รายชื่อนศ.
รายวิชา202213 : GLOBALIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5674336 นางสาวพรรณิดา สุรักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B5770168 นายสิทธิพงศ์ ภูมิโคกรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
3 B5773558 นางสาวพรพิมล ยับสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ  INFORMATION SCIENCE10
5 B5774012 นายรัชตะ จังพนาสิน  INFORMATION SCIENCE40
6 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
7 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล  INFORMATION SCIENCE10
8 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา  INFORMATION SCIENCE10
9 B5872046 นางสาวรัตนากรณ์ บุญทา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี  INFORMATION SCIENCE10
11 B5874774 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ พชรติยากร  INFORMATION SCIENCE10
12 B5973538 นายเลิศณัฐพัชร์ พรพิพัฒน์ธนะ  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5750474 นางสาวสุเจตนา แสวงสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5750481 นางสาวจุฑามาศ มิตรสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B5750689 นายพงศักดิ์ ส่องโสม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5751082 นางสาวพนิดา กันตะวงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
19 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5753543 นางสาวจิรประภา คิดสม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5850037 นางสาวรุ่งนภา ชัยชนะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5850075 นางสาวปัทมา พินิจชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5850082 นางสาวประภาศรี เทียมวงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5850105 นางสาวสรันญาพัทธ์ ไพรินทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5850112 นางสาววิภา จริงวาจา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5850129 นางสาวธิดารัตน์ เถื่อนถ้ำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5850211 นางสาวดวงกมล แสงโพธิ์ดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5850228 นางสาวธัญวรรณ โชคกำเนิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5850242 นางสาวพุทธราวดี ท้าวไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5850273 นางสาววรางคณา ศิริวัฒนวิบูลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5850297 นายกันตพงศ์ ขอโน้มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5850341 นางสาวสุพัตรา นิติสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5850389 นางสาวชฎาพร ไชยพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5850396 นางสาวรุ่งระภี ขวัญมั่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5850525 นางสาววันเพ็ญ ปานหลุมเข้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5850532 นางสาวศิรินภา ราชวัตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5850563 นางสาวภัทราวดี รามมะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5850594 นางสาวปราถนา ปาละพล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5850624 นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B5850648 นางสาวพิมพ์วิภา อารมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5850655 นางสาวกันติมา มีเจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B5850723 นางสาวนิตยา โมกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B5850808 นางสาวอรวรรณ พงษ์สุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B5852987 นางสาวศิรินทร์ สนธิภูมาศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B5853052 นางสาวปฐมาพร วงศ์ยิ้มย่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B5853243 นางสาวเมวียา ชาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B5853298 นายสุธี หนุนสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B5853335 นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B5853410 นายธนพนธ์ อินทระ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B5854516 นางสาวจันทร์จิรา ทาระเวท  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B5950973 นายภควัฒน์ พือสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B5951475 นางสาวนริศรา ศรียางค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B5951529 นางสาวนภสร ทวีโยค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B5951543 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
64 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ  EE10
65 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง  ME10
66 B5530991 นายอภิวัฒน์ ชัยสงคราม  CE10
67 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ  EE10
68 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
69 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์  Environmental Engineering10
70 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering10
71 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
72 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี  CE10
73 B5622047 นางสาวอันธิกา รัตนปรารมย์  CME10
74 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
75 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
76 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering10
77 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
78 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
79 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
80 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม  MAE10
81 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู  TOOL ENGINEERING10
82 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ  TOOL ENGINEERING10
83 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
84 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
85 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
86 B5712748 นายชารีฟ นิแอ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
87 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
88 B5715794 นายสหรัฐ ชำนาญ  Electronic Engineering40
89 B5715893 นายวชิราช แรงจบ  MAE10
90 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ  CPE10
91 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
92 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์  Automotive Engineering10
93 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง  Mechatronics Engineering10
94 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์  Mechatronics Engineering10
95 B5721993 นายตวงทรัพย์ ละมุนมอญ  ChemE10
96 B5723898 นายจิรายุส จันทะเกิด  EE10
97 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
98 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
100 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
101 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
102 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering10
103 B5801619 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์  IE10
104 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์  IE10
105 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ  Environmental Engineering10
106 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
107 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
108 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
109 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ  MAE10
110 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ  PE10
111 B5803842 นางสาวนันทนา รักษาภักดิ์  Environmental Engineering10
112 B5803927 นางสาววิมล หงษ์บุญมี  MAE10
113 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME10
114 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering10
115 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
116 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME10
117 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
118 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
119 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
120 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
121 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE10
122 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
123 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์  MAE10
124 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
125 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering10
126 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล  MAE10
127 B5807260 นางสาวธนัญญา วงศ์จันทร์ชมภู  Electronic Engineering10
128 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
129 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์  Electronic Engineering10
130 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
131 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
132 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
133 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
134 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา  EE10
135 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
136 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
138 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
139 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก  MAE10
140 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE10
141 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering10
142 B5809561 นายพิชรส ดรโคตรจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
143 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
144 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
145 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics10
146 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
147 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
148 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
149 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
150 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering10
151 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
152 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง  PE10
153 B5811649 นางสาวสุพัตรา ศรีแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B5811694 นายเมธาสิทธิ์ เที่ยงธรรม  Electronic Engineering10
