นางสาวฑิตยา สุกรรณ  IE
272 B5810321 นายโสภณ ชัยเลิศ  Transportation Engineering And Logistics
273 B5810352 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Agricultural and Food Engineering
274 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME
275 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME
276 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering
277 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
278 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
279 B5810673 นายธนาธิปัตย์ ปรัสรา  ChemE
280 B5810765 นางสาวเจนจิรา บุราณรมย์  PE
281 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering
282 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering
283 B5810970 นายกิตติพงษ์ อักษร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
284 B5811045 นายณัฐวุฒิ มอญกอดแก้ว  Transportation Engineering And Logistics
285 B5811137 นางสาวณัฐณิชา อินทราเวช  Transportation Engineering And Logistics
286 B5811182 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
287 B5811205 นายโยธิน ตามตะขบ  N/A
288 B5811212 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว  CPE
289 B5811243 นางสาวพิมประภา กองศักดิ์  EE
290 B5811274 นางสาวอัคริยา เอกวุฒิพล  TOOL ENGINEERING
291 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
292 B5811366 นางสาวอรญา คำมะปะนา  Environmental Engineering
293 B5811557 นายณัฐวุฒิ เข็มทอง  EE
294 B5811656 นางสาวเขมิกา ฉัตรแก้ว  CPE
295 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering
296 B5811793 นายชวลิต โอปาก  N/A
297 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
298 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์  IE
299 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง  Metallurgical Engineering
300 B5811946 นายอนุชา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
301 B5811991 นางสาวธารารัตน์ คำสีแก้ว  CPE
302 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก  CPE
303 B5812035 นายเตวิช พรมกอง  CPE
304 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว  ME
305 B5812226 นายจตุพล ศรชัย  CME
306 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  TCE
307 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING
308 B5812400 นางสาวปณิดา แย้มสะอาด  Geological Engineering
309 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering
310 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME
311 B5812608 นายชูศักดิ์ โชว์ตระกูลทอง  Electronic Engineering
312 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา  CE
313 B5812707 นายธนบูรณ์ ไทรเอี่ยมมี  PE
314 B5812738 นางสาวสุขสันต์ เพ็ญพิมพ์  Transportation Engineering And Logistics
315 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering
316 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด  Geological Engineering
317 B5812806 นางสาวมนธิดา ชนะศรีภูมิ  IE
318 B5812875 นายปราโมทย์ กล้าหาญ  ChemE
319 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน  CE
320 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME
321 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล  ChemE
322 B5813261 นายวรโชติ กำลังหาญ  CME
323 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME
324 B5813322 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  N/A
325 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE
326 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering
327 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering
328 B5813629 นายปิยะ มุ่งแฝงกลาง  Electronic Engineering
329 B5813650 นายพงศกร ขวัญมงคล  N/A
330 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร  MAE
331 B5813742 นายธนชิต ศรสุวรรณ์  ChemE
332 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE
333 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics
334 B5814060 นางสาวชนิกามาศ เมฆอาภา  TCE
335 B5814084 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีสงคราม  TCE
336 B5814145 นางสาวอุษา ผลนา  CE
337 B5814152 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ  TCE
338 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE
339 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์  CPE
340 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME
341 B5814329 นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์  IE
342 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE
343 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering
344 B5814459 นายณัฐวัฒน์ ซีมากร  Electronic Engineering
345 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME
346 B5814534 นายธนวันต์ ปัญตะยัง  TCE
347 B5814572 นางสาวเปี่ยมพร งามขำ  Transportation Engineering And Logistics
348 B5814589 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  CPE
349 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล  CPE
350 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE
351 B5814701 นายวรพจน์ หงษ์คำ  CPE
352 B5814732 นายวรินทร์พิภพ เตชิดปัณณวัฒน์  CPE
353 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE
354 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย  CPE
355 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE
356 B5814824 นายบัญชา นนพละ  CPE
357 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง  CPE
358 B5814855 นายเจษฎากร อัครไพบูลย์โรจน์  CPE
359 B5814886 นางสาวอรวรรณ ยวญกลาง  CPE
360 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์  CPE
361 B5814916 นางสาวชลลดา ชูชมชื่น  CPE
362 B5815036 นางสาววริยา จันบัวลา  CPE
363 B5815043 นางสาวกาญจนา ทาวัน  CPE
364 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering
365 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE
366 B5815159 นางสาวสริดา มงคลนำ  CPE
367 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข  CE
368 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE
369 B5815289 นางสาวปิยวรรณ พลเสนา  Transportation Engineering And Logistics
370 B5815388 นางสาวขนิษฐพร ทองสืบสาย  ChemE
371 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE
372 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE
373 B5815456 นายชินโชติ ทรงคาศรี  EE
374 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE
375 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ  ChemE
376 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย  ChemE
377 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์  TCE
378 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด  TCE
379 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์  ME
380 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME
381 B5815746 นายวรพงษ์ ปริญญาศิริ  ME
382 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME
383 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME
384 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME
385 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME
386 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME
387 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME
388 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME
389 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME
390 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME
391 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME
392 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME
393 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME
394 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME
