รายชื่อนศ.
รายวิชา521357 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
4 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
5 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
6 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
7 B5909056 นายธนิก นิวัติ  Agricultural and Food Engineering10
8 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
9 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering10
11 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
12 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
14 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.