รายชื่อนศ.
รายวิชา202181 : HOLISTIC HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก  Chemistry (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6070113 นางสาวพิมมณี พิมพ์ทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6071592 นางสาวอรนิภา บุญพร้อม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6071967 นายอำพล จุไรย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
36 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
37 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6072483 นายเมธา พัฒน์ภากุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
41 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
43 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
45 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
47 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
48 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
49 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
50 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
51 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
52 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
53 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
54 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
55 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
56 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
57 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
58 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
59 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
60 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
61 B6073022 นางสาวศรัณย์พร บัวชุม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
62 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
63 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
64 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
65 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
67 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
68 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
69 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
70 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
71 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
72 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
73 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
74 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
75 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
76 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
77 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
78 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
79 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
80 B6075118 นายธนพล เขตจัตุรัส  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
81 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
82 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
83 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
84 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
85 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
86 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
87 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
88 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
89 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
90 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
91 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
92 B6137267 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
93 B6126162 นางสาวมัฌฌิมา ศรีสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
94 B6126179 นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
95 B6126186 นางสาวพรรณสร จิตรพิทักษ์เลิศ  DOCTOR OF MEDICINE10
96 B6126193 นางสาวอัญญาวีร์ สุทธิพิธาวัชร์  DOCTOR OF MEDICINE10
97 B6126209 นายจิรพนธ์ บูรณรัช  DOCTOR OF MEDICINE10
98 B6126216 นางสาววริญญา ควรคำนวน  DOCTOR OF MEDICINE10
99 B6126223 นางสาวธนิดา แสนสุขเจริญผล  DOCTOR OF MEDICINE10
100 B6126230 นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE10
101 B6126247 นางสาวธนัชชา มีตุวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
102 B6126254 นายฐาปนพงศ์ ชัยเสนา  DOCTOR OF MEDICINE10
103 B6126261 นายพีรศักดิ์ เกียรติกวินพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
104 B6126278 นางสาวศุภิสรา อิ่มใจ  DOCTOR OF MEDICINE10
105 B6126285 นายนพกร นิธิชัยอนันต์  DOCTOR OF MEDICINE10
106 B6126292 นายศิวกร ยอดอินทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
107 B6126308 นางสาววราภรณ์ อริพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
108 B6126315 นายวรลภย์ จ่างจิตต์  DOCTOR OF MEDICINE10
109 B6126322 นายธนวันต์ ปัญญาเฟื่อง  DOCTOR OF MEDICINE10
110 B6126339 นายนพรุจ ครบนพรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
111 B6126346 นายนพสิทธิ์ ลิ้มประสิทธิ์ชน  DOCTOR OF MEDICINE10
112 B6126353 นางสาวจีราพัชร ยอดพรหม  DOCTOR OF MEDICINE10
113 B6126360 นายกวิน ผลค้า  DOCTOR OF MEDICINE10
114 B6126377 นายวชิรวิทย์ กิจอานันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
115 B6126384 นายศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ  DOCTOR OF MEDICINE10
116 B6126391 นายกีรติ คงศักดิ์ตระกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
117 B6126407 นางสาววโรดม โห้พันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
118 B6126414 นางสาวฐิรนันท์ เนตรวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
119 B6126421 นายวริทธิ์ อิทธิพันธุวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
120 B6126438 นายปัญญาวุฒิ เจริญวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
121 B6126445 นายฐานันดร ผักบัวเงิน  DOCTOR OF MEDICINE10
122 B6126452 นางสาวยาหยี ภิญโญดม  DOCTOR OF MEDICINE10
123 B6126469 นายธีรโชติ เจริญเกรียงสกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
124 B6126476 นายธีระเดช ชมชื่น  DOCTOR OF MEDICINE10
125 B6126483 นางสาวปาจรีย์ ชวลิตศิริเศรษฐ์  DOCTOR OF MEDICINE10
126 B6126490 นายสาริน กว้างสวาสดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
127 B6126506 นางสาวจุฑามาศ ปราณี  DOCTOR OF MEDICINE10
128 B6126513 นางสาวสิริกร ปะวะโค  DOCTOR OF MEDICINE10
129 B6126520 นางสาวศรัญญา ศรีสุธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
130 B6126537 นางสาวกาญจนรัฐ ศุภพิพัฒน์กุล  DOCTOR OF MEDICINE10
131 B6126544 นายณภัทร วรรณโพธิ์กลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
132 B6126551 นายดนตรี วงษ์วิจิตรสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
133 B6126568 นางสาวพีรยานันท์ เทียนใช้ดี  DOCTOR OF MEDICINE10
134 B6126575 นางสาวพัชรพร มณีสาร  DOCTOR OF MEDICINE10
135 B6126582 นายนันทกิจ วงศ์นิโลบล  DOCTOR OF MEDICINE10
136 B6126599 นางสาวนันท์นภัส บัวสง่าวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
137 B6126605 นายพลวรรธน์ อินทกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
138 B6126612 นางสาวสุพิชญา อุ่นคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
139 B6126629 นายชิษณุพงศ์ พรหมเมืองขวา  DOCTOR OF MEDICINE10
140 B6126636 นางสาวธัชพรรณ สืบนุการณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
141 B6126643 นางสาวณัชริณ ชาติมนตรี  DOCTOR OF MEDICINE10
142 B6126650 นายพงษ์นรา สิงหนาท  DOCTOR OF MEDICINE10
143 B6126667 นายจิราคุปม์ มัคจิรบรรเจิด  DOCTOR OF MEDICINE10
144 B6126674 นายชินภัทร โชติชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
145 B6126681 นางสาวณัชญ์พาณี เพ็ชร์สุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
146 B6126698 นางสาวณัฐญาดา เฮงพัฒนาพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
147 B6126704 นางสาวนฤมล ชัยวัฒนพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
148 B6126711 นายนันทภพ สุนทรวีระ  DOCTOR OF MEDICINE10
149 B6126735 นางสาวเพียงไพรำ จิตประไพ  DOCTOR OF MEDICINE10
150 B6126742 นายภูมิ สุธาสินีนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
151 B6126759 นางสาวศุภการย์ พานิชชีวลักษณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
152 B6126766 นายยศกร สีสันงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
153 B6126773 นางสาวชลลดา ค้ำคูณ  DOCTOR OF MEDICINE10
154 B6126780 นางสาวกนกวรรณ ชุ่มกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
