รายชื่อนศ.
รายวิชา202291 : MODERN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880041 นางสาววราภรณ์ ศรีทรัพย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
2 B5880058 นางสาวชนิกานต์ นิกูลรัมย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
3 B5880157 นางสาวนภัสสร สันตะพันธ์  BIOLOGY (Honors Program)10
4 B5880171 นางสาววรรณิกา ปะนา  BIOLOGY (Honors Program)10
5 B5880256 นายวาทิน เครือสูงเนิน  MATHEMATICS10
6 B5880331 นายนนทวัชร ตริตรอง  MATHEMATICS (Honors Program)10
7 B5880362 นางสาวอรอนงค์ แทนดวง  BIOLOGY (Honors Program)10
8 B5880386 นางสาวโชติกานต์ ทุ่งกลาง  BIOLOGY (Honors Program)10
9 B5880553 นายปฏิภาณ คำมณี  physic (Honors Program)10
10 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา  MATHEMATICS10
11 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
12 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  MATHEMATICS10
13 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท  MATHEMATICS (Honors Program)10
14 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์  MATHEMATICS10
15 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
16 B5770168 นายสิทธิพงศ์ ภูมิโคกรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
17 B5771578 นายญาณิน พลดงนอก  INFORMATION SCIENCE10
18 B5870011 นางสาวปพิชญา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE40
19 B5870257 นางสาวรัตติยากร กุหลาบโชติ  INFORMATION SCIENCE10
20 B5870318 นางสาวชนิสรา ถาริยะ  INFORMATION SCIENCE40
21 B5870349 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE40
22 B5870387 นางสาวพิชญานันท์ บุญพิมพ์  INFORMATION SCIENCE40
23 B5870417 นางสาวสุชาษิณี ใจดี  INFORMATION SCIENCE40
24 B5870431 นางสาวบุญญาพร จูมลี  INFORMATION SCIENCE40
25 B5870516 นางสาวบุญธิดา ตัณฑชุณห์  INFORMATION SCIENCE40
26 B5870547 นางสาวนภาพร เมืองสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE40
27 B5870585 นายธีรพล พลดอน  INFORMATION SCIENCE40
28 B5870615 นายอรรณพ ศรีวิราช  INFORMATION SCIENCE40
29 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
30 B5870684 นางสาวพัชรกร นัดใหม่  INFORMATION SCIENCE40
31 B5870721 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงจันทร์  INFORMATION SCIENCE40
32 B5870738 นายภูริทัต เสียวครบุรี  INFORMATION SCIENCE40
33 B5870769 นางสาวมณธิชา ปทุมสูติ  INFORMATION SCIENCE40
34 B5870790 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ  INFORMATION SCIENCE40
35 B5870837 นายณัฐพล จ้อยนุแสง  INFORMATION SCIENCE40
36 B5870882 นางสาวอภิญญารัก สุขใหม่  INFORMATION SCIENCE40
37 B5870936 นางสาวอินทิรา มะโนรมย์  INFORMATION SCIENCE40
38 B5870943 นายมงคล เรืองวชิรปัญญา  INFORMATION SCIENCE40
39 B5871001 นายพัชร จงวัฒนะประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE40
40 B5871056 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE40
41 B5871063 นางสาวธนัญญา ทาจันทึก  INFORMATION SCIENCE40
42 B5871087 นางสาวกมลวรรณ วณิชาชีวะ  INFORMATION SCIENCE40
43 B5871094 นางสาววรดา ผงโนนแดง  INFORMATION SCIENCE40
44 B5871179 นางสาวสุนิตา บุตสิม  INFORMATION SCIENCE40
45 B5871322 นางสาวสินีนารถ คูสกุล  INFORMATION SCIENCE40
46 B5871346 นางสาววชิรา ยอยรู้รอบ  INFORMATION SCIENCE40
47 B5871421 นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง  INFORMATION SCIENCE10
48 B5871438 นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต  INFORMATION SCIENCE40
49 B5871469 นางสาวบุญชนก ศิริโส  INFORMATION SCIENCE40
50 B5871476 นางสาววฏ กาญจนพฤฒิพงศ์  INFORMATION SCIENCE40
51 B5871483 นางสาวปัญชิกา วงศ์งาม  INFORMATION SCIENCE40
52 B5871490 นางสาวธนกร ปวีณาภรณ์  INFORMATION SCIENCE40
53 B5871506 นางสาวจินทภา แดงสกุล  INFORMATION SCIENCE40
54 B5871537 นางสาวเมธาวี ลำดวนในเมือง  INFORMATION SCIENCE10
55 B5871551 นางสาวศรินภัสร์ ธนารัฐบุญญานนท์  INFORMATION SCIENCE40
56 B5871582 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก  INFORMATION SCIENCE40
57 B5871629 นางสาวมรกต มุ่งโป้งกลาง  INFORMATION SCIENCE40
58 B5871643 นางสาวณัชชา อยู่ภักดี  INFORMATION SCIENCE40
59 B5871674 นางสาวเบญญาภา ว่าวจังหรีด  INFORMATION SCIENCE40
60 B5871681 นางสาวณัชชา หงษ์ขาว  INFORMATION SCIENCE40
61 B5871698 นายสรวิศ วิชชุตเวส  INFORMATION SCIENCE40
62 B5871704 นางสาวพัชรา ทัพมงคล  INFORMATION SCIENCE10
63 B5871711 นายพีรพล มณีโชติ  INFORMATION SCIENCE40
64 B5871735 นางสาวธนัชชา พุ่มโพธิสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE40
65 B5871773 นางสาวฐิติญาภา มุ่งคุณ  INFORMATION SCIENCE40
66 B5871797 นายฐิติพัฒน์ กิจควร  INFORMATION SCIENCE40
67 B5871919 นางสาวขวัญฤดี ปัญญาวัชรวงศ์  INFORMATION SCIENCE40
68 B5871964 นางสาวพัชรีรัตน์ คงด้วง  INFORMATION SCIENCE40
69 B5873449 นายพีรยุทธ กษิติบดินทร์ชัย  INFORMATION SCIENCE40
70 B5873517 นางสาวอาริษา แสงนาโก  INFORMATION SCIENCE40
71 B5873531 นางสาวณัฐธิดา มาเมือง  INFORMATION SCIENCE10
72 B5873593 นางสาวศิริภรณ์ สาระทิศ  INFORMATION SCIENCE40
73 B5873609 นายธนดล ดาหาญ  INFORMATION SCIENCE40
74 B5873616 นายธนพันธ์ ชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE40
75 B5873661 นายพุฒิพงศ์ สุรบัณฑิตวงศ์  INFORMATION SCIENCE40
76 B5873685 นางสาวพรสุดา หมื่นสบู่  INFORMATION SCIENCE40
77 B5873692 นางสาววรรณพร บุญโยธา  INFORMATION SCIENCE40
78 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์  INFORMATION SCIENCE10
79 B5873746 นายพงศกร เขียนนอก  INFORMATION SCIENCE10
80 B5873753 นายภานุพงศ์ สานุศิษย์  INFORMATION SCIENCE40
81 B5873821 นายอติรุจ ขุมกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
82 B5873852 นางสาววรางคณา ใกล้สุข  INFORMATION SCIENCE10
83 B5873890 นางสาวลลิตา หูตาชัย  INFORMATION SCIENCE40
84 B5873975 นายรัตนากร ศรีรอด  INFORMATION SCIENCE40
85 B5874026 นางสาววิมพ์วิภา ปรุเขต  INFORMATION SCIENCE40
86 B5970131 นางสาวภัทรมาส ชูประจง  INFORMATION SCIENCE10
87 B5970520 นางสาวณิชกานต์ เชิดโฉม  INFORMATION SCIENCE10
