รายชื่อนศ.
รายวิชา114201 : BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5612451 นายศุภนิตย์ วงศ์ไพรกรณ์  SPORTS SCIENCE
2 B5780198 นายเทวฤทธิ์ บุชวงษ์  SPORTS SCIENCE
3 B5780228 นางสาวสุวรรณา ภูพานเพชร  SPORTS SCIENCE
4 B5780242 นายชนน ทองทิพา  SPORTS SCIENCE
5 B5780266 นายคุณากร สิงห์กุล  SPORTS SCIENCE
6 B5780297 นายสิทธิเดช เรียนรัตน์  SPORTS SCIENCE
7 B5780303 นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์กาฬสินธุ์  SPORTS SCIENCE
8 B5780310 นายลัทธชัย ปานพรมมา  SPORTS SCIENCE
9 B5780327 นางสาวศรัณย์รัตน์ หิรัญรัตนธรรม  SPORTS SCIENCE
10 B5780341 นายจิรัฐิติกาล เหล่าเขตต์กิจ  SPORTS SCIENCE
11 B5780365 นายชนาธิป ลาภเจริญเกียรติ  SPORTS SCIENCE
12 B5780426 นายณัฐพล ปุ่นนอก  SPORTS SCIENCE
13 B5780433 นายพัฒนพงษ์ นาห้วยทอง  SPORTS SCIENCE
14 B5780495 นายจิรโชติ ขวบสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
15 B5780501 นางสาวทิพาภรณ์ ดีขุนทด  SPORTS SCIENCE
16 B5780549 นางสาวกิ่งกาญจน์ โทนโคกสูง  SPORTS SCIENCE
17 B5780563 นายสราวุท เลิศสงคราม  SPORTS SCIENCE
18 B5780624 นางสาวกนกวรรณ มาลาวงศ์  SPORTS SCIENCE
19 B5780662 นายสาธิต ลื่นกลาง  SPORTS SCIENCE
20 B5780679 นางสาวรุจิรา รุจาคม  SPORTS SCIENCE
21 B5780709 นางสาวรุ่งนภา น้อยหมื่นไวย  SPORTS SCIENCE
22 B5780747 นางสาวนันทวัน นามแสง  SPORTS SCIENCE
23 B5780754 นายจิรายุทธ ประโลมจิตร์  SPORTS SCIENCE
24 B5780761 นายสุริยา โนนเสนา  SPORTS SCIENCE
25 B5780792 นายอภิสิทธิ์ สมอดง  SPORTS SCIENCE
26 B5780839 นางสาวจิราพร ถัดจอหอ  SPORTS SCIENCE
27 B5780846 นายวัชระ ฟักโต  SPORTS SCIENCE
28 B5780877 นายเนติพงศ์ สังข์โสม  SPORTS SCIENCE
29 B5781089 นายสะอาด เสือสิงห์  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.