รายชื่อนศ.
รายวิชา618352 : INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5660193 นางสาวปัทมวรรณ พุ่มเทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5660261 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5660353 นางสาวหัทยา พวงผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5660476 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5660551 นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5660568 นางสาวจุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5660612 นางสาวกรณีญา หอมดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5660766 นางสาวอมรรัตน์ บุตรเพ็ชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5660803 นางสาวเนตรนภา ทองสดเจริญดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5661008 นางสาวอินธุอร รินลือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5661633 นางสาวพชรมน สุทนต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5661718 นางสาวเครือวรรณ คำมุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5663354 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5663385 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.