รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5284054 นายณัฐสิทธิ์ เพ็ชรสังวาล  SPORTS SCIENCE10
2 B5284252 นายศรัทธาธรรม หนิมสุข  SPORTS SCIENCE10
3 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE10
4 B5680771 นางสาวพรรณทิพย์ภา พุทธชาลี  SPORTS SCIENCE10
5 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5558957 นางสาวอนุสรา สุวรรณกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5592111 นายรัชพล โคตรชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
8 B5655229 นายบัลลังก์ โพธิ์หมื่นไวย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5750115 นายอนุชา ถาพรพาท  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5752065 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษวงค์ษา  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5753918 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5754144 นางสาวจูลีรัตน์ นาดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5754267 นางสาวฐิตินันท์ ปฐวีอนันท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5850174 นายภากร อึ้งวนารัชต์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5850303 นางสาวสริตา เอียดผักแว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5850334 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5850372 นางสาวยุวดี โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5850464 นางสาวกสิมา จรุงกัน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5850556 นางสาวพัชชุรินทร์ เพชรคงแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5850624 นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5850631 นางสาวพรสุดา จันทร์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5850709 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5850754 นางสาวพิชาภา พานไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5850792 นางสาวปาณิสรา เครือวีระ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5850822 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5850839 นางสาวกันยารัตน์ โชติกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5850860 นางสาวภาวนา นึกมั่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5850907 นางสาวภัทราพร กรอกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5851102 นางสาววาสนา พุ่มโพธิ์ทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5851157 นางสาวสมปรารถนา เจียมโคกสูง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5851171 นางสาวปุณยนุช วุฒิเจริญ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5851256 นางสาวเปรมฤดี พุขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5851430 นางสาวภัทรวดี จงสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5851492 นางสาวศศิธร จีรังโคกกรวด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5851546 นางสาวธนวรรณ บุญปัญญา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5851560 นางสาววรรณกานต์ ชื่นโคกกรวด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี  FOOD TECHNOLOGY10
43 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5851836 นายสรวิศ สุโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
45 B5851898 นางสาวธนัชชา ไก่แก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
46 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B5852024 นางสาวพรสวรรค์ มีสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
49 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า  FOOD TECHNOLOGY10
50 B5852260 นางสาวเจนจิรา เกตุแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
51 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา  FOOD TECHNOLOGY10
52 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B5852390 นางสาวอัศมาพร เกื้ออังสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
54 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล  FOOD TECHNOLOGY10
55 B5852499 นางสาวรุ่งทิวา มณฑา  FOOD TECHNOLOGY10
56 B5852543 นางสาวศิรินันท์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
57 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
58 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว  FOOD TECHNOLOGY10
59 B5852710 นางสาวสิริลักษณ์ อาษานอก  FOOD TECHNOLOGY10
60 B5852741 นางสาวนิตยา ศรีเสน่ห์  FOOD TECHNOLOGY10
61 B5852758 นางสาวมัลลิกา สงค์พิมาย  FOOD TECHNOLOGY10
62 B5852789 นางสาวธนพร ภาควิวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
63 B5852864 นายวีระเทพ พุ่มกะเนาว์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B5852932 นายปัญญา สุรขันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B5852956 นางสาวสโรชา ผิวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B5852963 นางสาวสุดารัตน์ สมิสสุตานนท์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B5853144 นางสาวนุชนาฏ แย้มประโคน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B5853182 นางสาวสิตานันท์ จาดรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B5853335 นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B5853359 นางสาวพศิกา ธาราศานิต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B5853526 นางสาวเสาวลักษณ์ แพไธสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B5853564 นางสาวหทัยรัตน์ เปี่ยมทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B5853601 นางสาวรัฐนันท์ ตั้งพรชูพงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B5853618 นายสุธิศักดิ์ บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B5853878 นางสาวจันทิมาภรณ์ แห้วดี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