155 B6126797 นางสาวอาภาศิริ ยวงทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
156 B6126803 นายภัทรพงศ์ พุทธโอวาท  DOCTOR OF MEDICINE10
157 B6126810 นายกฤษฎากรณ์ นวลบริบูรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
158 B6126827 นางสาวกุลภัทร ลักขษร  DOCTOR OF MEDICINE10
159 B6126834 นายสหวรรษ โคตรปัญญา  DOCTOR OF MEDICINE10
160 B6126841 นายเจษฎา หงษ์ษา  DOCTOR OF MEDICINE10
161 B6126858 นางสาวภัทรินทร์ สุขไสยาสน์  DOCTOR OF MEDICINE10
162 B6126865 นายปวริศ เดชไกรสร  DOCTOR OF MEDICINE10
163 B6126872 นางสาวพัทธนันท์ เอกรัชตพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
164 B6126889 นางสาวรพีพัฒน์ จันณรงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
165 B6126896 นายธลาดล บุตรโคตร  DOCTOR OF MEDICINE10
166 B6126902 นายพีรพัฒน์ วงศ์พรหม  DOCTOR OF MEDICINE10
167 B6126919 นางสาวกฤตินี พงศ์จันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
168 B6126926 นายณัฐิวุฒิ พรมภูวงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
169 B6126933 นางสาวรติยากร บุตรศรีเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
170 B6126940 นายกิติภัสส์ ธรรมทวี  DOCTOR OF MEDICINE10
171 B6126957 นางสาวทิพานันท์ งามเลิศ  DOCTOR OF MEDICINE10
172 B6126964 นางสาวเขมรินทร์ เลินไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
173 B6126971 นางสาวณัฐสินี รุ่งรัศมีทวีมานะ  DOCTOR OF MEDICINE10
174 B6126988 นางสาวธิดารัตน์ บัวสระ  DOCTOR OF MEDICINE10
175 B6126995 นายธนาธิป ตำปาน  DOCTOR OF MEDICINE10
176 B6127008 นางสาวกนกวรรณ อรุณโน  DOCTOR OF MEDICINE10
177 B6127015 นางสาวพัชรพร ชาวประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
178 B6127022 นางสาวพิมพ์พร วงศ์รัตนชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
179 B6127039 นายณัฐภัทร แลโสภา  DOCTOR OF MEDICINE10
180 B6127053 นางสาวเปี่ยมรัก พรมเหล่าล้อ  DOCTOR OF MEDICINE10
181 B6135430 นายศุภวิชญ์ ตรีช่วย  DOCTOR OF MEDICINE10
182 B6135454 นางสาวปริชมน ชินวินิจกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
183 B6137663 นายปิยะพัฒน์ จรัสเบญจวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
184 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง  ME10
185 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ  Metallurgical Engineering10
186 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE10
187 B5780396 นายทศพล ชนไธสง  EE10
188 B5800285 นายจักรพรรดิ์ เสโส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
190 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME10
191 B5800704 นายกิตติภพ เฮ่ประโคน  TCE10
192 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics10
193 B5801640 นางสาวชลลดา ยอยเงิน  TCE10
194 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง  CE10
195 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย  CE10
196 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
197 B5802869 นายธนกร บุญหล้า  CE10
198 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
199 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B5804689 นางสาวพรสวรรค์ กำมะชัยคำ  TCE10
201 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง  Transportation Engineering And Logistics10
202 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์  CE10
203 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
205 B5806133 นายธนวัฒน์ เปรมศรี  EE10
206 B5806560 นายวิศรุต มีทะโจน  TCE10
207 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ  CE10
208 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
209 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  CE10
210 B5807529 นายอมรพรรณ วิชาชัย  TCE10
211 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
212 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์  CE10
213 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
214 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering10
215 B5808526 นางสาวณัฐกานต์ ภัยปัญญา  Transportation Engineering And Logistics10
216 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน  Electronic Engineering10
217 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering10
218 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน  CE10
219 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE10
220 B5810048 นายไวทยา คันสร  CE10
221 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME10
222 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง  CE10
223 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์  CPE10
224 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering10
225 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา  CE10
226 B5813704 นายสุชาครีย์ ศรีนาค  TCE10
227 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ  CE10
228 B5814152 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ  TCE10
229 B5814534 นายธนวันต์ ปัญตะยัง  TCE10
230 B5815036 นางสาววริยา จันบัวลา  CPE10
231 B5815043 นางสาวกาญจนา ทาวัน  CPE10
232 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE10
233 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม  ME10
234 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME10
235 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
236 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
237 B5816347 นางสาวจิระนันท์ น้ำกระโทก  TCE10
238 B5816408 นายภัทรดนัย ซอกทองหลาง  TCE10
239 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ  CPE10
240 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง  TCE10
241 B5816491 นายชวลิต ชิดสวน  TCE10
242 B5816651 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ  TCE10
243 B5816729 นายอรรถวิท จันทอุปลี  TCE10
244 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด  Metallurgical Engineering10
245 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์  EE10
247 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา  CE10
248 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี  CE10
249 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม  CE10
250 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE10
251 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE10
252 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ  CE10
253 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด  CE10
254 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข  CE10
255 B5820733 นางสาวอนุสรา เทียมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
256 B5820887 นายพชรพล สุทธินันท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B5820894 นายนุชา วงฮาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
258 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering10
259 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต  CE10
260 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics10
261 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
262 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม  Transportation Engineering And Logistics10
263 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering10
264 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี  TCE10
265 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา  Geological Engineering10
266 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE10
267 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา  CE10
268 B5823789 นางสาวศิริลักษณ์ สอนจันทร์  CPE10
269 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส  Transportation Engineering And Logistics10
271 B5824106 นางสาวสิริมา ต่อติด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B5824182 นายอนาวิล นาเอก  CE10
273 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร  CE10
274 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME10
275 B5825912 นายจักรกฤษณ์ วรรณุทัศน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
276 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
277 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
278 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์  CE10
279 B5827787 นายศิวกร แกล้วกล้า  TCE10
280 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE10
281 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
282 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
