รายชื่อนศ.
รายวิชา521355 : AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
3 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
4 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
7 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
8 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
9 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
10 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
11 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
12 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
13 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
14 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
15 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
16 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
17 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.