รายชื่อนศ.
รายวิชา202211 : THINKING FOR DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ  SPORTS SCIENCE10
2 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน์  SPORTS SCIENCE10
3 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ  SPORTS SCIENCE10
4 B5880850 นายกฤตัชญ์ สำรวย  SPORTS SCIENCE10
5 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์  SPORTS SCIENCE10
6 B5980666 นายชวิศ พงศาวกูล  Chemistry (Honors Program)10
7 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม  physic (Honors Program)10
8 B5980727 นายเทเลอร์ แยน  physic (Honors Program)10
9 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร  physic (Honors Program)10
10 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์  physic (Honors Program)10
11 B5980819 นายธนชิต จินาพร  Chemistry (Honors Program)10
12 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล  physic (Honors Program)10
13 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ  physic (Honors Program)10
14 B5980901 นายศิริมงคล อาญาเมือง  Chemistry (Honors Program)10
15 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์  physic (Honors Program)10
16 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ  physic (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
17 B5570157 นางสาวหทัยชนก คล้ายทิม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B5771110 นายเวชยันต์ โสรัจจ์  INFORMATION SCIENCE10
19 B5772384 นางสาวอภิชญา สุพันธะ  INFORMATION SCIENCE10
20 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ  INFORMATION SCIENCE10
21 B5870929 นายศรัณย์ พันธ์ศรี  INFORMATION SCIENCE10
22 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร  INFORMATION SCIENCE10
23 B5871834 นางสาวอานิฐญา สุขบัติ  INFORMATION SCIENCE10
24 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
26 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5752157 นางสาวจุรีรัตน์ เสมสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
28 B5752737 นางสาวอรวรรณ ปาสานะเต  FOOD TECHNOLOGY10
29 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5753024 นางสาวสิรามล เศวตศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5753581 นายวีรพงศ์ ตันอุดม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5850136 นางสาวสุกัญญา สำเนากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5850143 นางสาวพนิดา งิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5850372 นางสาวยุวดี โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5850587 นางสาวนัฐมน จงหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5850709 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5850907 นางสาวภัทราพร กรอกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5851706 นางสาวประภัสสร กริ้งพะไล  FOOD TECHNOLOGY10
42 B5852420 นายศรนารายณ์ ดำรงพานิชชัย  FOOD TECHNOLOGY10
43 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
45 B5530991 นายอภิวัฒน์ ชัยสงคราม  CE10
46 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
47 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
48 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ  CPE10
49 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering40
50 B5612734 นางสาวรุ่งระวี ดวงสิมมา  MAE10
51 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์  CPE10
52 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร  Automotive Engineering10
53 B5624669 นางสาวนิตยา นาพยับ  TCE10
54 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
55 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
56 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
57 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี  Agricultural and Food Engineering10
58 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME10
59 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ  TOOL ENGINEERING10
60 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล  CPE10
61 B5709878 นายคณิสร พุทธา  Environmental Engineering10
62 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง  CPE10
63 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
64 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
65 B5715749 นายรัตนศักดิ์ สุขอิ่ม  TOOL ENGINEERING10
66 B5715794 นายสหรัฐ ชำนาญ  Electronic Engineering40
67 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
68 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE10
69 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์  Automotive Engineering10
70 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
71 B5719747 นางสาวนิสากร เนขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
72 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา  MAE10
73 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
74 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
75 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง  Mechatronics Engineering10
76 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์  Mechatronics Engineering10
77 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
78 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์  Metallurgical Engineering10
79 B5725328 นางสาวเจณิสตา เชื่อมแก้ว  Mechatronics Engineering10
80 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME10
81 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering10
82 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
83 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ  Metallurgical Engineering10
84 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล  Metallurgical Engineering10
85 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering10
86 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
87 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
88 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
89 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering10
90 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์  IE10
91 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา  Metallurgical Engineering10
92 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
93 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
94 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
95 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย  CE10
96 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering10
97 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
98 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering10
99 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering10
100 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE10
101 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
102 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
103 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering60
104 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน  Metallurgical Engineering10
105 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE10
106 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
107 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE10
108 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
109 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
110 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME10
111 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
112 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
113 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล  CE10
114 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
116 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
117 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME10
118 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
119 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering10
120 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน  Electronic Engineering10
121 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering10
122 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ  TCE10
123 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์  CPE10
124 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME10
125 B5811014 นายภานุวัฒน์ บุญทัน  CME10
126 B5811410 นายเมธา วงชารี  Agricultural and Food Engineering10
127 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร  MAE10
128 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน  CPE10
129 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา  CE10
130 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์  PE10
131 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
132 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
133 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา  CPE10
134 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering10
135 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering10
136 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช  ME10
137 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME10
138 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME10
139 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์  ME10
140 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
141 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
142 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
143 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
144 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
145 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering10
146 B5816880 นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ  TCE10
147 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา  EE10
148 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE10
149 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE10
150 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร  EE10
151 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์  EE10
152 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
153 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering10
154 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering10
155 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering10
156 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering10
157 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering10
158 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
159 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering10
160 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
161 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์  Metallurgical Engineering10
162 B5819799 นายสุเทพ จันทวี  Electronic Engineering10
163 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
164 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering10
166 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
167 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
168 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
169 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME10
170 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
171 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
172 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
173 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
174 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
175 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE10
176 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