283 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช  CE10
284 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก  Electronic Engineering10
285 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
286 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
287 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME10
288 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE10
289 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE10
290 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง  CE10
291 B5911981 นายชโลธร กโนทร  CE10
292 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ  CE10
293 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
294 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
295 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์  CE10
296 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์  CE10
297 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
298 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์  CE10
299 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
300 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร  CE10
301 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม  CE10
302 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์  CE10
303 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์  CE10
304 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์  CE10
305 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม  CE10
306 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว  CE10
307 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร  CE10
308 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์  CE10
309 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
310 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ  CE10
311 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering10
312 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์  CE10
313 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร  CE10
314 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน  CE10
315 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE10
316 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
317 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์  CE10
318 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม  CE10
319 B5926596 นายวรเมธ บุญหลง  Mechatronics Engineering10
320 B5926626 นายกษม พลายจันทร์  Mechatronics Engineering10
321 B5928651 นางสาวอรชร ปรางทะเล  Mechatronics Engineering10
322 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา  Mechatronics Engineering10
323 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
324 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
325 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
326 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
327 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
328 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
329 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  ChemE10
330 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
331 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
332 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
333 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
334 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
335 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
336 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
337 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
338 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
339 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
340 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
341 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering10
342 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
343 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า  CERAMIC ENGINEERING10
344 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering10
345 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
346 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
347 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
348 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
349 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
350 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
351 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering10
352 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
353 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
354 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
355 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  Geological Engineering10
356 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
357 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
358 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
359 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering10
360 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
361 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
362 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
363 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
364 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
365 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering10
366 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
367 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
368 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
369 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
370 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
371 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
372 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering10
373 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
374 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
375 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
376 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
377 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
378 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
379 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  Geological Engineering10
380 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering10
381 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
382 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
383 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
384 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
385 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
386 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
387 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering10
388 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
389 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering10
390 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
391 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
392 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
393 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
394 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
395 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
396 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
397 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
398 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
399 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering10
400 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
401 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
402 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
403 B6014254 นางสาวทิพวรรณ ม่วงกลัด  CERAMIC ENGINEERING10
404 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
405 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
406 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
407 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  Geological Engineering10
408 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
409 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
410 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ  CERAMIC ENGINEERING10
411 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
