รายชื่อนศ.
รายวิชา715312 : PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B5790470 นางสาวนิชานาถ กาบบัวศรี  B.N.S.10
2 B5790579 นางสาวภณิดา เครือสูงเนิน  B.N.S.10
3 B5790616 นางสาวศุภรัตน์ อ่อนทะ  B.N.S.10
4 B5790678 นางสาวอาริยา แจ้งเขว้า  B.N.S.10
5 B5890019 นางสาวพรสินี โสพล  B.N.S.10
6 B5890033 นางสาวณัฏฐนิชา ญาติดอน  B.N.S.10
7 B5890040 นางสาวชณิชฐา ใกล้ด่านกลาง  B.N.S.10
8 B5890057 นางสาวอรพิมพ์ น้ำนิล  B.N.S.10
9 B5890064 นางสาวสุลัคณา ดวงราษี  B.N.S.10
10 B5890071 นางสาวหนึ่งฤทัย ปรางประเสริฐ  B.N.S.10
11 B5890088 นางสาวเจนจิรา จันทร์เจ้า  B.N.S.10
12 B5890095 นางสาวปริชญา นาราช  B.N.S.10
13 B5890101 นายสุวิจักขณ์ เจนปิยพงษ์  B.N.S.10
14 B5890118 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ต่างกลาง  B.N.S.10
15 B5890125 นางสาวชดาภา จรูญทองแถม  B.N.S.10
16 B5890132 นางสาวนิตยา มาชัยภูมิ  B.N.S.10
17 B5890149 นางสาวพัชรินทร์ พรมแพน  B.N.S.10
18 B5890156 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรุสากล  B.N.S.10
19 B5890163 นางสาวอนุชตรา บุญมา  B.N.S.10
20 B5890187 นางสาวอรอนงค์ โชคคุณ  B.N.S.10
21 B5890194 นางสาววารุณี พรคนึง  B.N.S.10
22 B5890200 นางสาวสิริวรรณ เดียขุนทด  B.N.S.10
23 B5890217 นางสาวพรรณิภา โนนสีราช  B.N.S.10
24 B5890224 นางสาวสุฑาสิณี สุทธสนธ์  B.N.S.10
25 B5890231 นางสาวภิญญดา วัฒนสารสมบัติ  B.N.S.10
26 B5890248 นางสาวอรยา บูรณะ  B.N.S.10
27 B5890255 นางสาวทิพย์ติยา กล่ำกลาง  B.N.S.10
28 B5890262 นางสาวกาญจนา ปานสิงห์  B.N.S.10
29 B5890279 นางสาวมนัญญา จีบโพธิ์  B.N.S.10
30 B5890286 นางสาวศิริประภา พลโลกา  B.N.S.10
31 B5890293 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมรัตน์  B.N.S.10
32 B5890309 นางสาวสุภัทรา เดสูงเนิน  B.N.S.10
33 B5890316 นางสาวสุธิดา สืบอนันต์  B.N.S.10
34 B5890323 นางสาววิภาวรรณ บูรณาธนไชย  B.N.S.10
35 B5890330 นางสาวธนภรณ์ ท้วมเนตร  B.N.S.10
36 B5890347 นางสาวสุธินี ใจเสงี่ยม  B.N.S.10
37 B5890361 นางสาวพรรนิสา กรมรินทร์  B.N.S.10
38 B5890378 นางสาวณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์  B.N.S.10
39 B5890385 นางสาวสิราวดี คูณขุนทด  B.N.S.10
40 B5890392 นางสาวสวนันท์ วาจามั่น  B.N.S.10
41 B5890408 นางสาวณัฐวดี น้อยหลุบเลา  B.N.S.10
42 B5890415 นางสาวชลธิชา ลีตานา  B.N.S.10
43 B5890422 นายธีระศักดิ์ งามจำรัส  B.N.S.10
44 B5890439 นางสาวพัชรินทร์ ประกอบสุข  B.N.S.10
45 B5890446 นางสาวกัลยาณี เเขกวงษ์  B.N.S.10
46 B5890453 นายมนัส ใจภักดี  B.N.S.10
47 B5890460 นางสาวรัติกาล เหง้าสา  B.N.S.10
48 B5890477 นางสาวสุมาลี พันวาสนา  B.N.S.10
49 B5890484 นางสาวสุนิดา แก้วแจ่มจันทร์  B.N.S.10
50 B5890491 นางสาวพรนารายณ์ ทะคำ  B.N.S.10
51 B5890507 นางสาวผกามาศ บุณยานันต์  B.N.S.10
52 B5890514 นางสาวปภัสกานต์ เขียวดี  B.N.S.10
53 B5890521 นางสาวอารียา เล็กสิงห์โต  B.N.S.10
54 B5890538 นางสาวอภิญญา สังเกตุ  B.N.S.10
55 B5890545 นางสาวกรณิการ์ แสนลา  B.N.S.10
56 B5890552 นางสาวปราชญาพัชร์ มนตรี  B.N.S.10
57 B5890569 นางสาวสิรินยา แก้วยศ  B.N.S.10
58 B5890576 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ  B.N.S.10
59 B5890583 นางสาวสุพัตรา บุดศรี  B.N.S.10
60 B5890590 นางสาวฐิตามร แวดไธสง  B.N.S.10
61 B5890606 นางสาวอาทิตยา สิมมา  B.N.S.10
62 B5890613 นางสาวณิชกานต์ ขันติวงศ์  B.N.S.10
63 B5890620 นางสาวธัญญารัตน์ ชมชื่น  B.N.S.10
64 B5890637 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยะราช  B.N.S.10
65 B5890651 นายเอกบดินทร์ อินทร์ลา  B.N.S.10
66 B5890668 นางสาวพัชรพร จงผ่อนกลาง  B.N.S.10
67 B5890675 นางสาวกิตติยา ศรีเจริญ  B.N.S.10
68 B5890682 นางสาวกนกวรรณ เล้าพานิชวัฒนา  B.N.S.10
69 B5890699 นางสาวกรรณิการ์ ทับทิมกลาง  B.N.S.10
70 B5890705 นางสาวมานิตา สิงหบุตร  B.N.S.10
71 B5890712 นางสาวศุภาวรรณ ละเลิศ  B.N.S.10
72 B5890736 นางสาวอุไรรัตน์ ลาดโยค  B.N.S.10
73 B5890743 นางสาวจุฑารัตน์ เพิงขุนทด  B.N.S.10
74 B5890767 นางสาวกัญญารัตน์ ไพรวิจารย์  B.N.S.10
75 B5890774 นางสาวจุฑามาศ ถอนโพธิ์โคกสูง  B.N.S.10
76 B5890781 นางสาวทศพร กิ่งกุ่มกลาง  B.N.S.10
77 B5890798 นางสาวเมธาวี โอวัฒนานวคุณ  B.N.S.10
78 B5890804 นางสาวสุธิตา กำมา  B.N.S.10
79 B5890811 นางสาววัลย์ลดา สอนทวี  B.N.S.10
80 B5890828 นางสาวลักษณารีย์ พันธุ์รัมย์  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.