รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5521814 นางสาวศิวพร คำศรี  MAE
2 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
3 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering
4 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME
5 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร  TCE
6 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE
7 B5800155 นางสาวฐิติรัชต์ แสวงสุข  EE
8 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering
9 B5800254 นายอิศรางกูร หอมหวล  IE
10 B5800261 นายวีรภัทร หยาง  IE
11 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering
12 B5800438 นางสาวอัญชิสา เดชะโคบุตร  IE
13 B5800476 นายชาญวิทย์ ภู่เกิด  EE
14 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี  ChemE
15 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME
16 B5800599 นายวรวัชร ฉัตรดำรง  EE
17 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B5800674 นางสาวแสงระวี ต้นงาม  Transportation Engineering And Logistics
19 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา  Transportation Engineering And Logistics
20 B5800780 นางสาวกรกฎ อินทรผาสุข  ChemE
21 B5800964 นายปรีดี ศรเจริญ  CPE
22 B5800988 นายธนกร หอประเสริฐวงศ์  TCE
23 B5801046 นางสาวรัตนาภรณ์ นงนุช  IE
24 B5801114 นางสาวนิชา ทองอ้ม  N/A
25 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
26 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering
27 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย  ME
28 B5801435 นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
29 B5801503 นางสาวสุนิสา เบ้าจรรยา  N/A
30 B5801626 นายภูธิป ตามเมืองปัก  CPE
31 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME
32 B5801664 นายภัทร สุระชน  EE
33 B5801848 นางสาวพิรุณพร อ้ายกุลนา  PE
34 B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ  CME
35 B5801879 นางสาวปรีชญา ศรีไชโย  N/A
36 B5802012 นางสาวอังคณาภรณ์ ธนะสุระวุฒิสกุล  TCE
37 B5802180 นายธนารักษ์ ยุทธหาญ  N/A
38 B5802401 นางสาวกัลยา มุกดาอาพัทธ์กุล  TCE
39 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering
40 B5802548 นายไวทยา ขัติวงค์  MAE
41 B5802593 นายต่วนฮัมดี นิบันดัร  Electronic Engineering
42 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering
43 B5802821 นางสาวนุชนาฏ วรรณารักษ์  EE
44 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว  Electronic Engineering
45 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE
46 B5802920 นางสาวสกุณา แก้วมณี  Transportation Engineering And Logistics
47 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering
48 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME
50 B5803170 นางสาวสาธินี อู๋อ่อน  CPE
51 B5803194 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  PE
52 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย  CME
53 B5803385 นายกันตภณ แทนรินทร์  EE
54 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering
55 B5803965 นายศุภกิตติ์ กระสังข์  EE
56 B5804177 นายธีรคุณ ตุงคะเสรีรักษ์  TCE
57 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
58 B5804269 นายมีชัย เตโช  Geological Engineering
59 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา  Geological Engineering
60 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์  CE
61 B5804580 นายนพมนต์ หิรัญผลานนท์  TCE
62 B5804757 นางสาวสุมิตรา ราชกระโทก  CME
63 B5804825 นางสาวพิไลวรรณ ผุสดี  ChemE
64 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์  CE
65 B5804979 นางสาวฤชากร ทองผา  CME
66 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์  CE
67 B5805105 นางสาวสุชาดา เหล็กเพ็ชร  IE
68 B5805242 นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมมาลา  IE
69 B5805532 นายเกรียงไกร สองต่อ  IE
70 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล  Transportation Engineering And Logistics
71 B5805648 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก  Environmental Engineering
72 B5805709 นางสาวกัญญา จ้อนเพชร  Environmental Engineering
73 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering
74 B5806256 นายณิชากร บุญเกิด  Environmental Engineering
75 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME
76 B5806393 นายชนกนันท์ สิงหมารศรี  IE
77 B5806461 นายตะวัน กาลจักร  Electronic Engineering
78 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
79 B5807024 นางสาวกนกวรรณ จันทะมาด  IE
80 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง  ME
81 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering
82 B5807529 นายอมรพรรณ วิชาชัย  TCE
83 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์  MAE
84 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE
85 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME
86 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering
87 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering
88 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE
89 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering
90 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering
91 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
92 B5809103 นายภัทรพล แก้วมณี  Electronic Engineering
93 B5809233 นางสาวทวีพร มุ่งปั่นกลาง  CME
94 B5809400 นายวิศรุต เชิดสุข  CPE
95 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME
96 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering
97 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี  ME
98 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม  Transportation Engineering And Logistics
99 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด  ME
100 B5809929 นายกิตติ จริยามา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
101 B5810499 นางสาวธนัชพร ถ่ายสูงเนิน  CME
102 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์  ME
103 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE
104 B5811199 นายกมลพรต สุจริตตานันท์  Agricultural and Food Engineering
105 B5811359 นายกิตติศักดิ์ เทพวงค์  IE
