รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6137908 นางสาวสิริกัลยา เบ็ญเจิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6137915 นายปรเมศวร์ โระอีน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6138042 นางสาวเกษศิรินทร์ จิตรเกษม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6236700 นายโสภณ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6236748 นางสาวสุกัญญา พันชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6236786 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
16 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE10
17 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา  Electronic Engineering10
18 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering10
19 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
20 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
21 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE10
22 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
24 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์  CPE10
25 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์  Electronic Engineering10
26 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์  CME10
27 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
28 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
29 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
30 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ  Electronic Engineering10
31 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
34 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
35 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
36 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
37 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว  ChemE10
38 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
39 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE10
40 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
42 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
43 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
44 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
46 B6103057 นางสาววิยะดา การะเกษ  N/A60
47 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
49 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE10
50 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  PE10
51 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
52 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A10
53 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  N/A10
54 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering10
55 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
56 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE10
57 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
59 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
60 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
61 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A10
62 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
63 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering10
64 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
65 B6108410 นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา  Environmental Engineering10
66 B6109028 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
67 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
68 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
69 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING10
70 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
72 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6111847 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  ChemE10
74 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี  PE10
75 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย  CERAMIC ENGINEERING10
76 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
77 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
78 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE10
79 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering10
80 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
81 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
82 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
83 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
84 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING10
85 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING10
86 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
87 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING10
88 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
89 B6116781 นางสาวอนัญญา หมั่นมา  Agricultural and Food Engineering10
90 B6117320 นายเจษฎา อรรคบุตร  Electronic Engineering10
91 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
92 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
93 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
94 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  CERAMIC ENGINEERING10
95 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  N/A10
96 B6118273 นายภาณุภัท รักษาสัตย์  CERAMIC ENGINEERING10
97 B6118396 นายไชยพัฒน์ วงศ์คำจันทร์  Environmental Engineering10
98 B6130855 นายภาณุวัฒน์ สุขเกิด  N/A10
99 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
100 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
101 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING10
102 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
103 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
104 B6131265 นายสุรศักดิ์ ศรีอุดร  Agricultural and Food Engineering10
105 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
106 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
107 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
108 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
109 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
110 B6131937 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
111 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์  Mechatronics Engineering10
112 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering10
113 B6132125 นายวีรศักดิ์ เชื้อรัมย์  PE10
114 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
115 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
116 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering10
117 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE10
118 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
120 B6236618 นางสาวซาบรีนา บินอิสริส  CERAMIC ENGINEERING10
121 B6237080 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
122 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
123 B6237189 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CERAMIC ENGINEERING10
124 B6237752 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  N/A10
125 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering10
126 B6237783 นางสาววนิดา อันทินทา  N/A10
127 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
128 B6237837 นายธนากร ปริพล  N/A10
129 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
130 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING10
131 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
132 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering10
133 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
134 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE10
135 B6238025 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  N/A10
136 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE10
137 B6238056 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  N/A10
138 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
139 B6238131 นางสาวสุพิชชา สูคีรี  N/A10
140 B6238148 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  N/A10
141 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  CERAMIC ENGINEERING10
142 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A10
143 B6238193 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A10
144 B6238209 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A10
145 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
146 B6238247 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A10
147 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering10
148 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE10
149 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering10
150 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
151 B6238353 นายณัฐนันท์ พรหมศร  N/A10
152 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
153 B6238414 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  N/A10
154 B6238445 นายศิวัช หงสกุล  N/A10
155 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
156 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE10
157 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering10
158 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
159 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
160 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
161 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
162 B6238612 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ  N/A10
163 B6238629 นางสาวพิชญาพร ชินปัตร  N/A10
164 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
165 B6238728 นายพงศธรณ์ นิตพล  N/A10
166 B6238742 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A10
167 B6238759 นางสาวชุติมณฑน์ นามสีฐาน  N/A60
168 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
169 B6238858 นายสธน หนูเมือง  N/A10
170 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.