รายชื่อนศ.
รายวิชา108206 : MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.