รายชื่อนศ.
รายวิชา108206 : MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.