412 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering10
413 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
414 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
415 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
416 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
417 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
418 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
419 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
420 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
421 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
422 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
423 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
424 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
425 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
426 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
427 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
428 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
429 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
430 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม  CERAMIC ENGINEERING10
431 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
432 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
433 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
434 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
435 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
436 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
437 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
438 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
439 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
440 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
441 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
442 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
443 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย  CERAMIC ENGINEERING10
444 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
445 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ  Geological Engineering10
446 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
447 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
448 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering10
449 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
450 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
451 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
452 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
453 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
454 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
455 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
456 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering10
457 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์  Mechatronics Engineering10
458 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
459 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
460 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
461 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
462 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
463 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
464 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
465 B6026189 นางสาวกิตติยา ชัยอารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
466 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
467 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
468 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
469 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  Mechatronics Engineering10
470 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
471 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
472 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
473 B6090029 นางสาวธีรนันท์ ออมอด  B.N.S.10
474 B6090036 นางสาวสุพิชญา คงวงศ์  B.N.S.10
475 B6090043 นางสาวอรดี เพชรราช  B.N.S.10
476 B6090050 นางสาวจินต์จุฑา หวายสันเทียะ  B.N.S.10
477 B6090067 นางสาวกนิษฐา มัดทองหลาง  B.N.S.10
478 B6090104 นางสาวกรรณิกา เกษงาม  B.N.S.10
479 B6090111 นางสาวณีรวัลย์ มุ่งเกี่ยวกลาง  B.N.S.10
480 B6090128 นางสาวกนกวรรณ จันทา  B.N.S.10
481 B6090135 นางสาวกมลชนก ดาแก้ว  B.N.S.10
482 B6090142 นางสาวธันญธร เพิ่มขึ้น  B.N.S.10
483 B6090159 นางสาวศิริพร เพ็ชรโรจน์  B.N.S.10
484 B6090166 นางสาวปิ่นมณี ภูมิโคกรักษ์  B.N.S.10
485 B6090180 นางสาวอิสริญา ศรีญา  B.N.S.10
486 B6090197 นางสาวเจนสุดา นาสมภักดิ์  B.N.S.10
487 B6090203 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว  B.N.S.10
488 B6090210 นางสาวอโณทัย ผองสูงเนิน  B.N.S.10
489 B6090227 นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์  B.N.S.10
490 B6090234 นางสาววิชุดา มูลวิชา  B.N.S.10
491 B6090241 นางสาวขวัญชนก ยงยันต์  B.N.S.10
492 B6090258 นางสาวนิตยา อาจเชื้อ  B.N.S.10
493 B6090265 นางสาวสุชาดา คำโคกกรวด  B.N.S.10
494 B6090289 นางสาววิลาวัลย์ ฆ้องกระโทก  B.N.S.10
495 B6090296 นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน  B.N.S.10
496 B6090302 นางสาวรังสิมา จุฑาชื่น  B.N.S.10
497 B6090326 นางสาวศศิพร แว่นวิเศษ  B.N.S.10
498 B6090333 นางสาวเอเชีย ปอสูงเนิน  B.N.S.10
499 B6090340 นายพิเชษฐ์ เขตบุรี  B.N.S.10
500 B6090357 นางสาวมณีรัตน์ แต้มสีคราม  B.N.S.10
501 B6090364 นางสาวสุวิมล สลักศิลป์  B.N.S.10
502 B6090371 นางสาวธัญญานาถ ดาษดื่น  B.N.S.10
503 B6090388 นางสาวพรทิพย์ ฝ้ายสีงาม  B.N.S.10
504 B6090395 นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ  B.N.S.10
505 B6090401 นางสาวกาญจนา หงษ์สวัสดิ์  B.N.S.10
506 B6090432 นางสาววริศรา วงษ์พยับ  B.N.S.10
507 B6090449 นายไอศวรรย์ รักวงศ์  B.N.S.10
508 B6090456 นางสาวทัตติยา จอมเกาะ  B.N.S.10
509 B6090463 นางสาวณัฐธินี มีทรัพย์  B.N.S.10
510 B6090487 นางสาวพัชราวดี ปาโส  B.N.S.10
511 B6090494 นางสาวพิชญาภร ยำเกรง  B.N.S.10
512 B6090524 นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ  B.N.S.10
513 B6090531 นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า  B.N.S.10
514 B6090548 นายณฤพนธิ์ ซ้ายสุข  B.N.S.10
515 B6090555 นางสาววรารัตน์ สมัตถะ  B.N.S.10
516 B6090562 นางสาวแพรพลอย สุทธิอาคาร  B.N.S.10
517 B6090586 นางสาวอรยา ไกรสิทธิ์  B.N.S.10
518 B6090593 นางสาวสุทธิดา เด่นกลาง  B.N.S.10
519 B6090609 นางสาววารีรัตน์ ทองเทศ  B.N.S.10
520 B6090616 นายอนาวิน รอดกระโทก  B.N.S.10
521 B6090630 นางสาวปิยธิดา อินทร์แก้ว  B.N.S.10
522 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ  B.N.S.10
523 B6090654 นางสาวอำภาวรรณ จรถวิล  B.N.S.10
524 B6090661 นางสาวอรชร พาหะนิชย์  B.N.S.10
525 B6090685 นางสาววาสนา มูลเซอร์  B.N.S.10
526 B6090692 นางสาวอิงอร กอมณี  B.N.S.10
527 B6090708 นางสาวจิรภัทร สีหานาม  B.N.S.10
528 B6090715 นางสาวปาริชาติ แพงน้อย  B.N.S.10
529 B6090739 นางสาวพิมรัก แย้มกลาง  B.N.S.10
530 B6090746 นางสาวสิรภัทร ทรัพย์ปริญญาพร  B.N.S.10
531 B6090760 นางสาวพรรษชล กิติสกนธ์  B.N.S.10
532 B6090777 นางสาวอนัญญา นามวงศ์  B.N.S.10
533 B6090838 นางสาวรัตติญา ใจเที่ยง  B.N.S.10
534 B6090852 นางสาวผการัตน์ ดวงนามน  B.N.S.10
535 B6090876 นางสาวศิริวัฒนา รักแก้ว  B.N.S.10
536 B6090920 นางสาวณัฐกานต์ ศิริศิลป์  B.N.S.10
537 B6090975 นางสาวสินีนารถ ประทุม  B.N.S.10
538 B6091033 นางสาวสุทธิพร สุทธิ  B.N.S.10
539 B6091040 นางสาวบีรยา ช่อจันทร์  B.N.S.10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
540 B6129903 นายปิติพร นันทิประภา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
541 B6129910 นางสาวณัฏฐนิช เพชรแก้ว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
542 B6129927 นางสาวจณิสตา นิพรรัมย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
543 B6129934 นายชวินทร์พล เนื่องจำนงค์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
544 B6129941 นางสาวญาณิศา ตุลารัตนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
545 B6129958 นางสาวณัชชา ศรีโหมด  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
546 B6129965 นางสาวณัฐกุล อรุณรัศมี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
547 B6129972 นางสาวณัฐณิชา รอดวรรณะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
548 B6129989 นายไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
549 B6129996 นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
