รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6200565 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6200572 นางสาวณัฐธิดา ทองเลื่อม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6200664 นางสาวณัฐกานต์ ใจมั่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6200756 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6200800 นางสาวศศิวิมล พลดงนอก  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6206536 นายพชร เชิดชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6206772 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B6206956 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
77 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
78 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
79 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
80 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
81 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
82 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
83 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
84 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
85 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
86 B6207076 นางสาววลัยพร คุชิตา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
87 B6207083 นางสาวอมลวรรณ เพ็งลองตอง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
88 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
89 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
90 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
91 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
92 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
93 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
94 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
95 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
96 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
97 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
98 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
99 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
100 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
101 B6207236 นางสาวธนพร ชาภิรมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
102 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
103 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
104 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
105 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
106 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
107 B6207311 นายเอื้ออังกูร สมหมาย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
108 B6207328 นางสาวรินนรี พิณขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
109 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY10
110 B6207342 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว  FOOD TECHNOLOGY10
111 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์  FOOD TECHNOLOGY10
112 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร  FOOD TECHNOLOGY10
113 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
114 B6207397 นางสาวบรรณสรณ์ บรรยง  FOOD TECHNOLOGY10
115 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
116 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY10
117 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY10
118 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
119 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY10
120 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
121 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY10
122 B6207489 นายชนุดร ศรนิยม  FOOD TECHNOLOGY10
123 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
124 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย  FOOD TECHNOLOGY10
125 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
126 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
127 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY10
128 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY10
129 B6207571 นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน  FOOD TECHNOLOGY10
130 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY10
131 B6207595 นางสาวสาวินี หล้าเปี้ย  FOOD TECHNOLOGY10
132 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY10
133 B6207618 นายศุภวิชญ์ สำราญเลิศนภา  FOOD TECHNOLOGY10
134 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
135 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
136 B6207656 นางสาวจุฬารัตน์ แสนขอนยาง  FOOD TECHNOLOGY10
137 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
138 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
139 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY10
140 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
141 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
142 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY10
143 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY10
144 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
145 B6207755 นางสาวปาริฉัตร กิ่งวงษา  FOOD TECHNOLOGY10
146 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
147 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY10
148 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY10
149 B6207793 นายพีรวัฒน์ มากพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
150 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY10
151 B6207816 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
152 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
153 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
154 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
155 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
156 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
157 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน  FOOD TECHNOLOGY10
158 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด  FOOD TECHNOLOGY10
159 B6207892 นายจิระเดช ยอดสิงห์  FOOD TECHNOLOGY10
160 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY10
161 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
162 B6207939 นายกิตติธัช ทิมแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
163 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
164 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
165 B6210076 นายวรพล ด้วงช้าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
166 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
167 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
168 B6210106 นายวุฒิพงศ์ ซื่อสัตย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
169 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
170 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
171 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
172 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
173 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
174 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
175 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
176 B6227333 นายณัฐวุฒิ ชาติโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
177 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
178 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
179 B6227364 นางสาวชูติรัตน์ วงษ์นามน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
180 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
181 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
182 B6227418 นางสาวกมลชนก ชมพัฒน์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
183 B6227425 นางสาวเกวลิน พลเตชะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
184 B6227432 นางสาวหทัยภัทร เดชศร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
185 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
186 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
187 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
188 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY10
189 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
190 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช  FOOD TECHNOLOGY10
191 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY10
192 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY10
193 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY10
194 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
195 B6231002 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
196 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
197 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
198 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
199 B6231040 นางสาวณัฐกมล ลิ่วละลอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
200 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
201 B6231064 นางสาวสมิตานัน โสภานีย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
202 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
203 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
204 B6231095 นางสาวธนพร บาลรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
205 B6231101 นายธีระติกาญจน์ สารธรรมาธิคุณ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
206 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
207 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
208 B6231132 นายนพปกรณ์ พุทธา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
209 B6231149 นายกัณฐกะ สลิดชัย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
210 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
211 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
212 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
213 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
214 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
215 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
216 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
217 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
218 B6231231 นางสาวเปรมมิตา เกตุวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
219 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY10
220 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
221 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
222 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY10
223 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
224 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
225 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY10
226 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
227 B6231330 นายณัฐภูมิ เสาเคหา  FOOD TECHNOLOGY10
228 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY10
229 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
230 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
231 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
232 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี  FOOD TECHNOLOGY10
233 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน  FOOD TECHNOLOGY10
234 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง  FOOD TECHNOLOGY10
235 B6231415 นายธนพร แขมเกษม  FOOD TECHNOLOGY10
236 B6234676 นายมิตรชัย ประจันพล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
237 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
238 B6234690 นางสาวสุวิมล คนตะคุ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
239 B6234706 นางสาวอรุณรัตน์ ปราบทุกข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
240 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
241 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
242 B6234744 นายชาคร เยอสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
243 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก  FOOD TECHNOLOGY10
244 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY10
245 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY10
246 B6234782 นางสาวอรอุมา จันโสม  FOOD TECHNOLOGY10
247 B6236755 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
248 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
249 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
250 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
251 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
252 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
253 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
254 B6236861 นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
255 B6236878 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
256 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
257 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE10
258 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME10
259 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา  Environmental Engineering10
260 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
261 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล  CME10
262 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท  TCE10
263 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
264 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
265 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
266 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
267 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
268 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  PE10
269 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
270 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering10
271 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
272 B6108120 นายชนาสิน นาคนวล  Electronic Engineering10
273 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
274 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
275 B6111014 นายสัญญา พานประเสริฐ  PE10
276 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
277 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
278 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING10
279 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
280 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
281 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE10
282 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
283 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
284 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
285 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
286 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
287 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING10
288 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
289 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
290 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
291 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
292 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
293 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE10
294 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
295 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
296 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  N/A10
297 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
298 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING10
299 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering10
300 B6238070 นายณัฐวุฒิ พานประทีป  N/A10
301 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
302 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
303 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
304 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
305 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
306 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
307 B6238544 นายชลิต สายเคน  N/A10
308 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
309 B6238896 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  N/A10
310 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.