88 B5970650 นางสาวสิริพร ฐิตสิริกุล  INFORMATION SCIENCE10
89 B5970698 นางสาวฐิตาภา กุลลา  INFORMATION SCIENCE10
90 B5972005 นายพชรพงษ์ ชมนาวัง  INFORMATION SCIENCE10
91 B5972357 นางสาวจุฑามาศ หาญสันเทียะ  Not Yet Specified10
92 B5972524 นายณัฐชนน คงเมก  INFORMATION SCIENCE10
93 B5972548 นายธนากร พิมพ์ที  INFORMATION SCIENCE10
94 B5972555 นายอนุวัช ภาคาทิน  INFORMATION SCIENCE10
95 B5972760 นางสาวทิตย์ชมพู เสริมเสนาบุญ  INFORMATION SCIENCE10
96 B5973545 นางสาวอัศมาพร เกื้ออังสกุล  INFORMATION SCIENCE10
97 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
98 B5592111 นายรัชพล โคตรชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
99 B5850112 นางสาววิภา จริงวาจา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
100 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
101 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
102 B5850808 นางสาวอรวรรณ พงษ์สุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
103 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
104 B5851607 นางสาวอรุณี เกิดชื่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
105 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
106 B5853977 นางสาววิปัศยา มาดี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
107 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
108 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
109 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
110 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ  EE10
111 B5533695 นายอัฐพล รุ่งเรือง  EE10
112 B5533893 นายอรรจน์กริช นิธิศพลคำมาก  Transportation Engineering And Logistics10
113 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
114 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
115 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
116 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
117 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา  MAE10
118 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน  Automotive Engineering10
119 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
120 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE10
121 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
122 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก  Geological Engineering10
123 B5712144 นางสาวกมลวรรณ พุดมะลัง  EE10
124 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา  CE10
125 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
126 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
127 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ  Geological Engineering10
128 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
129 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก  CE10
130 B5723898 นายจิรายุส จันทะเกิด  EE40
131 B5724833 นายฤทธิชัย ขันเงิน  Automotive Engineering10
132 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
133 B5800155 นางสาวฐิติรัชต์ แสวงสุข  EE40
134 B5800162 นางสาวชฎาพร สาไธสง  EE40
135 B5800179 นายกรกฎ ครุธแก้ว  EE10
136 B5800582 นางสาวกนกวรรณ ทับขุนทด  EE40
137 B5800902 นายทรรศนพัฒน์ ลิ้มรสนา  EE40
138 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering10
139 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่  CME10
140 B5801541 นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล  EE10
141 B5801824 นางสาวจุฑาทิพย์ กองสูงเนิน  Geological Engineering10
142 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering10
143 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย  Geological Engineering10
145 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด  MAE10
146 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE10
147 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
148 B5803682 นายสุขมนตรี กรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
151 B5803965 นายศุภกิตติ์ กระสังข์  EE40
152 B5804030 นางสาวนิตยานันท์ เงางาม  EE40
153 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
154 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
155 B5804368 นายประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์  EE10
156 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม  CPE10
157 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล  CME10
158 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ  Geological Engineering10
159 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
160 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering10
161 B5805075 นางสาวมัลลิกา ฉายมะเริง  Geological Engineering10
162 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
163 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
164 B5805440 นายชิดณรงค์ กองคำ  EE40
165 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
166 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา  Geological Engineering10
167 B5806225 นายวงศพัทธ์ พรนฤชิตพงศ์  EE40
168 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
169 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
170 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
171 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering10
172 B5807185 นายนฤเทพ ศิริ  EE40
173 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
174 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
175 B5807444 นายเอกสิทธิ์ จันรักษ์  EE40
176 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B5808311 นายปรัชญา โสภา  Geological Engineering10
178 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
179 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ  Geological Engineering10
180 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
181 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
182 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
183 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
