รายชื่อนศ.
รายวิชา109201 : BIOCHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ  SPORTS SCIENCE10
2 B5880713 นายศุภชัย โนนพล  SPORTS SCIENCE10
3 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย  SPORTS SCIENCE10
4 B5880959 นางสาวมณีวรรณ ผาสุข  SPORTS SCIENCE10
5 B5881086 นายบุญลักษณ์ ยามา  SPORTS SCIENCE10
6 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์  SPORTS SCIENCE10
7 B5881307 นายสิทธิโชค ศรีอาภรณ์  SPORTS SCIENCE10
8 B5881529 นายธเนศ เสนาะเสียง  SPORTS SCIENCE10
9 B6080068 นายอมร แพ่งจันทึก  BIOLOGY10
10 B6080075 นายธราธิป ธรรมาภิมุข  BIOLOGY10
11 B6080082 นางสาวกัญญาภัค สาเขตรการณ์  BIOLOGY10
12 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์  SPORTS SCIENCE10
13 B6080150 นางสาวปวริศา ปุสุรินทร์คำ  BIOLOGY10
14 B6080198 นางสาวปิยธิดา เล็กมณี  BIOLOGY10
15 B6080273 นายกฤษณกานต์ บูรณะ  BIOLOGY10
16 B6080372 นายสิระ จินตภิรมย์  BIOLOGY10
17 B6080433 นางสาวศศิธร เศียรกระโทก  BIOLOGY10
18 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร  SPORTS SCIENCE10
19 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ  SPORTS SCIENCE10
20 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร  SPORTS SCIENCE10
21 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล  SPORTS SCIENCE10
22 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก  SPORTS SCIENCE10
23 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง  SPORTS SCIENCE10
24 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
25 B6080716 นายคณิต ลิม  SPORTS SCIENCE10
26 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน  SPORTS SCIENCE10
27 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป  SPORTS SCIENCE10
28 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ  SPORTS SCIENCE10
29 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม  SPORTS SCIENCE10
30 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
31 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์  SPORTS SCIENCE10
32 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
33 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5654932 นายณัฐพงศ์ ดัดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
35 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5853458 นางสาวสุนิตา ร่ายสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6052621 นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
57 B5660698 นางสาวสกุลรัตน์ ภาคภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
58 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
59 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
63 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
68 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
69 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
70 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
71 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
72 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
73 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
74 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
75 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
78 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
79 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
80 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
81 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
82 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
83 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
84 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
85 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
86 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
87 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
88 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
89 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
90 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
91 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
92 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
93 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
94 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
95 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
96 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
97 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
98 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
99 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
100 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
101 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
103 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
104 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
105 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
106 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
107 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
108 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
110 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
111 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
112 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
113 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
114 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
115 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
116 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
117 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
118 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
119 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
120 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
121 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
122 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
123 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
124 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
125 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
126 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
127 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
128 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
129 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
130 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
131 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
132 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
133 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
134 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
135 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
136 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
137 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
138 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
139 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
140 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
141 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
142 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
143 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
144 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
145 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
146 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
147 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
148 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
149 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
150 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
152 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
153 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
154 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
155 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
156 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
157 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
158 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
159 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
160 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
161 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
162 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
163 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
164 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
165 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
166 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
167 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
168 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
169 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
170 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
171 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
173 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
174 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
175 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
176 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
177 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
178 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
179 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
180 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
181 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
182 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
183 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
184 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
185 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
186 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
187 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
188 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
189 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
190 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
191 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
192 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
193 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
195 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
196 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
199 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
200 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
202 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
204 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
205 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
206 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
208 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
209 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
210 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
212 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
213 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
214 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
215 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
216 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
217 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
218 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
219 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
220 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
221 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
222 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
223 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
224 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
226 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
227 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
228 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
229 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
230 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
232 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
233 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
234 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
235 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
236 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
237 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
238 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
239 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
240 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
241 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
242 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
243 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
244 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
245 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
246 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
247 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
248 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
249 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
250 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
251 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
252 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
253 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
254 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
255 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
256 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
257 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
258 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
259 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
260 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
261 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
262 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
263 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
264 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
265 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
266 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
267 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
268 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
269 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
270 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
271 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
272 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
273 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
274 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
275 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
276 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
277 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
278 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
279 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
280 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
281 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
283 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
284 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
285 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
286 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
288 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
289 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
290 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
291 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
292 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
293 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
294 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
295 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
296 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
297 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
300 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
301 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
303 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
304 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
305 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
306 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
307 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
308 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
309 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
310 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
311 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
312 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
313 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
314 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
315 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
316 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
317 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
318 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
319 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
320 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
321 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
322 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
323 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
324 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
325 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
326 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
327 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
328 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
329 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
330 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
331 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
332 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
333 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
334 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
335 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
336 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
337 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
338 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
339 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
340 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
341 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
342 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
343 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
344 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
345 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
346 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
347 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
348 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
350 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
351 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
352 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
354 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
355 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
356 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.