รายชื่อนศ.
รายวิชา618352 : INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5568277 นางสาวปรมี ท่าตะเคียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5660070 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5660087 นางสาวปวีณาภา อุ่นสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5660407 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5660735 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5660902 นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5661503 นางสาวรุจิรา ชัยบิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5661701 นางสาวนิภาพร โมธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5661732 นางสาวยุพาพร ปานสีสอาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5661893 นางสาวน้ำค้าง มัทวะรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5661947 นางสาววนัสนันท์ ดวงพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5662487 นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5663125 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.