รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6200909 นายนัฐพล คงรอด  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
3 B6209872 นางสาวปิยะรัตน์ บุตรบ้านเขวา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
4 B6230067 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
5 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
6 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
7 B6234591 Mr.VIRAKBOTH PRUM  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
8 B6234607 Ms.LINA CHHUN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
9 B6234614 Ms.MAO CHEN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
10 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
11 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
12 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B6023874 นางสาวกรรณิการ์ ชัยสิทธิ์  Civil Engineering10
14 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
15 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering10
16 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล  Civil Engineering10
17 B6203429 นายธรรมธัช อ่วมโอฬาร  N/A10
18 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering10
19 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์  Civil Engineering10
20 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
21 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  Civil Engineering10
22 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์  Civil Engineering10
23 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering10
24 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
25 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
26 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
27 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
28 B6209698 นายจรัสรวี ภัทรพรพันธ์  N/A60
29 B6209704 นายธีร์ธวัช ธารชัย  Mechanical Engineering10
30 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
31 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
32 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
33 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering10
34 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา  Petrochemical and Polymer Engineering10
35 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering10
36 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering10
37 B6209780 นางสาวภัทรญาดา ภัทรเศรษฐเศรณี  Mechanical Engineering60
38 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering10
39 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
40 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
41 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล  Petrochemical and Polymer Engineering10
42 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ  Civil Engineering10
43 B6209858 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  N/A10
44 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  Petrochemical and Polymer Engineering10
45 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
46 B6229979 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  N/A10
47 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
48 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  Petrochemical and Polymer Engineering10
49 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
50 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
51 B6230029 นายชนแดน สามาลย์  N/A10
52 B6230036 นางสาววชิราภรณ์ ศรีชัยปัญญา  N/A10
53 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering10
54 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  Mechanical Engineering10
55 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
56 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  Petrochemical and Polymer Engineering10
57 B6234263 นายภัทรพล เมืองดี  Civil Engineering10
58 B6234270 นางสาวกรรณณิกา ชารี  N/A10
59 B6234287 นายกรชกาย ปฏิญญาศักดิ์  N/A10
60 B6234294 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  N/A10
61 B6234300 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
62 B6234386 Mr.ROTHA YUN  Civil Engineering10
63 B6234393 Mr.MENGKONG LOR  Mechanical Engineering10
64 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI  Mechanical Engineering10
65 B6234416 Mr.Long Mengly  Mechanical Engineering10
66 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa  Mechanical Engineering10
67 B6234430 Mr.Aing Hukry  Civil Engineering10
68 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG  Civil Engineering10
69 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
70 B6234461 Mr.Ly Chhayleang  Civil Engineering10
71 B6234478 Ms.PIDA SEAB  Civil Engineering10
72 B6234485 Mr.PISETH THORNG  Petrochemical and Polymer Engineering10
73 B6234492 Mr.SOPHY HEANG  Civil Engineering10
74 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM  Mechanical Engineering10
75 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN  Mechanical Engineering10
76 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE  Mechanical Engineering10
77 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Mechanical Engineering10
78 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering10
79 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG  Petrochemical and Polymer Engineering10
80 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO  Petrochemical and Polymer Engineering10
81 B6234577 Mr.PHOMSAVANH PHONNIYOM  Mechanical Engineering10
82 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
83 B6236434 นางสาวณัฏฐ์ธนัน เจริญชัยมงคล  N/A10
84 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering10
85 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา  Civil Engineering10
86 B6236472 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  N/A10
87 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.