รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE40
2 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ  SPORTS SCIENCE10
3 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B5971138 นายศุภชัย ไกรกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B5971374 นางสาวสกลรัตน์ ทองพูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
7 B5971954 นายศุภวัฒน์ พรมศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
8 B5972098 นายภูริวัฒน์ วรรณโท  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
9 B5972173 นางสาวมิ่งขวัญ เรืองไพศาล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
10 B5972180 นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
11 B5972302 นางสาวบูชาชนก เกิดกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
12 B5972975 นายภัทร ทัศนะนาคะจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
13 B5973026 นายพัฒน์ธำรงค์ แซ่ลิ้ม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
14 B5973057 นางสาววชิราภรณ์ เพชรวิเศษ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
15 B5973101 นางสาวชิโณรส ตุละพิภาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
16 B5973163 นายอภิราม เถื่อนนาดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
17 B5973194 นางสาวสุณิสา ศรีผ่อง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
18 B5973224 นายพิสิษฐ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
19 B5973255 นายจุลดิส ใจทน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
20 B5973262 นางสาวจีดาภา สมจิต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
21 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
35 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
37 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์  FOOD TECHNOLOGY40
38 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6125288 นายปณต สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น  FOOD TECHNOLOGY60
70 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
73 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
74 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering10
75 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
76 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์  PE40
77 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
78 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล  MAE40
79 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
80 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE40
81 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE40
82 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
83 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
84 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE40
85 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
86 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
87 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
88 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
89 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
90 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
91 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering40
92 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
93 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
94 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์  EE40
95 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
96 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
97 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร  Geological Engineering40
98 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
99 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering10
100 B5907922 นายทศพร คำกระโจม  Geological Engineering40
101 B5907939 นายณัฐวุฒิ ย่อมกระโทก  Geological Engineering40
102 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
103 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
104 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช  EE40
105 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย  Geological Engineering40
106 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
107 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
108 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE40
109 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering40
110 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
111 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
112 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
113 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
114 B5911646 นางสาวสวรรยา มุทนาเวช  Geological Engineering40
115 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
116 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี  CME10
118 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา  Metallurgical Engineering10
119 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
120 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
121 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering40
122 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE10
123 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์  CE40
124 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์  Automotive Engineering40
125 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม  ChemE10
126 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
127 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE40
128 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล  IE40
129 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก  Automotive Engineering40
130 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์  Automotive Engineering40
131 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering40
132 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
133 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  EE40
134 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์  Automotive Engineering40
135 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE10
136 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ  EE40
137 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
138 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE40
139 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
140 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering40
141 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE10
142 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู  EE10
143 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering10
144 B5928699 นางสาวอิสริยา อุลหัสสา  Mechatronics Engineering40
145 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
146 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
147 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
148 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
149 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
150 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
151 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
152 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
153 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
154 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
155 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
156 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
157 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
158 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
159 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
160 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
161 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
162 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
163 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
164 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering10
165 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
166 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
167 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
168 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
169 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
170 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
171 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
172 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
173 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering10
174 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
175 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
176 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
180 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
185 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
187 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering10
188 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
193 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
194 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
195 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
196 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
197 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
198 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
200 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
201 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
202 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
203 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
204 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
205 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
206 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
207 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
211 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
212 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
213 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
214 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
215 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
216 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
217 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
218 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
219 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
221 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
223 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering10
225 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
226 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
227 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
228 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
229 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
230 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
231 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
232 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
233 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
234 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
235 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
236 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
237 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
238 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
239 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
240 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
241 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
242 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
243 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
246 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
249 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
250 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
251 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
252 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
253 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
254 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
257 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
258 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
260 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
261 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
262 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
263 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
264 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
265 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
266 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
267 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
268 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
269 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
270 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
271 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
272 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์  Transportation And Logistics Engineering10
273 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
274 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
275 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
276 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
277 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
278 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
279 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
280 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
281 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
282 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
283 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
284 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
286 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
287 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
288 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
290 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง  Mechatronics Engineering40
291 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ  Mechatronics Engineering10
292 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก  Mechatronics Engineering10
293 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
294 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
295 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
296 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
297 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
298 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
299 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
300 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
301 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
302 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
303 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
304 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
305 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
306 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
307 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
308 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
309 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
310 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
311 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
312 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering10
313 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ  Mechatronics Engineering10
314 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
315 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
316 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
317 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
318 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
319 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
320 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering10
321 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering10
322 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
323 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering10
324 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering10
325 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering10