177 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE10
178 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค  CE10
179 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering10
180 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
181 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME10
182 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
183 B5827169 นายธนัญชัย จาระนัย  Mechatronics Engineering10
184 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE10
185 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ  Metallurgical Engineering10
186 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต  EE10
192 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE10
193 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต  EE10
194 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE10
195 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
196 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์  IE10
197 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE10
198 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE10
199 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
201 B5901463 นายกำพล นนแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ  EE10
203 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
205 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME10
206 B5901906 นายจรัญ คำลา  EE10
207 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง  EE10
208 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
209 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE10
211 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ  EE10
212 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ  EE10
213 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์  EE10
214 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE10
216 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
217 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE10
218 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์  EE10
219 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME10
221 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE10
222 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
223 B5903306 นายสุริยา เทพนา  EE10
224 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ  EE10
225 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
227 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE10
228 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ  EE10
229 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี  EE10
231 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
232 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม  EE10
233 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE10
234 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
235 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
236 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน  EE10
237 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา  EE10
238 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
239 B5903955 นายคณิต หัดกันยา  EE10
240 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
241 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE10
242 B5904181 นางสาวอบอุ่น บุญอาจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
243 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์  EE10
244 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
245 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE10
246 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน  EE10
247 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ  EE10
248 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
249 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
250 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์  EE10
251 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE10
252 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง  EE10
253 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
254 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  EE10
258 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์  EE10
259 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
261 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
262 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
263 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
264 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี  EE10
265 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
266 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
267 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง  EE10
268 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น  EE10
270 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
272 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
273 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว  EE10
274 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์  EE10
275 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE10
276 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
277 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
278 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
279 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
280 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
281 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง  EE10
282 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
283 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล  EE10
284 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ  EE10
285 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม  EE10
286 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท  EE10
287 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ  EE10
288 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง  EE10
289 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน  EE10
290 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์  EE10
291 B5907984 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  ChemE10
292 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์  EE10
293 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
294 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
295 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ  EE10
296 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น  EE10
297 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE10
298 B5908370 นายวิชิต เรืองโต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
299 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า  EE10
300 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์  EE10
301 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
302 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
303 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์  EE10
304 B5908707 นายวงษ์เมือง หลวงเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช  EE10
306 B5908745 นายธเนศพล เพ็งคุ่ย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
307 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล  EE10
308 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
309 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
310 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
311 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE10
312 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ  EE10
313 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
314 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา  EE10
315 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
316 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์  EE10
317 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
318 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข  EE10
319 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ  EE10
320 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
321 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE10
322 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
323 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
324 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี  EE10
325 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
326 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก  EE10
327 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
328 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์  EE10
329 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE10
330 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
331 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์  EE10
332 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering10
333 B5910960 นางสาวปวีณา บัวพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
334 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE10
335 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย  CE10
336 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก  EE10
337 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
338 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์  EE10
339 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี  EE10
340 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์  EE10
341 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
342 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร  EE10
343 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว  EE10
344 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์  EE10
345 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
346 B5912353 นายธีรภัทร สถิตสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
347 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE10
348 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี  EE10
349 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย  EE10
350 B5912537 นายชาญนัฐ พัชนี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
351 B5912643 นายอดิศร บึงมุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
352 B5912728 นางสาวกมลมาศ ต้นโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
353 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
354 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า  EE10
355 B5913350 นางสาวสบันงา เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
356 B5913381 นางสาวชลิตา ภักดีกิจ  EE10
357 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
358 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
359 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
360 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
361 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
362 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม  EE10
363 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
364 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี  EE10
365 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย  EE10
366 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE10
367 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
368 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา  EE10
369 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
370 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์  EE10
371 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