77 B5854042 นางสาวปฏิมาภรณ์ ศิลปสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
78 B5854288 นางสาวพัชรีภรณ์ พาจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
79 B5854400 นายสุชาครีย์ หวังกลุ่มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
80 B5854424 นางสาวปิยะวรรณ ภางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
81 B5854448 นางสาวรัตนาภรณ์ เรืองวิทยานนท์  FOOD TECHNOLOGY10
82 B5854516 นางสาวจันทร์จิรา ทาระเวท  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
83 B5107933 นายศิวาวุธ ไชยโพธิ์ศาล  TE10
84 B5143276 นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร  TE10
85 B5209675 นางสาวสุรีรัตน์ จำรัสศรี  MAE40
86 B5228300 นายเกียรติทรงฤทธิ์ ทองมนต์  IE10
87 B5242702 นายกรกฎ เรืองคำ  MAE10
88 B5405398 นายตันติกร กรมวังก้อน  Geological Engineering10
89 B5425624 นายอรรถพล รัตนวิชัย  CE10
90 B5427437 นายอรรถพร จันทรโฮง  Automotive Engineering10
91 B5430086 นายนฤพันธ์ ขำบุญเกิด  Environmental Engineering10
92 B5445042 นางสาววิภาวี สุขสวัสดิ์  Transportation Engineering And Logistics40
93 B5445462 นายวุฒินันท์ ไปนาน  MAE10
94 B5445882 นายเจษฎา วงศ์ประโคน  Transportation Engineering And Logistics10
95 B5446810 นายปัณณชัย ยงค์สูงเนิน  CE10
96 B5516124 นางสาววีรยา ลมุลพจน์  Electronic Engineering10
97 B5520060 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสาร  Automotive Engineering10
98 B5532360 นางสาวสุดารัตน์ รัตนารักษ์  Transportation Engineering And Logistics10
99 B5536948 นายชาญชัย มวยมั่น  Automotive Engineering10
100 B5539369 นายผดุงเกียรติ จันทร์เงิน  Transportation Engineering And Logistics10
101 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ  Automotive Engineering10
102 B5540952 นางสาวปารีณา ทองดี  Electronic Engineering10
103 B5542352 นายปิยะราช จันทิวา  EE10
104 B5543083 นายอัครพนธ์ วงศ์จิรานุวัฒน์  Automotive Engineering10
105 B5543120 นายนฤดล สุขเกษม  MAE10
106 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering10
107 B5543908 นางสาวศศินันท์ เงียบกิ่ง  CME10
108 B5543946 นายสายัณห์ พบหิรัญ  CE10
109 B5603039 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
110 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
111 B5604692 นายเกียรติกวี ใจปินตา  PE10
112 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
113 B5606580 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ChemE10
114 B5608584 นายธนภัทร ศิริวัชรกาญจน์  PE10
115 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร  PE10
116 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  Environmental Engineering10
117 B5610617 นายวันชัย สำลีกลาง  Automotive Engineering10
118 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน  Geological Engineering10
119 B5616107 นายปิติณัฐ พื้นแสน  Automotive Engineering10
120 B5619924 นายธนาธิป แสงศรี  ChemE10
121 B5621187 นายนราธร สีดาคำ  PE10
122 B5621682 นายวรสิทธิ์ งามสะอาด  PE10
123 B5622177 นายจิรายุทธ อู๋เถื่อน  PE10
124 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME10
125 B5624591 นายสุทธินันท์ อำพันประทีป  ME10
126 B5700318 นางสาวอารีรัตน์ ทวีสุข  PE10
127 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
128 B5701131 นางสาวเกศรินทร์ ป้อมบุบผา  PE10
129 B5701452 นางสาวจิตต์ชนก จันทอุดร  Geological Engineering10
130 B5702428 นางสาวกิตติยาภรณ์ ธีรภาพชัยศรี  CME10
131 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
132 B5704248 นางสาวเคียงใจ นิลสุวรรณ์  TOOL ENGINEERING10
133 B5704620 นางสาวสุพัตรา สวายประโคน  PE10
134 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์  PE10
135 B5705078 นายนัฐชัย เวียงคำ  Agricultural and Food Engineering10
136 B5705146 นางสาวธัญจิรา จันทราช  Agricultural and Food Engineering10
137 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย  TOOL ENGINEERING10
138 B5705993 นางสาวสุธาสินี สุบินนาม  ChemE10
139 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
140 B5707652 นายธนภูมิ ชุมผอม  PE10
141 B5708338 นางสาวภัสราพร สินมะเริง  CME10
142 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
143 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์  Environmental Engineering10
144 B5710164 นายอนุรักษ์ พิมพรม  CME10
145 B5710515 นางสาวมณีวรรณ สีโห่  PE10
146 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ  Agricultural and Food Engineering10
147 B5715107 นายชิดชันษา วรชิน  PE10
148 B5718856 นายจตุรพล นามวงษ์  GT10
149 B5720866 นางสาวรัตติยา การะฐา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
150 B5724789 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  ChemE10
151 B5801503 นางสาวสุนิสา เบ้าจรรยา  N/A10
152 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
153 B5803149 นางสาวปานตะวัน โกการัตน์  CME10
154 B5803675 นายธนกฤต โลจันทร์ติ  ChemE10
155 B5804023 นางสาวศิริปภา เชิดชู  N/A60
156 B5804603 นางสาวณัฐมล โมรีรัตน์  TOOL ENGINEERING10
157 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก  MAE10
158 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว  IE10
159 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
160 B5809219 นางสาวมณีรัตน์ อาจภักดี  Environmental Engineering10
161 B5809882 นางสาวไพรวัลยา สัตย์ธรรม  N/A60
162 B5810864 นางสาวประภาพร ใจศิริ  N/A10