106 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง  Agricultural and Food Engineering
107 B5811427 นางสาวยุวรีย์ ครุธปิยะ  EE
108 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics
109 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering
110 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering
111 B5812196 นายโอฬาร ปลูกกิน  EE
112 B5812356 นายธนกร กิตติภิวัฒกุล  CPE
113 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี  Geological Engineering
114 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME
115 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE
116 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู  MAE
117 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering
118 B5813384 นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง  Environmental Engineering
119 B5813605 นางสาวชนาพร ไชยรัตน์สัมพันธ์  IE
120 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล  CPE
121 B5813704 นายสุชาครีย์ ศรีนาค  TCE
122 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME
123 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ  ME
124 B5813957 นายปฏิญญา กุลสุนันท์  CME
125 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE
126 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE
127 B5814176 นายณัฐพล ปีเจริญ  N/A
128 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE
129 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส  ME
130 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
131 B5814565 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  MAE
132 B5814596 นายฤทธิเกียรติ บุตรฤทธิ์  CPE
133 B5814725 นายณัฐพงษ์ พัลวัล  CPE
134 B5814978 นางสาวสุภัตรา กรงกลาง  IE
135 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์  CPE
136 B5815081 นายอภิชาติ ภู่หมื่นไวย  CPE
137 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล  CPE
138 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE
139 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  ME
140 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต  ChemE
141 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE
142 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME
143 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข  ME
144 B5815678 นายปฐวี พนินทร์  ME
145 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME
146 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล  ME
147 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME
148 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME
149 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME
150 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME
151 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME
152 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME
153 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME
154 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME
155 B5816637 นายพีระกุล พรมลี  TCE
156 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME
157 B5816828 นายสันติ เพียงตา  Transportation Engineering And Logistics
158 B5816835 นายฉัตรชัย คำจันทร์  TCE
159 B5816842 นายฤทธิเกียรติ บุญศิริรุ่งเรือง  TCE
160 B5816859 นางสาววณิชรัตน์ วงศ์คช  TCE
161 B5816866 นายชัยชัชวาล จำปาบุญ  TCE
162 B5816903 นายพชรพล เจือจันทร์  TCE
163 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE
164 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE
165 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE
166 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE
167 B5817399 นายนิชานนท์ หวังสระกลาง  EE
168 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์  EE
169 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา  EE
170 B5817481 นายศราวุฒิ ธันยาการต์  EE
171 B5817566 นายธชรัฐ หงสารกุล  EE
172 B5817580 นายเตชินท์ สุพรรณ์  EE
173 B5817672 นายชัยวุฒิ ดวงโสมา  EE
174 B5817849 นายพลากร วานิช  EE
175 B5817863 นายอภิวัฒน์ คำศิริ  EE
176 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี  EE
177 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME
178 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE
179 B5818037 นายณัฐพร วิเวกกิ่ง  EE
180 B5818051 นายสักการะ บัวทอง  EE
181 B5818099 นายธณัท ธนบดีวิวัฒ  EE
182 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย  EE
183 B5818136 นางสาวชญานี อินทรธิราช  EE
184 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา  CE
185 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี  CE
186 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม  CE
187 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE
188 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE
189 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE
190 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์  CE
191 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง  CE
192 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ  CE
193 B5818679 นายธีรภัทร เปรียงกระโทก  CE
194 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์  CE
195 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด  CE
196 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง  CE
197 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์  CE
198 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE
199 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา  CE
200 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข  CE
201 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering
202 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering
203 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering
204 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering
205 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering
206 B5818938 นางสาวธนัชชา คล่องวิถี  Metallurgical Engineering
207 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering
208 B5819089 นายพิชญพงศ์ ปักการะสังข์  Metallurgical Engineering