326 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering10
327 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์  Mechatronics Engineering10
328 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering10
329 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
330 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  Mechatronics Engineering10
331 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร  Mechatronics Engineering10
332 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
333 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ  Mechatronics Engineering10
334 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
335 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering10
336 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี  Mechatronics Engineering10
337 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering10
338 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม  Mechatronics Engineering10
339 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์  Mechatronics Engineering10
340 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน  Mechatronics Engineering10
341 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering10
342 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
343 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
344 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
345 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
346 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
347 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
348 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
349 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
350 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
351 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
352 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE10
353 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
354 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
355 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
356 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
357 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
358 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล  ChemE10
359 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
360 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
361 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
362 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
363 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
364 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
365 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
366 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
367 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี  Environmental Engineering10
368 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
369 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
370 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย  Agricultural and Food Engineering10
371 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
372 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
373 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
374 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
375 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
376 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
377 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
378 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering10
379 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
380 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
381 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที  Environmental Engineering10
382 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
383 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
384 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
385 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
386 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
387 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี  Environmental Engineering10
388 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
389 B6108410 นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา  Environmental Engineering10
390 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
391 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
392 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
393 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE10
394 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
395 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
396 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
397 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
398 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
399 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
400 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
401 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
402 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING10
403 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
404 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
405 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
406 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
407 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
408 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
409 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
410 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
411 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
412 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
413 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
414 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
415 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
416 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING10
417 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
418 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
419 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
420 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
421 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
422 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
423 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
424 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
425 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
426 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
427 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
428 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
429 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
430 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
431 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
432 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
433 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
434 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
435 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
436 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering10
437 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
438 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
439 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
440 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
441 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
442 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
443 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
444 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
445 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
446 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
447 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
448 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
449 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
450 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
451 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
452 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
453 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
454 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
455 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
456 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
457 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
458 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
459 B6117320 นายเจษฎา อรรคบุตร  Electronic Engineering10
460 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
461 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
462 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
463 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
464 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
465 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering10
466 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
467 B6118211 นางสาวเพชร หูกขุนทด  Agricultural and Food Engineering60
468 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
469 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
470 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
471 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
472 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
473 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
474 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
475 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
476 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
477 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
478 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
479 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
480 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
481 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING10
482 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
483 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
484 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
485 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
486 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
487 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
488 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
489 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
490 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
491 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
492 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
493 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
494 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
495 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
496 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
497 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
498 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
499 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
500 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE10
501 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
502 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
503 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
504 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
505 B6220587 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A60
506 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
507 B6226459 นางสาวศศิกานต์ อินศร  N/A60
508 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
509 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
510 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
511 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
512 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
513 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
514 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
515 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
516 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
517 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
518 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
519 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
520 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
521 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
522 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
523 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
524 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
525 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
526 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
527 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
528 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
529 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
530 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
531 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
532 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
533 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
534 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
535 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
536 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
537 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
538 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
539 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
540 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
541 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
542 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
543 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
544 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
545 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
546 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
547 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
548 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
549 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
550 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
551 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
552 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
553 B5972043 นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วสถิตย์  INFORMATION SCIENCE40
554 B6070410 นางสาวปิยดา คงเมือง  Not Yet Specified60
555 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
556 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น  INFORMATION SCIENCE10
557 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง  INFORMATION SCIENCE10
558 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
559 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
560 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
561 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช  INFORMATION SCIENCE10
562 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
563 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
564 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
565 B6074562 นายพงศกร นากลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
566 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
567 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
568 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
569 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
570 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
571 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
572 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE10
573 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
574 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
575 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
576 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
577 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
578 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
579 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
580 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
581 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.