รายชื่อนศ.
รายวิชา521453 : ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5623907 นายซากิร สามะเหง  Agricultural and Food Engineering10
2 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
4 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
6 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
7 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
8 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
9 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
11 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
12 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง  Agricultural and Food Engineering10
13 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
14 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน  Agricultural and Food Engineering10
15 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering10
17 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
18 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering10
19 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย  Agricultural and Food Engineering10
20 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า  Agricultural and Food Engineering10
21 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
22 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
24 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
25 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง  Agricultural and Food Engineering10
26 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.