รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
3 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering10
4 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
5 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
6 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
7 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
8 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
9 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
10 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE10
11 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering10
12 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE10
13 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE10
14 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
15 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
16 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6201890 นางสาวศิรินญา คุ้มไพร  N/A10
18 B6201937 นางสาวนาราลักษณ์ ทองเกลี้ยง  N/A60
19 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6202576 นายปณิธาน เอกปณิธานพงศ์  Electronic Engineering10
21 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
23 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6208738 นายธนดล วงศ์ทิม  N/A10
25 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE10
26 B6209278 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ  PE10
27 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering10
29 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
33 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering10
34 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
35 B6215040 นายศุภกฤต ปานวงษ์  N/A10
36 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
37 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
38 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
39 B6215873 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
41 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering10
42 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
43 B6217006 นายชนดล แปยอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
45 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
47 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร  PRECISION ENGINEERING10
49 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
50 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
51 B6218829 นางสาวพัชชา ด่วนเดิน  N/A10
52 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
53 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE10
54 B6219123 นายภูมินทร์ มะโนชัย  N/A10
55 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
56 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
57 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
59 B6220839 นายธีร์ธวัช จริยฐิติพงศ์  N/A60
60 B6220938 นายกฤตกานต์ กลิ่นบัว  N/A10
61 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
62 B6221300 นางสาวฌามา วัฒนา  N/A10
63 B6221324 นายต่อพงษ์ พระเดชพงษ์  N/A10
64 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์  Geological Engineering10
65 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering10
66 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE10
67 B6221676 นายกฤษฎา ดำขำ  N/A10
68 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
69 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
70 B6221782 นายณัฐปภัสร์ สกลเดชา  N/A10
71 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
72 B6221881 นายศุภกร โลสูงเนิน  N/A10
73 B6221935 นางสาวศศิประภา ทองสุข  PE10
74 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
75 B6221980 นางสาวนุชรินทร์ โชติกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
76 B6222000 นายณัฐเดช สุขเกษม  N/A60
77 B6222048 นางสาวสุพัตรา ตริตรอง  N/A10
78 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
79 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE10
80 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
81 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  Environmental Engineering10
82 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  PE10
83 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering10
84 B6222253 นายภูมินทร์ วิเศษวงษา  N/A10
85 B6222260 นายภูเมธ เจริญรัตน์  N/A10
86 B6222291 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  N/A10
87 B6222314 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  N/A10
88 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
89 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  Metallurgical Engineering10
90 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
91 B6222376 นางสาวจารุวรรณ ช่างก่อ  N/A10
92 B6222383 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  N/A10
93 B6222390 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  N/A10
94 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
95 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
96 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
97 B6222499 นายอรชุน ลุนทอง  N/A10
98 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B6222604 นางสาวพัชราภา ชินบุบผา  PE10
100 B6222611 นายธนโชติ วิโรจน์วงษ์ชัย  PE10
101 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
102 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
103 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering10
104 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
105 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
106 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
107 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
108 B6222826 นายศิวกานท์ ปริตวา  N/A10
109 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
110 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
111 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
112 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
113 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
114 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING10
115 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
117 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
118 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
119 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
120 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
121 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
122 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
123 B6223298 นายทิวากร สุขกำเนิด  N/A10
124 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
125 B6223328 นายชัยชนะ ไชยทองศรี  Geological Engineering10
126 B6223342 นายศิริวุฒิ จุติตรี  N/A10
127 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
128 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
129 B6223465 นางสาวสุกฤตยา ยังแก้ว  N/A10
130 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
131 B6223496 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  N/A10
132 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE10
133 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE10
134 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
135 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
136 B6223700 นายสหรัฐ พนมเขต  N/A10
137 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
138 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
139 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
140 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
141 B6223823 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  N/A10
142 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
143 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
144 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
145 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
146 B6224011 นางสาวพิณทิพย์ กินขุนทด  N/A10
147 B6224059 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  N/A10
148 B6224066 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  N/A10
149 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  Geological Engineering10
150 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
151 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
152 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
153 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering10
154 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
155 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
156 B6224332 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
157 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
158 B6224424 นายอภิวัช พันธ์ต้น  N/A10
159 B6224462 นางสาวปนัสยา นางนวล  N/A10
160 B6224486 นายอภิพัฒน์ สายหอม  PE10
161 B6224585 นายพลติศักดิ์ แสงสิกรณ์  N/A10
162 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
163 B6224608 นายคุณานันต์ เพชรจอม  N/A10
164 B6224615 นางสาวปวีณ์ริศา โรจน์รุ่งกุลกิตติ  N/A10
165 B6224691 นายผดุงพงษ์ บรรเรียนกิจ  PE10