184 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์  ME10
185 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
186 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME10
187 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering10
188 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME10
189 B5810000 นายจิรายุ จีนกลาง  EE40
190 B5810017 นายสราวุฒิ พิกุลเงิน  EE40
191 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล  Geological Engineering10
192 B5810222 นางสาวอารยา ก้อนรัตน์  EE40
193 B5810444 นายธีรณัฏฐ์ ภู่แก้ว  EE10
194 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME10
195 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี  Geological Engineering10
197 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
198 B5811427 นางสาวยุวรีย์ ครุธปิยะ  EE10
199 B5811496 นางสาวอมรรัตน์ อัปมะเย  EE40
200 B5811557 นายณัฐวุฒิ เข็มทอง  EE40
201 B5812004 นางสาวน้ำทิพย์ สุภสรณ์  EE40
202 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
203 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ  Geological Engineering10
204 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก  Environmental Engineering10
205 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
206 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
207 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
208 B5813810 นายอาทิตชัย สังข์นา  EE10
209 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ  CPE10
210 B5815395 นางสาววรรณพร บ่อพิมาย  EE40
211 B5815456 นายชินโชติ ทรงคาศรี  EE40
212 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME10
213 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
214 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
215 B5816873 นายรพี วิษณุจันทรา  TCE10
216 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE10
217 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE10
218 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
219 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering10
220 B5817306 นายณัฐภัทร ทาลุมพุก  EE40
221 B5817320 นายอธิวัฒน์ มะลีรัตน์  EE10
222 B5817368 นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล  EE40
223 B5817375 นายอธิกภพ ประทุมวงษ์  EE10
224 B5817382 นายกฤตยชญ์ ปูประโคน  EE40
225 B5817399 นายนิชานนท์ หวังสระกลาง  EE10
226 B5817405 นายอาติยะ โสภารักษ์  EE40
227 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์  EE10
228 B5817603 นายณัฐพงศ์ ประยงค์รัตน์  EE40
229 B5817696 นายพีรพล ชัยกิตติภรณ์  EE10
230 B5817702 นางสาวธนัญญา ติ๊บโคตร  EE40
231 B5817733 นายธีรศักดิ์ ประโสรักษ์  EE10
232 B5817740 นางสาวอัจฉรา แก้วสีหา  EE40
233 B5817757 นายวีรยุทธ ศิริวุฒิกุล  EE10
234 B5817818 นายจีระวัฒน์ รู้บุญ  EE40
235 B5817863 นายอภิวัฒน์ คำศิริ  EE40
236 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร  EE10
237 B5817948 นายจตุรพร บุดดา  EE10
238 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE10
239 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน  EE10
240 B5818020 นายสิทธา ปรีดาภิรัตน์  EE40
241 B5818051 นายสักการะ บัวทอง  EE10
242 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย  EE10
243 B5818129 นายอภิชาติ อักวะรัง  EE10
244 B5818136 นางสาวชญานี อินทรธิราช  EE10
245 B5818143 นางสาวกชกร ฉิมนอก  EE10
246 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก  Geological Engineering10
247 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
248 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ  Geological Engineering10
249 B5819348 นายก้องเกียรติ คำดี  EE40
250 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว  Environmental Engineering10
251 B5819546 นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์  EE10
252 B5819775 นายกฤษฎา จันทร์ผล  EE10
253 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์  Electronic Engineering10
254 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering10
255 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
256 B5820795 นางสาวเตชินี เขื่อนควบ  EE40
257 B5820825 นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
258 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
259 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
260 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
263 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม  Geological Engineering10
264 B5822492 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี  Geological Engineering10
265 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก  Geological Engineering10
266 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering10
267 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน  Agricultural and Food Engineering10
268 B5823079 นายกฤตานน จำปาหอม  EE10
269 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering10
270 B5824526 นายสาธุ มิกทา  EE40
271 B5825349 นายวัชเรศ คงวราคม  EE10
272 B5825431 นายธเนศ ตุ้นแดง  EE40
273 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B5825837 นายวรพล คำรัง  EE10
275 B5825943 นายพงษ์อนันต์ เขมรัตน์  EE40
276 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
277 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล  Mechatronics Engineering10
278 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
279 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE10
280 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering10
281 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย  Geological Engineering10
282 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
283 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE10
284 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
285 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
286 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช  CPE10