550 B6130008 นางสาวปัณฑิตา วัฒนมงคลลาภ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
551 B6130015 นางสาวปาลิน จิรวัฒน์สกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
552 B6130022 นางสาวพัชรธร ปลาสุวรรณ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
553 B6130039 นางสาวรักวิชา อึ้งเจริญชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
554 B6130046 นายวรินทร กิจทวีสมบูรณ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
555 B6130053 นายวิรชัช เสาเวียง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
556 B6130060 นางสาวสมปรารถนา ปิยะมาน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
557 B6130077 นายสิรวิชญ์ แนบเนียน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
558 B6130084 นายรวีภัสส์ กิตติวิวัฒนพงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
559 B6135492 นายพุทธพร จารุวดีรัตนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
560 B6135508 นางสาวสรารัตน์ คำพิชิต  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
561 B6135515 นางสาวณัฐนรี พอลลีน กราเซียส คอค  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
562 B6135522 นายเชิดทัศน์ กุลประดิษฐ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
563 B6135539 นางสาวกัญณิฐา ศักยโกสิทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
564 B6135546 นายนันทกร จันทรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
565 B6135560 นางสาวธัญนที สิงหเศรษฐ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
566 B6135577 นายสหราช สิทธิสร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
567 B6135584 นางสาวณัฎฐณิชา ฉัตรชัยสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
568 B6135591 นางสาวนนทชา รังสีพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
569 B6135607 นางสาวปวีณ์กร สักกะพลางกูร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
570 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
571 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
572 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
573 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
574 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
575 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
576 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
577 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
578 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
579 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
580 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
581 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
582 B5962020 นางสาวปณิดา นารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
583 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
584 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
585 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
586 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
587 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
588 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
589 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
590 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
591 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
592 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
593 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
594 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
595 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
596 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
597 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
598 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
599 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
600 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
601 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
602 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
603 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
604 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
605 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
606 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
607 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
608 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
609 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
610 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
611 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
612 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
613 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
614 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
615 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
616 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
617 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
618 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
619 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
620 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
621 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
622 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
623 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
624 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
625 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
626 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
627 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
628 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
629 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
630 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
631 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
632 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
633 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
634 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
635 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
636 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
637 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
638 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
639 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
640 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
641 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
642 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
643 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
644 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
645 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
646 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
647 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
648 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
649 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
650 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
651 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
652 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
653 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
654 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
655 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
656 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
657 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
658 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
659 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
660 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
661 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
662 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
663 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
664 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
665 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
666 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
667 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
668 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
669 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
670 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
671 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
672 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
673 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
674 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