155 B5812042 นางสาวทิพย์พิมาน รัถยาธรรมกูล  TCE10
156 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
157 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
158 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
159 B5813629 นายปิยะ มุ่งแฝงกลาง  Electronic Engineering10
160 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
161 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ  Transportation Engineering And Logistics10
162 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME10
163 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
164 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ  ME10
165 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม  ME10
166 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME10
167 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
168 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME10
169 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
170 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
171 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
172 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
173 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
174 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด  Transportation Engineering And Logistics10
175 B5816828 นายสันติ เพียงตา  Transportation Engineering And Logistics10
176 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
177 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
178 B5817320 นายอธิวัฒน์ มะลีรัตน์  EE10
179 B5817689 นายวีรภัทร ไชยสุระ  EE10
180 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี  EE10
181 B5818051 นายสักการะ บัวทอง  EE10
182 B5818068 นายพิชชากร ภูทะวัง  EE10
183 B5818075 นายกงกฤช ใบปอด  EE10
184 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
185 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล  CE10
186 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
187 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ  Environmental Engineering10
188 B5819546 นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์  EE10
189 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering10
190 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล  Electronic Engineering10
191 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE10
192 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Automotive Engineering10
193 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
194 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
195 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
196 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
197 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
198 B5821914 นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย  Agricultural and Food Engineering10
199 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน  Metallurgical Engineering10
200 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics10
201 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น  Transportation Engineering And Logistics10
202 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
203 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics10
204 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
205 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
206 B5822805 นางสาวรัตติกาล ฉันไชย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
207 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
208 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
209 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE10
210 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME10
211 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร  CPE10
212 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
213 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์  Transportation Engineering And Logistics10
214 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์  TCE10
215 B5824731 นางสาวณัฏฐธิดา เชิดชู  TCE10
216 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE10
217 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
218 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
219 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering10
220 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
221 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE10
222 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
223 B5827169 นายธนัญชัย จาระนัย  Mechatronics Engineering10
224 B5827312 นายชวพล สืบชมภู  MAE10
225 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา  ME10
226 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
227 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
228 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว  Environmental Engineering10
229 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
230 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME10
231 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
232 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering10
233 B5900176 นางสาวดุษฎี อุปนันต์  Transportation Engineering And Logistics10
234 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
235 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
236 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
237 B5900404 นายพชร สนิทผล  Environmental Engineering10
238 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
239 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
240 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE10
241 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
242 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME10
243 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
244 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  CE10
245 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
246 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม  Geological Engineering10
247 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME10
248 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
249 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล  Environmental Engineering10
250 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
251 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering10
252 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
253 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
254 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
255 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering10
256 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME10
257 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
258 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
259 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์  Environmental Engineering10
260 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
261 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
262 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
263 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
264 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE10
265 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
266 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  CME10
267 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B5902798 นายจีระศักดิ์ อุตสาห์  Geological Engineering10
269 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน  Geological Engineering10
270 B5902835 นางสาวสุภัทตรา เขียนวงษ์  Geological Engineering10
271 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
272 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE10
273 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME10
274 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME10
275 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์  Geological Engineering10
276 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
277 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง  ChemE10
278 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ  CE10
279 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
280 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE10
281 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี  Geological Engineering10
282 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
283 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
284 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
285 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
286 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
287 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
288 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง  CME10
289 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
290 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
291 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
292 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
293 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering10
294 B5904563 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  ChemE10
295 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์  Geological Engineering10
296 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
297 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
298 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
299 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
300 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering10
301 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
302 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering10
303 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
304 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
305 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง  CPE10
306 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ  Metallurgical Engineering10