287 B5901401 นางสาวธนพร ชินทะวัน  ChemE10
288 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
290 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
291 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
292 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
293 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
294 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
295 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ  CPE10
296 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
297 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE10
298 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข  Transportation Engineering And Logistics10
299 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
300 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
301 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
302 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
303 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
304 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
306 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
307 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม  EE10
308 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE10
309 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี  Geological Engineering10
310 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
311 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์  CPE10
312 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
313 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
314 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
315 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE10
316 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
317 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
318 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
319 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
320 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
321 B5905379 นายทวีชัย สลับแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
322 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
323 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
324 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ  Geological Engineering10
325 B5905645 นางสาวสุชาดา แสงผึ้ง  Geological Engineering10
326 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
327 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE10
328 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
329 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
330 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering10
331 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
332 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์  CPE10
333 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี  Geological Engineering10
334 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว  EE10
335 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
336 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท  EE10
337 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร  CPE10
338 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
339 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
340 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
341 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
342 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME10
343 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
344 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์  CPE10
345 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
346 B5908370 นายวิชิต เรืองโต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
347 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE10
348 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง  Geological Engineering10
349 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
350 B5909179 นายอัครเดช ฝ่ายหินร่อง  Geological Engineering10
351 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
352 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME10
353 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา  EE10
354 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
355 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
356 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์  EE10
357 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
358 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี  EE10
359 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
360 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์  EE10
361 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์  EE10
362 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
363 B5911172 นางสาวปิยมน ศรีมงคล  Geological Engineering10
364 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์  EE10
365 B5911479 นางสาวญาณิศา เจตวงษ์  Geological Engineering10
366 B5911592 นางสาวบุรินทร์ ทองเกลี้ยง  Geological Engineering10
367 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME10
368 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
369 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering10
370 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
371 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
372 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
373 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE10
374 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
375 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
376 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
377 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
378 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
