รายชื่อนศ.
รายวิชา551490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5625161 นายศิริพล หินกอก  Mechatronics Engineering10
2 B5625260 นางสาวอรวรรณ บุญมานำ  Mechatronics Engineering10
3 B5721580 นายอนุภาค ภูมิอ่อน  Mechatronics Engineering10
4 B5721627 นางสาวปัทวรรณ สมเดช  Mechatronics Engineering10
5 B5721702 นายภูวดล แน่นอุดร  Mechatronics Engineering10
6 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง  Mechatronics Engineering10
7 B5721856 นายบุรินทร์ บัวระบัน  Mechatronics Engineering10
8 B5725113 นายเรวัตร เพ็งจันทร์  Mechatronics Engineering10
9 B5725366 นายณัฐพงศ์ ธาวุฒิสกุล  Mechatronics Engineering10
10 B5725427 นางสาวปริญญา ธนูศร  Mechatronics Engineering10
11 B5725571 นายตะวัน คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering10
12 B5725588 นายศิวกร กลั่นจังหรีด  Mechatronics Engineering10
13 B5826933 นายอานนท์ อนันต์วัฒนชัย  Mechatronics Engineering10
14 B5826964 นายธีร์จุฑา เย็นใจ  Mechatronics Engineering10
15 B5827022 นายชินวัตร เนตรวงศ์  Mechatronics Engineering10
16 B5827046 นายกุลนันท์ เจริญจันทร์  Mechatronics Engineering10
17 B5827145 นางสาวนงลักษณ์ วันตา  Mechatronics Engineering10
18 B5827169 นายธนัญชัย จาระนัย  Mechatronics Engineering10
19 B5827183 นายฐิติวุฒิ เพ่งให้ตรง  Mechatronics Engineering10
20 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์  Mechatronics Engineering10
21 B5828975 นายดนัยธร สงวนศักดิ์  Mechatronics Engineering10
22 B5926725 นางสาวกิตติมา หงษ์ยิ้ม  Mechatronics Engineering10
23 B5928606 นางสาวสุธิดา สาฆ้อง  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.