รายชื่อนศ.
รายวิชา536490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์  Automotive Engineering10
2 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  Automotive Engineering10
3 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ  Automotive Engineering10
4 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
5 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
6 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
7 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
8 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
9 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering10
10 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
11 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
12 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
13 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.