รายชื่อนศ.
รายวิชา323443 : HATCHERY MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5951086 นางสาวศิริพร ภู่ระหงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5951895 นางสาวศดานันท์ สีดำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.