รายชื่อนศ.
รายวิชา312490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5651825 นายชยานันท์ สิงห์โตทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5752133 นางสาวสมฤดี บุญปลูก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5850075 นางสาวปัทมา พินิจชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5850105 นางสาวสรันญาพัทธ์ ไพรินทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5850143 นางสาวพนิดา งิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5850181 นางสาวนันทณา นนท์แข็ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5850211 นางสาวดวงกมล แสงโพธิ์ดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5850488 นางสาวณัฐชยา จันทรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5850532 นางสาวศิรินภา ราชวัตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5850686 นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5850747 นางสาวธนภรณ์ ใจชอบสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5850778 นางสาวพรนภา บุดดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5850792 นางสาวปาณิสรา เครือวีระ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5852932 นายปัญญา สุรขันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5853205 นางสาวฐิดาภรณ์ จันทร์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5853281 นางสาวภาวิตา อ่อนสุด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5853298 นายสุธี หนุนสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5853359 นางสาวพศิกา ธาราศานิต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5853441 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5853458 นางสาวสุนิตา ร่ายสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.