163 B5811502 นายบารเมษฐ์ ครุประทีป  N/A10
164 B5813957 นายปฏิญญา กุลสุนันท์  CME10
165 B5814268 นายพชร ทะทุมมา  MAE10
166 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
167 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
168 B5814442 นางสาวศุภนันท์ บุญประเสริฐ  MAE10
169 B5815142 นายกิตติศักดิ์ คุ้มวิเศษ  CPE10
170 B5815210 นายชาญณรงค์ พลศรี  MAE10
171 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์  ME10
172 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
173 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME10
174 B5818426 นางสาวสิริพร สิงห์เพียง  CE10
175 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน  IE10
176 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
177 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE10
178 B5820382 นางสาวนพรัตน์ กณิกนันตทัศน์  IE10
179 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
180 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น  Automotive Engineering10
181 B5823000 นายกฤษณะ ปรีชา  TOOL ENGINEERING10
182 B5823437 นายนัฐชัย วังยิฉิม  N/A10
183 B5823482 นางสาวสุปรียา ศิวะสมบูรณ์พงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
184 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
185 B5823574 นายณัฐดนัย กันยก  Electronic Engineering10
186 B5823581 นายกิจจา ไพราม  Automotive Engineering10
187 B5825714 นางสาวกชกร เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  IE10
188 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
189 B5827312 นายชวพล สืบชมภู  MAE10
190 B5827336 นางสาวสุภัทรียา พุดทะเล  MAE10
191 B5827480 นายพีระศักดิ์ เกื้อหนุน  CME10
192 B5827510 นายพลวัต เลาวัฒนกิจ  PE10
193 B5827527 นายอรรถวุฒิ เสร็จสวัสดิ์  EE10
194 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE10
195 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
196 B5827701 นายวสุพล วิบุลศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
197 B5827725 นายชลธิศ นามวิจิตร  Electronic Engineering10
198 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
199 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก  Electronic Engineering10
200 B5828067 นายเพิ่มพูล สุทธิสนธ์  N/A10
201 B5828074 นายอนุวัฒน์ เทพคำ  CME10
202 B5828081 นายพิทักษ์พงศ์ ตระกูลอึ้ง  Agricultural and Food Engineering10
203 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
204 B5828135 นายทศพร บุญตา  N/A10
205 B5828166 นางสาวศุภณิดา ศรีวิเศษ  CPE10
206 B5828234 นายกฤษดา กมลคร  N/A10
207 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
208 B5828401 นางสาววรัณยา ป้อมรักษา  N/A10
209 B5850433 นางสาวพัชนาพร ครองยุติ  Environmental Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
210 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
212 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
213 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
214 B5861217 นางสาวขวัญฤดี โพธิ์สูงเนิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
215 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
216 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
217 B5861637 นางสาวจุฑามาศ งุ้มโภคา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
218 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
219 B5861903 นางสาวสุธิชา ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
220 B5861910 นางสาวอินทิรา ราศรีเฟื่อง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
221 B5861965 นางสาววรดา ศรีทาสังข์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
222 B5862030 นางสาวจิตรลดา แคนหนอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
223 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
224 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
225 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
226 B5862283 นางสาวกาญจนา สิงห์มี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
227 B5862344 นางสาวสุทินา ผลจันทร์งาม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
228 B5862498 นางสาวภาวิตา จอกสูงเนิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
229 B5862573 นางสาววัชรีวรรณ คำภูมี  ยังไม่สังกัดสาขา 60
230 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
233 B5862757 นางสาวธิติมา โกรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
236 B5862917 นางสาวบุษบา กองม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
237 B5862948 นางสาวศศินา ผาดไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
238 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
239 B5863105 นายจักริน ระวิเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
240 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
241 B5863440 นางสาววลัยลักษณ์ ภูเฉลิม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
242 B5863570 นางสาวสุธิดา แสงมาลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
244 B5863716 นางสาวพิมลวรรณ มีสินทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
245 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
246 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
247 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
248 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
249 B5864249 นางสาวอัจฉรา บ่อชล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
250 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.