รายชื่อนศ.
รายวิชา102105 : ORGANIC CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์  SPORTS SCIENCE10
2 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท  SPORTS SCIENCE10
3 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ  SPORTS SCIENCE10
4 B5980383 นางสาวเพ็ญนภา ก้อเมืองน้อย  SPORTS SCIENCE10
5 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี  SPORTS SCIENCE10
6 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน  SPORTS SCIENCE10
7 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก  SPORTS SCIENCE10
8 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
9 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค  SPORTS SCIENCE10
10 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
11 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย  SPORTS SCIENCE10
12 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ  SPORTS SCIENCE10
13 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ  SPORTS SCIENCE10
14 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
17 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร  ChemE10
18 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน  ChemE10
19 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
20 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว  ChemE10
21 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
22 B6004682 นางสาวจุฑาทิพย์ ตาวงษ์  ChemE10
23 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
24 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
25 B6025564 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา  ChemE10
26 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
27 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
28 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
29 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
30 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
31 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
32 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
33 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
34 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
35 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
36 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
37 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล  ChemE10
38 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
39 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
40 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
41 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
42 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
43 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
44 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
45 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
46 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
47 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
48 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
49 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
50 B6108892 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  ChemE10
51 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
52 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
53 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
54 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
55 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
56 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
57 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
58 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
59 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
60 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
61 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
62 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
63 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
64 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
65 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
66 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
67 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
68 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
69 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
70 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
71 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
72 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
73 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
74 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
75 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
76 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
77 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
78 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
79 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
80 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
81 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
82 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
83 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
84 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
85 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE10
86 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
87 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
88 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
89 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
90 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
91 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
92 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
93 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
94 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
95 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
96 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
97 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
98 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
99 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
100 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
101 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
103 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
104 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
105 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
106 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
107 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
108 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
109 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.