395 B5816163 นายทรงพล พัฒนา  ME
396 B5816187 นางสาวมาริษา จงงดงาม  ME
397 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME
398 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME
399 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering
400 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด  Transportation Engineering And Logistics
401 B5816347 นางสาวจิระนันท์ น้ำกระโทก  TCE
402 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์  TCE
403 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE
404 B5816538 นางสาวชุติกาญจน์ ปะกิคะเน  TCE
405 B5816552 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร  TCE
406 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE
407 B5816613 นางสาวอริสรา ยุบลพันธ์  TCE
408 B5816620 นางสาวกานต์ธิดา ผายสระน้อย  TCE
409 B5816668 นางสาวชณิกา สายโคกสูง  TCE
410 B5816699 นายดิลก เนื่องจากฉิม  TCE
411 B5816712 นางสาวอินทิรา ชัยชนะ  TCE
412 B5816729 นายอรรถวิท จันทอุปลี  TCE
413 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE
414 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE
415 B5816873 นายรพี วิษณุจันทรา  TCE
416 B5816880 นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ  TCE
417 B5817016 นางสาวจุฑามาศ ดาวจำลอง  IE
418 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE
419 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
420 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE
421 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering
422 B5817351 นายณัฐพล ดลเจริญนนท์  EE
423 B5817375 นายอธิกภพ ประทุมวงษ์  EE
424 B5817405 นายอาติยะ โสภารักษ์  EE
425 B5817443 นายปรนันต์ เรียงสันเทียะ  EE
426 B5817528 นายศุภกิจ เรือนตั๋น  EE
427 B5817610 นายนลธวัช สีมะเดื่อ  EE
428 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล  EE
429 B5817696 นายพีรพล ชัยกิตติภรณ์  EE
430 B5817740 นางสาวอัจฉรา แก้วสีหา  EE
431 B5817788 นายภาคภูมิ จงปลูกกลาง  EE
432 B5817818 นายจีระวัฒน์ รู้บุญ  EE
433 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE
434 B5818044 นางสาวชนารดี บุราณ  EE
435 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์  EE
436 B5818129 นายอภิชาติ อักวะรัง  EE
437 B5818143 นางสาวกชกร ฉิมนอก  EE
438 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน  CE
439 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE
440 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า  CE
441 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล  CE
442 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์  CE
443 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ  CE
444 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา  CE
445 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์  CE
446 B5818525 นางสาวชนิสรา โชคล้ำเลิศ  EE
447 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE
448 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE
449 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE
450 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE
451 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล  CE
452 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น  CE
453 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน  CE
454 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE
455 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering
456 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
457 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering
458 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ  Metallurgical Engineering
459 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE
460 B5819201 นางสาวกนกวรรณ ประสมทรัพย์  Environmental Engineering
461 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ  Geological Engineering
462 B5819478 นางสาวสงกรานต์ ชีพันธ์  EE
463 B5819539 นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์  Environmental Engineering
464 B5819560 นางสาววรางคณา ศรีพลประเสริฐ  Environmental Engineering
465 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง  Electronic Engineering
466 B5819669 นายชวกร เวสนันท์  Electronic Engineering
467 B5819676 นายสมรักษ์ เรืองรัมย์  Electronic Engineering
468 B5819720 นายเจริญ อุ่นเจริญ  Electronic Engineering
469 B5819942 นางสาวเกวลิน ทองแดง  IE
470 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ  IE
471 B5820030 นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์ประสาท  IE
472 B5820054 นางสาวณพารี อภิชาตกุล  IE
473 B5820085 นางสาวนารีลักษณ์ พุ่มพวง  IE
474 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล  IE
475 B5820139 นางสาวมนัสวี อำพาศ  IE
476 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง  IE
477 B5820283 นางสาวนฤมล พงษ์ศิริ  IE
478 B5820566 นายวัฒนพงษ์ แสงโชติ  EE
479 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
480 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
481 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering
482 B5820757 นายวริศ รักษาผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
483 B5820764 นายจักริน ประพันธ์ศิริกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
484 B5820788 นางสาวณัฐนันท์ จงลักษมณี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
485 B5820795 นางสาวเตชินี เขื่อนควบ  EE
486 B5820825 นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
487 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME
488 B5820894 นายนุชา วงฮาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
489 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering
490 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering
491 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering
492 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering
493 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering
494 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering
495 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering
496 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering
497 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering
498 B5821181 นายณัฐพล เทพสุริยานนท์  Automotive Engineering
499 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering
500 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME
501 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
502 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
503 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
504 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
505 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
506 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING
507 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING
508 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
509 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด  AERONAUTICAL ENGINEERING
510 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING
511 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
512 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
513 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
514 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง  AERONAUTICAL ENGINEERING
515 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
516 B5821785 นางสาวปรารถนา นิยันตัง  Agricultural and Food Engineering
517 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering
518 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE
519 B5822102 นายชนาธิป ชัยชโลธร  Transportation Engineering And Logistics
520 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics
521 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics
522 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น  Transportation Engineering And Logistics
523 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics
524 B5822423 นายวรพล จุลสม  Geological Engineering
525 B5822485 นายสิทธา ปัจโต  Geological Engineering
526 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering
527 B5822522 นายจิรวัฒน์ แจ่มทุ่ง  Geological Engineering
528 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering
529 B5822577 นางสาวยุรพิน ปิ่นทอง  Geological Engineering
530 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก  Geological Engineering
531 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์  Geological Engineering
532 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม  Geological Engineering
533 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ  Geological Engineering
534 B5822720 นางสาวธนันญา หนูปัทยา  Geological Engineering
535 B5822737 นายธีรภัทร์ ชาญตระกูล  Geological Engineering
536 B5822744 นางสาวธิภาพร แถมจำเริญ  Geological Engineering
537 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
538 B5822997 นางสาวชุลีกร เหี้ยมจะบก  TOOL ENGINEERING
539 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
540 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ  CPE
541 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering
542 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE
543 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี  Geological Engineering
544 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
545 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
546 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์  Agricultural and Food Engineering
547 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า  Geological Engineering
548 B5823253 นายอนุชา พรมด้วง  Geological Engineering
549 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์  Geological Engineering
550 B5823284 นายอรรคเดช ราชพิทักษ์  TCE
551 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME
552 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ  CPE
553 B5823543 นายอาทิตย์ เพิ่มเติม  ME
554 B5823581 นายกิจจา ไพราม  Automotive Engineering
555 B5823598 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์  Automotive Engineering
556 B5823710 นางสาวพรทิพย์ เชาว์ชาญ  N/A
557 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล  ME
558 B5823857 นายณัฐวุฒิ โสมาเกตุ  Metallurgical Engineering
559 B5823918 นายวิทย์ทานุ สุภาอิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
560 B5823987 นายเอกชัย ผ่องใส  EE
561 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง  Transportation Engineering And Logistics
562 B5824090 นายธวัชชัย เมฆวัน  EE
563 B5824106 นางสาวสิริมา ต่อติด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
564 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี  CE
565 B5824137 นายธนกฤต วัฒนาชวนันท์  IE
566 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering
567 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง  Geological Engineering
568 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE
569 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME
570 B5824182 นายอนาวิล นาเอก  CE
571 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics
572 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE
573 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering
574 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล  CE
575 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics
576 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม  CE
577 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE
578 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering
579 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering
580 B5824472 นายอนันตเดโช จันละบุตร  TCE
581 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE
582 B5824519 นางสาวระวิ สิทธิธนสิน  CPE
583 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME
584 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE
585 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING
586 B5824588 นายอิศรา ลันสุชีพ  EE
587 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
588 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering
589 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering
590 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE
591 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์  TCE
592 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
593 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering
594 B5824922 นางสาวธัญรดา คำหอม  Environmental Engineering
595 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์  CE
596 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
597 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering
598 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering
599 B5825097 นายสงคราม เหลาอ้อ  EE
600 B5825127 นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ  EE
601 B5825158 นายไมตรี ไชยรัตน์  EE
602 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์  CPE
603 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME
604 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
605 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME
606 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering
607 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
608 B5825349 นายวัชเรศ คงวราคม  EE
609 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering
610 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering
611 B5825424 นางสาววรรณภา มะโนจิต  IE
612 B5825431 นายธเนศ ตุ้นแดง  EE
613 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ  CPE
614 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ  Environmental Engineering
615 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME
616 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
617 B5825912 นายจักรกฤษณ์ วรรณุทัศน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
618 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
619 B5826186 นายธิติวุฒิ ส่งบุญ  IE
620 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE
621 B5826292 นางสาวขวัญจิรา เพชรมั่ง  TCE
622 B5826315 นายกิตติธัช คำมา  TCE
623 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
624 B5826452 นางสาวสุภาภรณ์ สะเทินลำ  N/A
625 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE
626 B5827541 นายปารินทร์ ลาดบาศรี  CE
627 B5827732 นางสาวสุภาวดี เอการัมย์  EE
628 B5827848 นางสาวสุลีรัตน์ นันทะทอง  ChemE
629 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก  Electronic Engineering
630 B5827930 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์  TOOL ENGINEERING
631 B5828210 นางสาวชิดชนก เครือสุวรรณ  N/A
632 B5828234 นายกฤษดา กมลคร  N/A
633 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
634 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง  Agricultural and Food Engineering
635 B5828340 นางสาวฐิติชญา สายแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.