รายชื่อนศ.
รายวิชา322327 : GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5852666 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5950232 นางสาวบัญจรัตน์ บุญทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5950249 นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5950973 นายภควัฒน์ พือสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5951475 นางสาวนริศรา ศรียางค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5951543 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.