รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
2 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
3 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด  Mechanical Engineering10
5 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering10
6 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering10
7 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering10
8 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering10
9 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
10 B6133382 นายพสิษฐ์ สิทธา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.