372 B5915507 นายณรัท ปักษา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
373 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
374 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE10
375 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
376 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
377 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
378 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE10
379 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
380 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
381 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
382 B5916122 นายเมธี เข็มทอง  EE10
383 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
384 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง  EE10
385 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE10
386 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
387 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี  EE10
388 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE10
389 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม  EE10
390 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
391 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ  EE10
392 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
393 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
394 B5917341 นางสาวนิตยา นันตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
395 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
396 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
397 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE10
398 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE10
399 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์  EE10
400 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี  EE10
401 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์  EE10
402 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์  EE10
403 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE10
404 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
405 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี  EE10
406 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา  EE10
407 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง  EE10
408 B5918843 นายเดชาวัต พ่วงจีน  EE10
409 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์  EE10
410 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์  EE10
411 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด  EE10
412 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE10
413 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ  EE10
414 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง  EE10
415 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี  EE10
416 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
417 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
418 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ  EE10
419 B5919925 นางสาวกุลณัฐ ดำพลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
420 B5919949 นายรัชชกิตติ์ ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
421 B5919963 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ลิ้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
422 B5919970 นางสาวจารุวรรณ จันทร์โต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
423 B5919987 นายกฤษณพงศ์ จันทร์เทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
424 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
425 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
426 B5920020 นายจักรกฤษ สีดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
427 B5920037 นายวศิน เจียศิริสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
428 B5920044 นายสรณ์สิริ หมอนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
429 B5920051 นางสาวกุลธิดา ศรีจันทร์โต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
430 B5920068 นายวีรภัทร นันโช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
431 B5920075 นายนำชัย ขะที  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
432 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE10
433 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
434 B5920105 นายพศวัต ธนากรวิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
435 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง  EE10
436 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ  EE10
437 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี  EE10
438 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
439 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี  EE10
440 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ  EE10
441 B5920853 นางสาวปาจารี เจตน์ตระกูลวิทย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
442 B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
443 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  EE10
444 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ  EE10
445 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา  EE10
446 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ  EE10
447 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม  EE10
448 B5921423 นายพงศกร ศรีทอง  EE10
449 B5921522 นายธนเดช บุญประสงค์  EE10
450 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี  EE10
451 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ  EE10
452 B5921614 นายณัฐพงษ์ ฟักแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
453 B5921744 นางสาวภัทราภรณ์ เสนบุญมี  EE10
454 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา  EE10
455 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE10
456 B5921997 นางสาวบุษญา ศรีขวัญใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
457 B5922086 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ  EE10
458 B5922109 นายภานุรุจ ศรีน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
459 B5922116 นางสาวธัญรดา ลีแสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
460 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
461 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว  EE10
462 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
463 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู  EE10
464 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร  EE10
465 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง  EE10
466 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
467 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
468 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
469 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร  IE10
470 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
471 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
472 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส  EE10
473 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน  EE10
474 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ  EE10
475 B5922956 นายสิรวิชญ์ จวบสมบัติ  EE10
476 B5922963 นางสาวเหมือนฝัน แก้วเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
477 B5922970 นายธนพงษ์ วัฒนากิจพานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
478 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ  EE10
479 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE10
480 B5923298 นายจักรกฤษณ์ สมสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
481 B5923588 นายภควัต กุลบุตร  Mechatronics Engineering10
482 B5923656 นายณัฐพงศ์ ยุทไธสง  Mechatronics Engineering10
483 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์  Mechatronics Engineering10
484 B5923779 นายณัฐพนธ์ คีบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
485 B5923809 นายทัตชลชล แสนคำภูเขตต์  Mechatronics Engineering10
486 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering10
487 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
488 B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
489 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด  EE10
490 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
491 B5924363 นายพีรวัส ภรณ์ศุภเศรษฐ์  EE10
492 B5924387 นายวิทวัส บัวแก้ว  EE10
493 B5924400 นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์  EE10
494 B5924417 นายณัฐวุฒิ ปุยสุวรรณ์  EE10
495 B5924431 นายอภิวัฒน์ ดีล้อม  EE10
496 B5924462 นายวราวุธ สุดสม  EE10
497 B5924509 นายนนทการณ์ มังคลา  EE10
498 B5924516 นางสาวอริสา ชอบใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
499 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
500 B5924745 นายเดชาธร พัฒนชยากร  EE10
501 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
502 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
503 B5924851 นายเจษฎา ขนานแก้ว  EE10
504 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ  EE10
505 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE10
506 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
507 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
508 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
509 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์  EE10
510 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา  Electronic Engineering10
511 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
512 B5925681 นายธนกร สายสุจริต  EE10
513 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
514 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู  EE10
515 B5925940 นายสุเมธ อยู่ยง  EE10
516 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง  EE10
517 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี  IE10
518 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE10
519 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
520 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา  Mechatronics Engineering10
521 B5926695 นายธนฎล สุทธิอาจ  Mechatronics Engineering10
522 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค  Mechatronics Engineering10
523 B5926794 นางสาวเสาวนีย์ วิเศษพงษ์  Mechatronics Engineering10
524 B5926930 นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
525 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
526 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล  Geological Engineering10
527 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
528 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว  EE10
529 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี  MAE10
530 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
531 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
532 B5928415 นายณรงค์ศักดิ์ นึกสม  Mechatronics Engineering10
533 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู  Mechatronics Engineering10
534 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา  Mechatronics Engineering10
535 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering10
536 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE10
537 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
538 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
539 B6137472 นายศราวุฒิ ธันยาการต์  ChemE10
540 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  Mechatronics Engineering10
541 B6137625 นายทรงยศ ฉิมเเว่น  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
542 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.