675 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
676 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
677 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
678 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
679 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
680 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
681 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
682 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
683 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
684 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
685 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
686 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
687 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
688 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
689 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
690 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
691 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
692 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
693 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
694 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
695 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
696 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
697 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
698 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
699 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
700 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
701 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
702 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
703 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
704 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
705 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
706 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
707 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
708 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
709 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
710 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
711 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
712 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
713 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
714 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
715 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
716 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
717 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
718 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
719 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
720 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
721 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
722 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
723 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
724 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
725 B6063610 นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
726 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
727 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
728 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
729 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
730 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
731 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
732 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
733 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
734 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
735 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
736 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
737 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
738 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
739 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
740 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
741 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
742 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
743 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
744 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
745 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
746 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
747 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
748 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
749 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
750 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
751 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
752 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
753 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
754 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
755 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
756 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
757 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
758 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
759 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
760 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
761 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
762 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
763 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
764 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
765 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
766 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
767 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
768 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
769 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
770 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
771 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
772 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
773 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
774 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
775 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
776 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
777 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
778 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
779 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
780 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
781 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
782 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
783 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
784 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
785 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
786 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
787 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
788 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
789 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
790 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
791 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
792 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
793 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
794 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
795 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
796 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
797 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
798 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
799 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
800 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
801 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
802 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
803 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
804 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
805 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
806 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
807 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
808 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
809 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
810 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.