307 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
308 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์  ChemE10
309 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น  Environmental Engineering10
310 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE10
311 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering10
312 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
313 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
314 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
315 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
316 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering10
317 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
318 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
319 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
320 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
321 B5906093 นายปริภัทร พานะ  CPE10
322 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering10
323 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์  Geological Engineering10
324 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
325 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
326 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE10
327 B5906826 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก  ChemE10
328 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
329 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
330 B5906963 นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ  Environmental Engineering60
331 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE10
332 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
333 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering10
334 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
335 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
336 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  Agricultural and Food Engineering10
337 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE10
338 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
339 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
340 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
341 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
342 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering10
343 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  CME10
344 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต  CPE10
345 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล  Environmental Engineering10
346 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
347 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย  ChemE10
348 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
349 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE10
350 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
351 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
352 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE10
353 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
354 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering10
355 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
356 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME10
357 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
358 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
359 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
360 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา  ChemE10
361 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
362 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering10
363 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
364 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
365 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
366 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
367 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
368 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
369 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน  CPE10
370 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
371 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก  CME10
372 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
373 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
374 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
375 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering10
376 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering10
377 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering10
378 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
379 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
380 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
381 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
382 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
383 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
384 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering10
385 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
386 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
387 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
388 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม  Environmental Engineering10
389 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE10
390 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด  Environmental Engineering10
391 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
392 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
393 B5911714 นายพชร บัวคล้าย  Geological Engineering10
394 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
395 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา  Environmental Engineering10
396 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE10
397 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
398 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์  EE10
399 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
400 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE10
401 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
402 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
403 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย  Metallurgical Engineering10
404 B5912780 นายปริญญา มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
405 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
406 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering10
407 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
408 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
409 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
410 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด  Environmental Engineering10
411 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering10
412 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์  CE10
413 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
414 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
415 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE10
416 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
417 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
418 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
419 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
420 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME10
421 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
422 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
423 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
424 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ  Environmental Engineering10
425 B5914043 นายอภิชาติ ขันเงิน  CPE10
426 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
427 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร  Environmental Engineering10
428 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
429 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering10
430 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
431 B5914593 นายกฤตมุข ฉวีวรรณ  Environmental Engineering10
432 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา  Environmental Engineering10
433 B5914647 นางสาววิสสุตา ขุนเทพ  Environmental Engineering10
434 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
435 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์  Environmental Engineering10
436 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
437 B5914821 นายคมศิลป์ สมีงาม  Environmental Engineering10
438 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
439 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE10
440 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ  Geological Engineering10
441 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
442 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE10
443 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
444 B5915378 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ  Environmental Engineering10
445 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
446 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
447 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering10
448 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
449 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
450 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย  Metallurgical Engineering10
451 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์  Environmental Engineering10
452 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ  Metallurgical Engineering10
453 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
454 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
455 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
456 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
457 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
458 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้  ChemE10
