รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE10
2 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์  SPORTS SCIENCE10
3 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต  SPORTS SCIENCE10
4 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท  SPORTS SCIENCE10
5 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ  SPORTS SCIENCE10
6 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี  SPORTS SCIENCE10
7 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี  SPORTS SCIENCE10
8 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก  SPORTS SCIENCE10
9 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
10 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย  SPORTS SCIENCE10
11 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค  SPORTS SCIENCE10
12 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
13 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง  SPORTS SCIENCE10
14 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5752492 นางสาววิชุดา แกล้วกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
17 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม  FOOD TECHNOLOGY10
18 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6052799 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6123772 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6123789 นางสาวบงกช ใบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124021 นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6124199 นายสหรัฐ เพียจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6124267 นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6124342 นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6124373 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6125042 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6125097 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6125233 นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6125264 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6125363 นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6125967 นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
62 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6137793 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6137809 นายคมเดช เหมาะชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B6137816 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B6137878 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
77 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
78 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE10
79 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
80 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์  ME10
81 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา  Electronic Engineering10
82 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ  CPE40
83 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
84 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering10
85 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์  CPE10
86 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์  Metallurgical Engineering10
87 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์  MAE10
88 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME10
89 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
90 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE10
91 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์  CME40
92 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
93 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
94 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา  CE10
95 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE40
96 B5773893 นายพรเทพ นาคหมื่นไวย  ME40
97 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
98 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING10
99 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
100 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
101 B5817313 นายธีรวัฒน์ แสนแก้ว  EE10
102 B5817436 นายมานพ พื้นดอนเค็ง  EE10
103 B5817658 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์  EE10
104 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
105 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
106 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics10
107 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
108 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี  Automotive Engineering10
110 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
111 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
112 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
113 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา  Environmental Engineering10
114 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
115 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
116 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
117 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
118 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
119 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
121 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
122 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
123 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
124 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
125 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
126 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล  Electronic Engineering10
127 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
128 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
129 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
130 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING10
131 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
132 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
133 B6015626 นางสาวอนุสรา ตั้งใจ  PE10
134 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
135 B6016012 นายธนวัฒน์ พงศ์ชาญวิทย์  PE10
136 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล  Agricultural and Food Engineering10
137 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
138 B6021665 นางสาวอุษา ศรบุญทอง  ChemE10
139 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
140 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
141 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE10
142 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
143 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B6029081 นายธาดา สวาศรี  Agricultural and Food Engineering10
145 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
146 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
147 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  Agricultural and Food Engineering10
148 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  Agricultural and Food Engineering10
149 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
150 B6110352 นางสาวชนิสรา พยุงญาติ  N/A10
151 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
152 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
153 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
154 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
155 B6132569 นายสหภพ สิงห์ทอง  N/A10
156 B6133122 นายศุภกร นามณรงค์  N/A10
157 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
158 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
159 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering10
160 B6135874 นายปวัน คชารักษ์  N/A10
161 B6135898 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์  N/A10
162 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
163 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
164 B6136048 นายพาณุ เชิญบ่อแก  N/A10
165 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
166 B6136215 นายธนกฤต เถรว่อง  N/A10
167 B6136222 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING10
168 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
169 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
170 B6136383 นายปัญญา นาเวียง  N/A10
171 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
172 B6136505 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  N/A10
173 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
174 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
175 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
176 B6136703 นางสาวปาริฉัตร รัดทำ  N/A60
177 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
178 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
179 B6136826 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์  N/A10
180 B6136840 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  N/A10
181 B6136949 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น  N/A10
182 B6137007 นายปรัชญ์ อยู่สุข  N/A10
183 B6137045 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  N/A10
184 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
185 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
186 B6137427 นายกิตติกวิน จิตรกสิกร  Agricultural and Food Engineering10
187 B6137526 นางสาวสิราวรรณ บัวทอง  PE10
188 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE10
189 B6137557 นายปรัชญา โมกไธสง  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.