รายชื่อนศ.
รายวิชา618413 : INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5560615 นางสาวสุณิษา ประกอบดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5560943 นางสาววิไลวรรณ วรดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5561643 นางสาววาสนา สามารถกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5561865 นายกฤษณพงษ์ โนรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5562206 นายวรกานต์ กงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5562749 นางสาวจงรักษ์ พิมพ์ใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5562923 นางสาวณัฐชา นิตย์ผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5563340 นายพรชัย ศรเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5563517 นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5563838 นางสาวกาญจนา นาคดวงเกษมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5563883 นางสาวปาริชาต กุลสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5563890 นางสาวกิตติยา สุริยวงษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5564101 นางสาวสุพิชชา ยศพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5564880 นางสาวจริญญา อร่ามวงศ์ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5566310 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5566853 นางสาวศิริขวัญ กรอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5567669 นางสาวจุฑามาศ บุญชะโด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5568109 นางสาวเพ็ญนภา บุตะเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5568642 นางสาวนราธร คำสิงห์บับภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5568871 นางสาวจีรภา แก้วดวงตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5569045 นางสาวขนิษฐา อรุณพาส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5569410 นางสาววัชราภรณ์ ธรรมนิทรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5569519 นางสาวพิมลรัตน์ คีรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5569717 นางสาวปลื้มฤทัย ฉ่ำสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.