รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ  SPORTS SCIENCE10
2 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
3 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พร  SPORTS SCIENCE10
4 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา  MATHEMATICS10
6 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE10
7 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์  SPORTS SCIENCE10
8 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา  SPORTS SCIENCE10
9 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
10 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
19 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5852413 นางสาวกฤติมา นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5950225 นางสาวสรีนัทธร บำเพ็ญเพียรธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5951376 นางสาวสุกัญญา อินทร์ไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
29 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น  FOOD TECHNOLOGY10
30 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
31 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
32 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6200664 นางสาวณัฐกานต์ ใจมั่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
69 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
70 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
71 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
73 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี  Metallurgical Engineering10
74 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
75 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
76 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
77 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering10
78 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
79 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด  MAE40
80 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
81 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE10
82 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
83 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
84 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
85 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
86 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์  ChemE10
87 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
88 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
89 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
90 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
91 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
92 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
93 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย  Mechatronics Engineering10
94 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
96 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
97 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering10
98 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
99 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering10
100 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
101 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม  Geological Engineering10
102 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering10
103 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
104 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
105 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
106 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE10
107 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
108 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE10
109 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
110 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
111 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
112 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
113 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE10
114 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering10
116 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ  CME10
117 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
119 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
120 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน  EE40
121 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
122 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
123 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
124 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
125 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering10
126 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME10
127 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
128 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
129 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
130 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
131 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME10
132 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส  Geological Engineering10
133 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering10
134 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
135 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering10
136 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล  Electronic Engineering10
137 B5911172 นางสาวปิยมน ศรีมงคล  Geological Engineering10
138 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์  CME10
139 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering10
140 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง  Geological Engineering10
141 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
142 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
143 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา  CPE40
144 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน  CME10
145 B5912728 นางสาวกมลมาศ ต้นโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
146 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
147 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
148 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
150 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
151 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
152 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม  Environmental Engineering10
153 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
154 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร  Environmental Engineering10
155 B5914531 นายอนุชา ฆ้องคำ  Transportation Engineering And Logistics10
156 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
157 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
158 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ  Geological Engineering10
159 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
160 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
161 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร  Environmental Engineering10
162 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE40
163 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
164 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
165 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
166 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
167 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
168 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
169 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
170 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
171 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering10
172 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด  IE10
175 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE10
176 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
177 B5923281 นางสาวพราวนภา ถนัดค้า  Geological Engineering10
178 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
179 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
180 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
181 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง  EE40
182 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering10
184 B5926848 นายพัชรพล แสนทวีสุข  Mechatronics Engineering10
185 B5926862 นางสาวพลอยไพลิน รองกระโทก  Mechatronics Engineering10
186 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
187 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
188 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
189 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
190 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering10
191 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
192 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
193 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
194 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
195 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
196 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
197 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
198 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
199 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
200 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
201 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
202 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
204 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
205 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
206 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
207 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
210 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
211 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
212 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
213 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล  Electronic Engineering10
214 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE10
215 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
216 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
217 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
218 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
219 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
220 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
221 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
222 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
223 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
224 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
225 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
227 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
228 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
229 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
230 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
231 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
232 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
233 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE10
234 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
235 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
236 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
237 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
238 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
239 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
240 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
241 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
242 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
243 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
244 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
245 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
246 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
247 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
248 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
249 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
250 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
251 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
252 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
253 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
254 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
255 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
256 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
257 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
258 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
260 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
261 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
262 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
263 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
264 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
265 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
266 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
267 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
268 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
269 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
270 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
271 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
272 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
273 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
274 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
275 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
276 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
277 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
278 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
279 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE10
280 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
281 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
282 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
283 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
284 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
285 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์  Mechatronics Engineering10
286 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ  Mechatronics Engineering10
287 B6022976 นายเดชาธร สมใจ  Mechatronics Engineering10
288 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
289 B6023195 นายศิขรินทร์ ผาภู  Mechatronics Engineering10
290 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering10
291 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ  Mechatronics Engineering10
292 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร  Mechatronics Engineering10
293 B6023324 นายพงศกร ลิ้มทรงเกียรติ  Mechatronics Engineering10
294 B6023430 นายตฤณ รัศมีธานินทร์  Mechatronics Engineering10
295 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี  Mechatronics Engineering10
296 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง  Mechatronics Engineering10
297 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
298 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช  Mechatronics Engineering10
299 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น  Mechatronics Engineering10
300 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า  Mechatronics Engineering10
301 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE10
302 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
303 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
304 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
305 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
306 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE10
307 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
308 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
309 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
310 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
311 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
312 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
313 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
314 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
315 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
316 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
317 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
318 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
319 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
320 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล  Mechatronics Engineering10
321 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
322 B6101923 นางสาววริตา สุขแสวง  Mechatronics Engineering10
323 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
324 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
325 B6109226 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
326 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
327 B6111304 นายกัมปนาท พูนพะเนาว์  Agricultural and Food Engineering10
328 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
329 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering10
330 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
331 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE10
332 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
333 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
334 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
335 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
336 B6133306 นายกัมปนาท เจริญคำ  Mechatronics Engineering10
337 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
338 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค  Mechatronics Engineering10
339 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
340 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
341 B6203917 นางสาวเมรินทร์ รอดวินิจ  PRECISION ENGINEERING10
342 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง  N/A10
343 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
344 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering10
345 B6234201 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  PRECISION ENGINEERING10
346 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
347 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
348 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
349 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
350 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
351 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
352 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
353 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
354 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล  INFORMATION SCIENCE10
355 B5873647 นายปฐมพร บุญกาพิมพ์  INFORMATION SCIENCE40
356 B5970773 นายศักดิ์ดา นาคสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
357 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
358 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
359 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
360 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
361 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
362 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
363 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
364 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
365 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
366 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
367 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
368 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
369 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
370 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
371 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
372 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
373 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
374 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
375 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี  INFORMATION SCIENCE10
376 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
377 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
378 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
379 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
380 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา  INFORMATION SCIENCE10
381 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
382 B6137151 นายธีรทัศน์ ทิพย์อาสน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
383 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.