166 B6224707 นางสาวสุธิดา ยศทสาร  N/A10
167 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
168 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
169 B6224790 นายอภิสิทธิ์ นามศรี  N/A10
170 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม  N/A10
171 B6224844 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
172 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
173 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
174 B6224899 นายภูวดล กระจาย  Transportation And Logistics Engineering10
175 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
176 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
177 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
178 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
179 B6225018 นางสาวภัคจิรา จันดา  N/A10
180 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
181 B6225032 นายธนพันธ์ ดีสวัสดิ์  N/A10
182 B6225087 นายจิรพัทธ์ พิมพ์สวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
183 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
184 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
185 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  Geological Engineering10
186 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering10
187 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
188 B6225308 นางสาวธนพร แสงเดือน  N/A10
189 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
190 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE10
191 B6225377 นางสาววิภาดา พรมเมตตา  N/A10
192 B6225414 นางสาวสิโรชา แก้วบุญเรือง  N/A10
193 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
194 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering10
195 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
196 B6225483 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  N/A10
197 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
199 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
200 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
201 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว  CERAMIC ENGINEERING10
202 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
203 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering10
204 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  ChemE10
205 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข  Transportation And Logistics Engineering10
206 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก  PE10
207 B6225810 นายพศวัฒน์ สุนทราศรี  N/A10
208 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING10
209 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
210 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
211 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  Environmental Engineering10
212 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
213 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  Geological Engineering10
214 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
215 B6226114 นายแสนภพ แพงแสน  N/A10
216 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
217 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
218 B6226152 นายสุทธินันท์ ทองโดตร  N/A10
219 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
220 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering10
221 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering10
222 B6226268 นายภาณุวัฒณ์ โยธาจันทร์  N/A10
223 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
224 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
225 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
226 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร  ChemE10
227 B6226459 นางสาวศศิกานต์ อินศร  N/A10
228 B6226480 นางสาวเกษราพร โนนตะภาพ  N/A10
229 B6226619 นายนภัส ตั้งปัญญารัช  N/A10
230 B6226671 นายธนกร โพยนอก  CERAMIC ENGINEERING10
231 B6226756 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  N/A10
232 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์  Geological Engineering10
233 B6226794 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  N/A10
234 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
235 B6226848 นางสาวอรนาถ มังคละ  N/A10
236 B6226879 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  N/A10
237 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
238 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย  CERAMIC ENGINEERING10
239 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
240 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
241 B6227081 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  N/A10
242 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
243 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
244 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
245 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
246 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น  N/A10
247 B6227234 นายสิริพงษ์ สกุลไพศาล  N/A10
248 B6227241 นายมหาโชค ปอสูงเนิน  N/A10
249 B6227272 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  N/A10
250 B6227319 นายรัฐชัยญา สุวรรณศร  N/A10
251 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
252 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
253 B6230210 นางสาวปิ่นแก้ว แสงราช  N/A10
254 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
255 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
256 B6230319 นางสาวกอปรพร พานจำปี  ChemE10
257 B6230326 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  N/A10
258 B6230425 นายธัญพิสิษฐ์ จงรักษ์  N/A60
259 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
260 B6230555 นางสาวนีรภา จันทะเดช  N/A10
261 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
262 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
263 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering10
264 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE10
265 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
266 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering10
267 B6230753 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  N/A10
268 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี  Metallurgical Engineering10
269 B6230845 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์  N/A10
270 B6230937 นางสาวปาณิสรา สนธยาพาโชค  N/A10
271 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
272 B6235611 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  CERAMIC ENGINEERING10
273 B6235628 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  N/A10
274 B6235642 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
275 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
276 B6235673 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  N/A10
277 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
278 B6235703 นายธรรมรัฐ เพ็ชรอินทร์  N/A10
279 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering10
280 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
281 B6235772 นายจิรพันธ์ ธานีพูน  N/A10
282 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  PE10
283 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
284 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
285 B6235840 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  N/A10
286 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
287 B6235901 นายณัฐธวัช เรืองโอชา  N/A10
288 B6235987 นางสาวสนธยา มาตรแสง  CERAMIC ENGINEERING10
289 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
290 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
291 B6236038 นางสาวเกวลี กบขุนทด  N/A10
292 B6236045 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  N/A10
293 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
294 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
295 B6236120 นายภูสิน พิลาวุธ  N/A10
296 B6236137 นางสาวสุดาพร นะรัยรัมย์  N/A10
297 B6236151 นางสาวบุษบา ศรีบัวบาน  N/A10
298 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE10
299 B6236199 นายปิยวัฒน์ เหล่าชัย  N/A60
300 B6236205 นายภวพล ใจบุญ  N/A10
301 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
302 B6236236 นางสาวพูนทรัพย์ สัมพันธ์กาญจน์  N/A10
303 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
304 B6236250 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  N/A10
305 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE10
306 B6236304 นายเฉลิมพันธ์ พรรณนิกร  N/A10
307 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
308 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
309 B6236380 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  N/A10
310 B6236403 นางสาวณัฐนิชา สารพันธ์  N/A10
311 B6236410 นายจิรวัฒน์ มหาโยธี  N/A10
312 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
313 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.