209 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering
210 B5819218 นางสาวศิริญากรณ์ เปล่งทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics
211 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering
212 B5819324 นางสาวสุดารัตน์ กลึงชัง  Environmental Engineering
213 B5819379 นายภานุวัฒน์ จันทร์ผิว  Environmental Engineering
214 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering
215 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม  Environmental Engineering
216 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว  Environmental Engineering
217 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล  Electronic Engineering
218 B5819737 นายศักดินันท์ แรมจันทึก  Electronic Engineering
219 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก  Electronic Engineering
220 B5819799 นายสุเทพ จันทวี  Electronic Engineering
221 B5820061 นางสาวฉัตรชนก ปิยารัมย์  IE
222 B5820115 นางสาวธนัชพร ทวีวงศ์ ณ อยุธยา  IE
223 B5820122 นายกวี ดำเนตร  IE
224 B5820207 นางสาวณัฐมน พิไลวงศ์  IE
225 B5820337 นายสุเทพ สุขสมบูรณ์ศิลป์  IE
226 B5820344 นางสาวอาภากร กุ้งมะเริง  IE
227 B5820368 นายสุทธินัย เนานนท์  IE
228 B5820405 นางสาวกวินนา รัตถานู  IE
229 B5820511 นางสาวรัฐธิกา ใจวงษ์  IE
230 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง  ME
231 B5820597 นายพลเชษฐ์ ภีระวงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
232 B5820610 นายสัณหณัฐ สาทิพจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
233 B5820641 นายกฤษดา ศรีเรืองรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
234 B5820733 นางสาวอนุสรา เทียมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
235 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE
236 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
237 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ  ME
238 B5820870 นางสาวปัญญาพร ค้ำชู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
239 B5820887 นายพชรพล สุทธินันท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
240 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering
241 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering
242 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering
243 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering
244 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering
245 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering
246 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering
247 B5821280 นายกิตติ พูนศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
248 B5821297 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
249 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
250 B5821525 นายธนาธิป กัณหาไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
251 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
252 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
253 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
254 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
255 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME
256 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics
257 B5822225 นางสาววริษฐา ทิพย์วัลย์  Transportation Engineering And Logistics
258 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics
259 B5822287 นางสาวปฐมพร ธรรมนิตย์กิจ  Transportation Engineering And Logistics
260 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics
261 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์  Transportation Engineering And Logistics
262 B5822379 นายธนกฤต จี้ส้ม  Transportation Engineering And Logistics
263 B5822386 นายณัฏฐชัย ทดชุมเธียรวิทย์  Transportation Engineering And Logistics
264 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering
265 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม  Geological Engineering
266 B5822546 นายอมฤต ยลวิลาศ  Geological Engineering
267 B5822584 นางสาวขวัญจิตร ดีแป้น  Geological Engineering
268 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering
269 B5822751 นางสาวกชกร ศาลาทอง  Geological Engineering
270 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี  TCE
271 B5823048 นายจิรายุส บุตรเรือง  IE
272 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ  Agricultural and Food Engineering
273 B5823314 นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์  EE
274 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม  ME
275 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์  CPE
276 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด  Metallurgical Engineering
277 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME
278 B5823734 นายนิทิวัฒน์ อินทรสมใจ  EE
279 B5823741 นายวิชญ์ชพล พลตื้อธนะกูล  IE
280 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์  CE
281 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
282 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
283 B5823895 นายไกรยศ วรรณา  ME
284 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE
285 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
286 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
287 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
288 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย  ME
289 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE
290 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส  Transportation Engineering And Logistics
291 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์  CPE
292 B5824526 นายสาธุ มิกทา  EE
293 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME
294 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE
295 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร  CE
296 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง  CE
297 B5826568 นางสาวนัฐณภัทร พิชิตพร  TCE
298 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
299 B5828333 นางสาวโชติรส ผลาทิพย์  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.