379 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
380 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
381 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์  Automotive Engineering10
382 B5913862 นายสุริยา เสียงใส  CPE10
383 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
384 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
385 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering10
386 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
387 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
388 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
389 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์  Geological Engineering10
390 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
391 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
392 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering10
393 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์  EE10
394 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้  ChemE10
395 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร  EE10
396 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
397 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
398 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE10
399 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
400 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง  CPE10
401 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
402 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME10
403 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
404 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
405 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE10
406 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering10
407 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering10
408 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering10
409 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering10
410 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
411 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering10
412 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering10
413 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง  Electronic Engineering10
414 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
415 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering10
416 B5920044 นายสรณ์สิริ หมอนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
417 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering10
418 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
419 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี  EE10
420 B5920761 นางสาวสุพัตรา คำนนท์  Geological Engineering10
421 B5920891 นางสาวลักษณารีย์ จำปาแดง  Geological Engineering10
422 B5920914 นายกษิติ์นันท์ รอดทัพ  CPE10
423 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์  Geological Engineering10
424 B5921003 นายนิติพงษ์ ศรีจันทร์  Geological Engineering10
425 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
426 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE10
427 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
428 B5921614 นายณัฐพงษ์ ฟักแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
429 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
430 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME10
431 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering10
432 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
433 B5922635 นายอภิรัช เอกอุ่น  CPE10
434 B5922642 นายพิชญุตม์ จันทรประภา  CPE10
435 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME10
436 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering10
437 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
438 B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
439 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
440 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
441 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต  Electronic Engineering10
442 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร  CPE10
443 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
444 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ  CPE10
445 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE10
446 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ  Mechatronics Engineering10
447 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ  Mechatronics Engineering10
448 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ  CPE10
449 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
450 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ME10
451 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ  Electronic Engineering10
452 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
453 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME10
454 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี  MAE10
455 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา  CE10
456 B5929023 นายธนาวุฒิ ศรีนอก  Mechatronics Engineering10
457 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
458 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
459 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
460 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
461 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
462 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
463 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
464 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
465 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
466 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
467 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
468 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.