459 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
460 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
461 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE10
462 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน  CPE10
463 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร  Environmental Engineering10
464 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา  Environmental Engineering10
465 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering10
466 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
467 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
468 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering10
469 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
470 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
471 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง  CPE10
472 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช  CPE10
473 B5917426 นายพิชชากร โลหณุต  CPE10
474 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล  CPE10
475 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด  CPE10
476 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering10
477 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต  ChemE10
478 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช  ChemE10
479 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม  ChemE10
480 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
481 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
482 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
483 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์  ChemE10
484 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME10
485 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME10
486 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
487 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME10
488 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
489 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME10
490 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว  CME10
491 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
492 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร  Environmental Engineering10
493 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE10
494 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
495 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
496 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE10
497 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE10
498 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์  ChemE10
499 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE10
500 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา  CE10
501 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
502 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง  Metallurgical Engineering10
503 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
504 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
505 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
506 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
507 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering10
508 B5919567 นายยงยุทธ์ ศรีสุบาล  CPE10
509 B5919932 นายรณกร คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
510 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE10
511 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
512 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
513 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
514 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering10
515 B5920297 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
516 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
517 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
518 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
519 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม  ChemE10
520 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร  ChemE10
521 B5920891 นางสาวลักษณารีย์ จำปาแดง  Geological Engineering10
522 B5920907 นายเจษฎากร ศรีปิยะพันธุ์  Geological Engineering10
523 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์  Geological Engineering10
524 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
525 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
526 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
527 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
528 B5921454 นายปราชญ์ บุตรผา  CPE10
529 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
530 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE10
531 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
532 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
533 B5921652 นางสาวบาจรีย์ โตทรงศักดิ์  Environmental Engineering10
534 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering10
535 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
536 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
537 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
538 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
539 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
540 B5922024 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  ChemE10
541 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
542 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
543 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
544 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
545 B5922178 นายคมกริช เห็มสมัคร  Geological Engineering10
546 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
547 B5922314 นายชัยภัทร ศุภรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
548 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
549 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
550 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
551 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล  ChemE10
552 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE10
553 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering10
554 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ  Environmental Engineering10
555 B5922871 นางสาวมนัญญา พะไลไผ่  Environmental Engineering10
556 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล  Environmental Engineering10
557 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE10
558 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน  ChemE10
559 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering10
560 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์  ChemE10
561 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด  ChemE10
562 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
563 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ  Metallurgical Engineering10
564 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
565 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
566 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย  Mechatronics Engineering10
567 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น  Mechatronics Engineering10
568 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง  Mechatronics Engineering10
569 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์  Metallurgical Engineering10
570 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
571 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
572 B5924288 นางสาวรัชณีกร แสงสารวัตร  Geological Engineering10
573 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE10
574 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี  ChemE10
575 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering10
576 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
577 B5924646 นายวิษณุ อุตมางคบวร  Environmental Engineering10
578 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
579 B5924806 นายชาญชัย นนทะชัย  CPE10
580 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering10
581 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา  ChemE10
582 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
583 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE10
584 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE10
585 B5925957 นายวันชัย มาลา  ChemE10
586 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
587 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
588 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering10
589 B5926312 นายชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก  Geological Engineering10
590 B5926602 นายฟ้าชานนท์ บุญผล  Mechatronics Engineering10
591 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
592 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา  Mechatronics Engineering10
593 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering10
594 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
595 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย  Environmental Engineering10
596 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
597 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ  Electronic Engineering10
598 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
599 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
600 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
601 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
602 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
603 B5928668 นายธรรศ กรกชกร  Mechatronics Engineering10
604 B5928828 นายพงศ์วิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล  Mechatronics Engineering10
605 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering10
606 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
607 B6016012 นายธนวัฒน์ พงศ์ชาญวิทย์  PE10
608 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
609 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.