รายชื่อนศ.
รายวิชา108206 : MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.